Samarbejdsklimaet Landsstyrepartierne imellem bør drøftes på ny

Befolkningen bør vide at det Siumutparti der normalt bryster sig af at være hjemmestyrets vugge og retmæssige ejer, i dag fremstår splittet og uden en egentlig gruppedisciplin og ledelse.

Onsdag d. 10. november 1999
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Politik.

Åbent brev


//////til
Siumut
att.: formand Jonathan Motzfeldt
De seneste dages begivenheder vi i særlig grad - men ikke mindst har kunnet iagttage under Landstingets netop overståede efterårssamling, har været genstand for nøje drøftelser i IA’s hovedbestyrelse. Landstingssamlingens forløb er således blevet evalueret og vi har set tilbage og medinddraget befolkningens meningstilkendegivelser i forhold til både forløbet og de aktuelle begivenheder. På den baggrund finder hovedbestyrelsen i Inuit Ataqatigiit, at det er ønskeligt og påkrævet, at Siumut som parti i forhold til befolkningen klart bekender kulør som et troværdigt parti som vi nu samarbejder med i koalitionen.

Såfremt dette ikke sker er vi bange for om, at der internt i Siumuts Landstingsgruppe vil herske en "egocentreret" og en "individuelt baseret selvpromovering" som vi ikke kan leve med. Fremfor et godt og solidt koalitionsgrundlag vi kan bygge på og er fælles om, er vi med andre ord bekymrede for, at denne selvtilstrækkelighed vil være dræbende og ødelæggende for samarbejdet. Inuit Ataqatigiit opfordrer derfor til, at vi lægger alle gode kræfter i, for at forhindre at noget sådant sker og at vi i stedet sætter den nødvendige og for befolkningen vigtige politiske dagsorden i højsædet.

Befolkningen bør vide at det Siumutparti der normalt bryster sig af at være hjemmestyrets vugge og retmæssige ejer, i dag fremstår splittet og uden en egentlig gruppedisciplin og ledelse, og derfor mere opleves delt i tre-fire fraktioner internt i Landstingsgruppen.

Som den ene part i koalitionslandsstyret ønsker Inuit Ataqatigiit be- eller afkræftet om man hos Siumut mener, at det er indholdsløs tale at snakke om en mere ligelig og retfærdig fordeling af samfundets goder ? Vi kræver svar fra Siumut’s kompetente organer.

Inuit Ataqatigiit står naturligvis ved sine forpligtelser og vil leve op til hvad vi har aftalt. Men når disse bestræbelser står i fare for at blive tilsidesat af en intern splittelse hos Siumut - står vi naturligvis af.

Med henvisning til ovennævnte kræver hovedbestyrelsen i IA derfor, at Siumut tager stilling til herværende henvendelse på en for IA og en for befolkningen tilfredsstillende vis og som IA vil kunne leve med fremover. Vi regner herefter med at vi sammen tager en fremadrettet drøftelse herom.

Inuit Ataqatigiit ser ikke muligheden for et valg i utide som et eneste muligt skridt i den nuværende situation. Vi har imidlertid ikke kunnet undgå at bemærke at Siumut går med listesko trods befolkningens forståelige harme og debat i disse dage. Vi har fra IA gennem pressen klart præciseret, at befolkningen har givet os - som partier - et mandat til at forfølge vore politiske mål, fremfor "egotrip" og selvforherligelse internt i partierne.

Ligeledes har vi klart udtalt, at vi anser det for politisk og parlamentarisk umodent såfremt vi fremover får for vane at "bakke ud af et samarbejde" såsnart det første problem melder sig og man hellere vælger at hoppe over hvor gærdet er lavest. Det er umodent og er udtryk for en overhøring af vælgernes afgivelse af et mandat.

Det altoverskyggende motiv for IA’s stillingtagen i denne situation er naturligvis bevidstheden om, at vores gøren og laden som valgte Landstingsmedlemmer smitter af på befolkningens tanker og deres muligheder for at bearbejde og overveje disse.

En adfærd hvor man giver op på forhånd så snart et givent problem dukker op i et samarbejde - vil være en uretfærdighed imod befolkningen. I den henseende vil en oprigtig vilje til at overvinde vanskelighederne - være alt afgørende. Det er hos Siumut viljen skal stå sin prøve.

Fra en Landsstyrepost - til et medlemskab af Landstingets Finansudvalg
Et af de store samtaleemner de seneste dage har drejet sig om et fratrædende Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Inuit Ataqatigiit er naturligvis helt på det rene med, at det i sidste ende altid er Landstinget der godkender de af Landsstyreformanden indstillede kandidater til de enkelte Landsstyreområder. Ligeledes er vi fuldt ud vidende om, at det er Landstinget som lovgivende forsamling, der er "arbejdsgiverpart" i forhold til Landsstyret og at dette forhold de to magter imellem fordrer og bygger på et tillidsforhold.

Hvad angår det sagsforløb nævnte Landsstyremedlem.indtil nu har været involveret i, er det stedse IA’s helt klare holdning, at det vil være malplaceret og forkert at ville mistænkeliggøre et samlet Landstingsudvalgs meningstilkendegivelse gennem eksempelvis en betænkning.

Det er jo immervæk stadig sådan, at et fratrædende eller fyret Landsstyremedlem som samtidig er valgt til Landstinget - ikke kan miste sin status som fuldgyldig folkevalgt medlem af Landstinget, medmindre at vedkommende har gjort sig skyldig i noget som må antages at gøre pågældendes valgbarhed tvivlsom.

Et af de seneste dages tydeligste meningstilkendegivelser og ytringer fra befolkningens side, har været spørgsmålet om et Landsstyremedlem straks kan indstilles af sit parti som dets kandidat til formandshvervet i Landstingets Finansudvalg - på trods af Revisionsudvalgets meget skarpe kritik og påtale om, at. pågældende har tilbageholdt væsentlige oplysninger for Landstinget ?

Til brug for en vurdering af om enkelte medlemmer af Grønlands Landsting er valgbare til dette, indhentes oplysninger hos politimymdigheden, d.v.s. hos Politimesteren. Dennes evt. foreliggende oplysninger om, hvorvidt nogen af de indvalgte medlemmer er idømt en kriminalretlig foranstaltning, som må antages at. gøre deres valgbarhed til Grønlands Landsting tvivlsom - overdrages herefter til Udvalget til valgs prøvelse. Det afgørende i denne forbindelse er således, om vedkommende ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning.

Som bekendt er det tidligere Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked end ikke tiltalt for noget sådant. Det. understreges, at alene en tiltale ikke er nok.

Som bekendt er det anklagemyndigheden, d.v.s. Politimesterembedet der træffer afgørelser om der er grundlag for en evt. tiltalerejsning.

Det. er absolut nødvendigt, at disse fakta og kendsgerninger gøres bekendt overfor befolkningen. Inuit Ataqatigiit ønsker ikke - på nuværende tidspunkt at indgå i en offentlig debat herom, hvilket skyldes det forhold, at det er hos Siumut denne opgave ligger.

Til trods for ovennævnte skal Inuit Ataqatigiit herved melde klart ud, at vi hverken kan tage medansvar for - eller være med til at indstille, at et tidligere landsstyremedlem som meget klart har fået en melding om noget der ligner et mistillidsvotum af et Landstingsudvalg - nu agtes foreslået som ny formand for Landstingets Finansudvalg. Til trods for at vedkommende som tidligere nævnt hverken er dømt eller tiltalt for en kriminalretlig forseelse, er det derfor vores absolutte opfattelse at. pågældende ikke kan indstilles som ny formand for Finansudvalget. Dette skal ses i lyset af at vi er bekymrede for at respekten for demokratiet og dermed en efterlevelse af de regler, der udstedes af offentlige myndigheder vil lide et knæk - hvis man gør alvor af at. pgl. gøres til formand. Det kan Inuit Ataqatigiit slet ikke tage et medansvar for.

Eftersom vi er vidende om, at Landstingets Finansudvalg skal konstituere sig på ny fredag d. 12. november, ønsker vi således en stillingtagen til dette spørgsmål senest d. 11. november om aftenen.

Såfremt man agter og finder det ønskeligt, at vores koalitionsgrundlag fortsat skal have en chance eller udsigt til at blive videreført, finder IA det absolut nødvendigt at vi i fællesskab tager en grundig drøftelse af dette samarbejde siden dets start den 9 marts og indtil i dag, inklusive spørgsmålet om de nuværende Siumut-repræsentanter i Landstingets Formandskab som fik lov til.at fortsætte som om intet var sket.

Inuit Ataqatigiit’s Hovedbestyrelse ønsker afslutningsvis, at denne henvendelse der gerne må betragtes som en invitation til et fortsat fremadrettet samarbejdsklima - besvares af Siumut senest den 18. november 1999.