Kilde: Departementet for Sundhed


Hvordan går det? - Folkesundhed i Grønland 2014

Departementet for Sundhed
Mandag d. 19. oktober 2015

Selvmordsforekomsten er højere i Grønland end i andre arktiske områder, herunder Nunavik og Nunavut i Canada. I Grønland er forekomsten særlig høj på Østkysten
Tilknyttede tekster:

Sikkerheden for mor og barn er det vigtigste ved fødsler

Departementet for Sundhed
Onsdag d. 11. april 2012

Det er desværre nødvendigt at se på den fremtidige fødselsbetjening for at sikre mor og barn. Det er helt nødvendigt, at der er de rette ressourcer tilstede, hvis der skulle opstå komplikationer under fødslen. De gravide skal sikres et så godt graviditetsforløb som muligt og en sikker fødsel.

MR-scanner doneret til Grønlands Sundhedsvæsen

Departementet for Sundhed
Mandag d. 23. januar 2012

Fra efteråret 2012 vil patienter kunne blive scannet på DIH og skal således ikke længere sendes til Danmark. Dette giver både mulighed for at undersøge flere, og samtidig er det et stort fremskridt for behandlingstilbuddene i Grønland.

Undersøgelse af radioaktiv forurening i Avanersuaq

Departementet for Sundhed
Tirsdag d. 6. december 2011

Ud fra en strålebeskyttelsesmæssig vurdering er der, med den nuværende brug af området, ikke behov for restriktioner for ophold i det forurenede område eller behov for oprensende foranstaltninger. Det vurderes også, at der ikke er behov for at gennemføre yderligere målinger af plutoniumindholdet i personer, som bor i Avanersuaqområdet.
Tilknyttede tekster:

Sundhedsundersøgelsen i Avanersuaq er afsluttet

Departementet for Sundhed
Fredag d. 26. august 2011

Undersøgelsen fandt således ikke sygdomme, der kan sættes i forbindelse med udsættelse for radioaktivitet. Til gengæld viser undersøgelsen, at livsstilssygdomme er meget udbredte i Avanersuaq, og at der derfor er behov for at styrke den sundhedsfremmende indsats.
Tilknyttede tekster:

Karen Elise Jensens Fond støtter udbygning af telemedicin

Departementet for Sundhed
Tirsdag d. 19. juli 2011

Med Agnes kan telemedicinudstyret fremover bruges til intensiv overvågning i akutte situationer. Agnes indeholder også et videomodul, der kan bruges til videokonference. Videokonferencen vil blandt andet blive benyttet til at udføre telepsykiatri og til kommunikation mellem personalet i by og bygd.

Vold og alkohol fylder i sundhedsvæsenet

Departementet for Sundhed
Tirsdag d. 21. december 2010

Når det gjaldt personer, som blev behandlet for skader efter vold, var hele 62 % påvirket af alkohol. Der blev registreret 290 ulykkestilfælde og 71 tilfælde af vold ud af i alt 2.403 akutte henvendelser i perioden.
Tilknyttede tekster:

Dansk kræftpakke kommer Grønland til gode

Departementet for Sundhed
Tirsdag d. 23. november 2010

Netop fordi vi selv er i gang med udarbejdelsen af en kræftredegørelse, som skal munde ud i en egentlig kræftplan for Grønland, er de erfaringer vi kan hente fra Danmark af meget stor værdi. De danske kræftplaner udgør et væsentligt input i forhold til vores eget arbejde på området

2,2 millioner kroner til nedbringelse af ventelister

Departementet for Sundhed
Torsdag d. 7. oktober 2010

Med beslutningen om at afsætte midler til nedbringelse af ventelisterne for børn og unge styrkes indsatsen i forhold til FN´s børnekonvention, hvor der står: ”Børn har ret til at nyde den højst opnåede sundhedstilstand, adgang til behandling og genoprettelse af helbredet”.

Sundhedstilstanden i korte træk

Departementet for Sundhed
Peter Bjerregaard
Fredag d. 3. september 2010

Så er der godt nyt for alle, som gerne vil vide mere om sundhedstilstanden i Grønland, men som ikke orker at give sig i kast med tykke videnskabelige rapporter. Konklusionerne fra Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009 foreligger nu i en populærrapport på dansk og grønlandsk.

Mere sundhed for pengene

Departementet for Sundhed
Torsdag d. 29. april 2010

I dag er sundhedsvæsenets budgetter ikke realistiske inden for flere områder, idet der ikke er sammenhæng mellem bevillingerne og det planlagte aktivitetsniveau. Samtidig kan man forvente, at sundhedsvæsenets økonomi i stigende grad vil komme under pres, ikke mindst på grund af den øgede forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme.
Tilknyttede tekster:

Sundhedsregioner behandles på Efterårssamlingen

Departementet for Sundhed
Tirsdag d. 19. januar 2010

Strukturreformen af sundhedsvæsenet indebærer en regionalisering, hvor inddelingen af de nuværende 16 sundhedsdistrikter foreslås ændret til 5 regioner. Et væsentligt mål med reformen er at skabe større enheder, som skal gøre det muligt at samle ledelses- og administrationsopgaven af landets sundhedsdistrikter på færre enheder for dermed at få frigjort ressourcer og anvende disse mere optimalt på behandling, forebyggelse og pleje.