Kilde: Departementet for Sociale Anliggender


Ris og ros til Grønland fra FN’s Børnekomite

Departementet for Sociale Anliggender
Mandag d. 14. februar 2011

Som et særligt punkt peger komiteen på, at landsstyret må sikre lige rettigheder og lige muligheder for alle sproglige og kulturelle grupperinger i Grønland
Tilknyttede tekster:

Mennesker i nød har ret til hjælp

Departementet for Sociale Anliggender
Fredag d. 7. januar 2011

Sermitsiaq bringer den 5. januar 2011 en nyhed ”Kullorsuaq er i nød”, hvor det fremgår, at KNAPK appellerer om en økonomisk håndsrækning til Kullorsuaq fra landsstyret på baggrund af manglende indhandlingsmuligheder, og at Siumut bakker op om appellen.

Seminar om efterværn 2010

Departementet for Sociale Anliggender
Tirsdag d. 23. november 2010

Målet med seminaret er at udveksle viden om det gode efterværn. Det vil sige, hvordan anbragte unge sikres den rette støtte, når de formelt bliver myndige og skal til at tage vare på sig selv.

Maliina Abelsen handlede ansvarligt

Departementet for Sociale Anliggender
Tirsdag d. 16. november 2010

I november 2009 vedtog landsstyret, at der i 2009 kunne ydes tilskud til familiecentre udover en tre-årige periode efter individuel vurdering. På dette tidspunkt var det allerede vedtaget i Finansloven for 2010, at ophæve 3-års reglen for tilskud til familiecentrene. Sagen skulle videresendes til Finansudvalget, hvilket den beklageligvis ikke blev rettidigt.

Historisk aftale imellem Selvstyret og kommunerne

Departementet for Sociale Anliggender
Torsdag d. 4. november 2010

For personer med vidtgående handicap visiteret til Danmark er der indgået en særlig driftsaftale, der sikrer den fremtidige arbejdsdeling imellem kommunerne, Selvstyret og Grønlands repræsentationen. For den del af handicapforsorgen, der omhandler handicapinstitutionerne overgår hele det økonomiske ansvar til kommunerne, hvorimod driften indtil videre forbliver i Selvstyret.

Forhøjelse – ikke forringelse - af førtidspensionen

Departementet for Sociale Anliggender
Fredag d. 9. juli 2010

Landstinget har på forårssamlingen 2010 vedtaget forhøjelse af førtidspensionen med 1000 kroner om måneden. Lovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2010, men landsstyret erfarer nu, at nogle førtidspensionister ikke har fået udbetalt det tilsigtede forhøjede pensionsbeløb.

Børnefamilierne tilgodeses i to nye love

Departementet for Sociale Anliggender
Fredag d. 23. april 2010

De nye love forbedrer de nybagte forældres vilkår. Der er fire væsentlige punkter i loven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Samarbejdsaftalen vedrørende udsatte børns vilkår udformes

Departementet for Sociale Anliggender
Fredag d. 12. marts 2010

Et andet vigtigt emne er indberetning og registrering af børn- og unge, der er anbragt uden for hjemmet i familiepleje eller døgninstitution, hvor der skal undersøges og afklares om det danske registreringssystem kan tilpasses, sådan at det kan anvendes i Grønland. I dag har man ikke et præcist tal for, hvor mange der er anbragt uden for hjemme og der vanskeliggør det at vide om tiltag på området gør en forskel.

Fiskere og fangere har også mulighed for offentlig hjælp

Departementet for Sociale Anliggender
Søndag d. 10. januar 2010

Fiskere og fangere har i lighed med øvrige borgere i Grønland mulighed for at søge of-fentlig hjælp til faste udgifter og forsørgelse. Det er dog en betingelse, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne modtage offentlig hjælp. Og i henhold til forordningen om offentlig hjælp, er der ikke hjemmel til at fratage fiskere og fangere deres erhvervsfangerbevis i den tid, de modtager offentlig hjælp.