Nye skridt i gensidig respekt

Vi er nødt til at forholde os til, at vi som et folk er få mennesker. Vi har brug for alle kræfter. Vi skal ikke støde vores medmennesker bort eller opildne til splittelse på baggrund af vores forskelligheder.

Lørdag d. 31. december 2016
Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Levevilkår, Politik, Selvstændighed, Uddannelse.

Indholdsfortegnelse:
Bedre omsorg for udsatte borgere
Vi skal sætte alt ind for sammenhold
Indholdsrige men respektfulde debatter
Grundlov med rettigheder for alle
Et respekteret ansigt udadtil
En bredere udenrigshandel
Vores børn er verdensborgere
Flere skal have mulighed for uddannelse
Bedre muligheder for samfundets udsatte
Lad de ældre rådgive os mere
Stærke kommunale forvaltninger
Må 2017 bringe fællesskab og gensidig respekt


2017: Inuit Ataqatigiits nytårsudtalelse


(an)

Efter et mørkt efterår og en mørk vinter bringer ullukinneq altid lyset tilbage og medbringer håb for det nye år. Vi håber, at alle familier har nydt glæde, nærhed og tryghed i midvinteren og i juledagene, og i det lys som kommer tilbage i denne tid.

Bedre omsorg for udsatte borgere
År 2016 har været et specielt år for Inuit Ataqatigiit. Vi har igen taget medansvar for vort lands regeringsledelse. Det har vi gjort for at sikre den bedste og mest ansvarlige politiske omsorg for landet. At børn og børnefamilier i hele landet kan leve et trygt liv, er vigtigt for Inuit Ataqatigiit. Vi tror på, at øget lighed bringer bedre velfærd og øget deltagelse i samfundet med sig.

I vores nytårsudtalelse for 2016 fremsatte vi et mål om en øget indsats på socialområdet. Vi er glade for, at vi i det forgangne år har sikret dette og vi glæder os til at fortsætte arbejdet i 2017. I det kommende år vil vi bruge vores kræfter på at sikre en bedre omsorg for ældre og for borgere med handikap.

Derfor har vi sat socialområdet højt på dagsordenen i vores deltagelse i landsstyret. Stærke familier, lighed, at børn får en opvækst uden unødige barrierer og god adgang til uddannelse mener vi er vejen til vort lands selvstændighed. For Inuit Ataqatigiit kan en stærk social indsats og vejen mod selvstændighed ikke adskilles. Det hænger sammen.

Vi skal sætte alt ind for sammenhold
Vi skal stå sammen om det forberedende arbejde for selvstændighed. Et stærkt fællesskab som folk og som land opfinder ikke sig selv, det er noget vi i fællesskab skal opbygge. For at opbygge dette er det nødvendigt, at vi giver plads til hinandens forskelligheder og at vi har gensidig respekt. At sikre sammenhold er det vigtigste i vores kamp for selvstændighed og det er også her vores største ansvar som landsstyret ligger.

Vi er nødt til at forholde os til, at vi som et folk er få mennesker. Vi har brug for alle kræfter. Vi skal ikke støde vores medmennesker bort eller opildne til splittelse på baggrund af vores forskelligheder.

I Inuit Ataqatigiit ser vi vores forskelligheder som en styrke. Respekt for medmennesket er helt centralt for fællesskabet. Hos Inuit Ataqatigiit er vi lige så mangfoldige som vi er i samfundet generelt, men vores mål er det samme: Et selvbærende land med lighed blandt folk. Det handler om at være et land hvor alle kan vokse op i tryghed og med lige muligheder for uddannelse og livsvilkår.

For alle mennesker har ret til at være med i og til at få plads i fællesskabet. Ansvaret ligger hos os alle.

Indholdsrige men respektfulde debatter
Tolerance, mangfoldighed og dét, at vi som folk bruger vores kløgt frem for vrede i fremme af vort arbejde ser vi som noget af det vigtigste. Vi skal med omhu vælge hvad vi vil bruge vores kræfter på. Inuit Ataqatigiit vil opfordre til, at vi i særligt de internetbaserede debatfora, men også i andre fora, benytter et respektfuldt sprog, særligt for vores børn og unge som følger med. Vores ansvar over for dem er stort, ligesom hver enkelt af os har medansvar for at være med til at forme vort lands og samfunds fremtid.

I Inuit Ataqatigiit accepterer vi ikke den debatform hvor nogen gør sig til dommer over for, hvem der er rigtige grønlændere, eller påstår, at nogen ikke arbejder for vort lands interesser blot fordi de har en anden hudfarve. Den tone vil vi altid bekæmpe. At være grønlandsk er noget som er inden i os alle og som kan have alle mulige former. Vi har medborgere som er født i andre lande, og som har forældre af anden etnisk herkomst, som også er grønlændere. Vi skal have plads til alle, vi har brug for alle kræfter.

Grundlov med rettigheder for alle
Vi er i Inuit Ataqatigiit glade for, at Landstinget endelig har taget beslutning om, at 2017 skal være året hvor det grundlovsforberedende arbejde skal i gang. Siden stiftelsen af vores parti har dette været et mål for os. Vi skal have ét grundlovskompleks som skal tage udgangspunkt de grundlæggende værdier vi har i vort land. Samtidig er det vigtigt, at vi får en frihed omkring arbejdet med vores grundlov, og at der ikke sættes forhindringer op. Det handler om, at vi grundlæggende tager stilling til principper for brugen af vores levende og ikke-levende ressourcer, om vores brug af landområder og at vi får stadfæstet, at vi er et åbent og respektfuldt folk med plads til alle. En grundlov som tager udgangspunkt i, at alle har rettigheder.

I dette vigtige arbejde for vores fremtid, som sættes i gang i 2017 må vi finde en forstyrket gensidig respekt. Jeg vil slå fast, at jeg som formand for Inuit Ataqatigiit ser det som afgørende, at vi finder denne tolerance og gensidige respekt i arbejdet for vort lands fremtid. Tolerance og gensidig respekt skal være grundlæggende i vores arbejde med vores kommende grundlov. Vi skal ikke splittes på vejen.

Et respekteret ansigt udadtil
Det står klart, at vi for at sikre gode handelsforbindelser og samarbejder med andre lande skal sikre gode relationer. Ærlighed og et tillidsvækkende arbejde er centrale for vores internationale samarbejde og for de nye relationer vi ønsker at opbygge. At lukke sig selv inde som land er ikke vejen frem for nogen. Globaliseringen og det at være en del af verden er kommet for at blive.

For at være en del af den globaliserede verden er det vores opgave, at finde en respektfuld måde at tydeliggøre vores mål på. Det kan vi gøre ved at gøre vores mål klare, men det behøver ikke at være på bekostning af vores identitet. For at være en aktiv del af verdenssamfundet og oparbejde nye samarbejdspartnere skal vi sikre gode veje til samarbejde, ikke brænde broer.

En bredere udenrigshandel
Eksport til andre lande og dermed indtægter til vores økonomi er en grundlæggende del af vores vej mod selvstændighed. Vores indtægter fra eksport fra fiskeriet sikrer god indtjening til landskassen og vi ønsker at takke vores mange fiskere og arbejderne på fiskefabrikkerne. I løfter et meget vigtigt arbejde for samfundet.

Vi skal arbejde endnu hårdere for en bredere funderet økonomi. Vi er fra Inuit Ataqatigiit glade for de råstofprojekter som på det seneste er kommet et skridt nærmere realisering. Men vi skal brede endnu mere ud for vi har mange værdifulde ressourcer, særligt på fødevareområdet, som vi kan udnytte bedre end vi gør i dag. Fører vi en klog og bæredygtig forvaltning vil mulighederne være endnu flere. Også her skal vi sikre et øget fokus på nytænkning og iværksætteri inden for erhvervsudviklingen, også i de enkelte kommuner, og sikre bedre forhold for vores private erhvervsdrivende. Men den største ressource af dem alle er og bliver mennesket og den viden og kunnen vi mennesker har. Det er det der kommer til at løfte vores samfund videre.

Vores børn er verdensborgere
Inuit Ataqatigiit finder det afgørende, at vi lærer vores børn og unge om betydningen af det, at være en del af verden. Børn her i landet skal vokse op med en viden om, at de er ligeværdige med børn fra resten af verden og at de har de samme muligheder som andre børn. Derfor skal alle børn og unge have mulighed for at lære forskellige sprog. Vi skal styrke vores grønlandske sprog så alle har et stærkt grundlag for at lære andre sprog.

Lad os ikke bruge vores kræfter på at diskutere, hvilket af fremmedsprogene, der skal være det vigtigste. Lad os hellere bruge vores kræfter, som forældre, lærere og også som politikere, til at opfordre til, at lære forskellige sprog.

Flere skal have mulighed for uddannelse
Ud over muligheden for at lære forskellige sprog vil Inuit Ataqatigiit i 2017 også arbejde for, at sikre flere mulighed for uddannelse. Børn er lige så mangfoldige som vores samfund. Nogle har gode evner for det boglige, andre for det håndværksmæssige. Nogle er kunstneriske og har flair for nyskabelse. Andre ved helt fra de er helt unge, at de ønsker at være erhvervsfiskere eller fangere i deres voksenliv. Alle børn, uanset forskellighed, er lige værd. Vi mener det er på tide, at vi mangfoldiggør vores fokus på uddannelse.

Fiskeriet er fortsat det økonomisk vigtigste erhverv. Fra Inuit Ataqatigiit har vi en vision om, at vi inden for fødevareområdet skal udvikle uddannelsesmulighederne yderligere.

Vi glæder os til at arbejde for øgede muligheder inden for fødevareproduktion, for nyskabelse og iværksætteri, også med de mindre projekter. Dette inkluderer også råstofområdet. Vi glæder os til arbejdet som vi mener også handler om, at sikre en bedre brug af den viden vi har i landet i forvejen. Borgere her i landet skal have bedre mulighed for at benytte den uformelle viden vi har, og også bedre muligheder for videreuddannelse både lokalt og i udlandet. Det vil vi arbejde for politisk.

Bedre muligheder for samfundets udsatte
Et barn med handikap er først og fremmest, som alle andre, et menneske. I 2017 kommer der en række nye tiltag for personer med handikap. For Inuit Ataqatigiit er det vigtigt, at vi har øje for, at en person med handikap er en person som alle andre, med forskellige behov. Vi skal aldrig diskriminere vores medborgere med handikap og vi skal sikre en ny og mere åben måde at sikre inklusion af vores medborgere med handikap på i vores samfund.

Børn og unge med handikap har også ret til uddannelse og vi skal sikre gode adgangsforhold på alle uddannelsesinstitutioner i vores land. På samme måde skal voksne med handikap have muligheden for at arbejde. Inuit Ataqatigiit vil i vores arbejde i landsstyret, Landstinget og i kommunerne arbejde for bedre forhold for vores samfunds udsatte, ikke mindst vil vi arbejde for, at flere føler sig som deltagere i samfundet.

På samme måde er det vigtigt for os, at påtage os arbejdet med styrke indsatsen på sundhedsområdet. Vi er glade for, at vi på vores landshospital nu endelig realiserer børneafsnittet. Herefter vil vi prioritere det psykiatriske afsnit og ikke mindst en styrkelse af behandlingen af de mange medborgere som rammes af den forfærdelige sygdom kræft.

Lad de ældre rådgive os mere
I vores omsorg for landets ældre vil deres forskellige behov og respekten for de ældre fortsat være i højsædet for os. Vi ser det helt nødvendigt med mere ældrevenligt boligbyggeri og ikke mindst med mere opdaterede alderdomshjem.

Ikke mindst vil vi opfordre alle familier til i øget grad at have mere kontakt til familiens ældre. Vores ældre har altid viden at dele ud af og i vores travle hverdag skal vi huske, at vi altid kan hente råd og nærhed og styrke hos vores bedsteforældre, onkler og tanter. Lad os have mere kontakt til vore ældre, og lad os i øget grad igen i kommunerne benytte os af ældreråd.

Stærke kommunale forvaltninger
Vi skal have styrket nærdemokratiet. Her har vi peget på behovet for lokalråd i kommunerne og øgede beføjelser til bygdebestyrelserne. Dette skal vi arbejde videre for i 2017.

I 2017 er der valg til kommunalbestyrelserne og til bygdebestyrelserne. Inuit Ataqatigiit er godt forberedte til at deltage i demokratiet ved at opstille mange gode kandidater ved valget i april. Der er store opgaver at løfte i hver enkelt kommune og i bygderne. Erhvervsudvikling, bedre muligheder for erhvervsdrivende, en bedre socialforsorg, gode muligheder for børn og unge for sport i fritiden, og gode muligheder for musik- og kunstvirksomhed vil være del af vores mål.

Fra Inuit Ataqatigiit finder vi det afgørende, at sikre en ansvarlig økonomistyring og politisk ledelse, samt gode og solide forvaltninger i kommunerne. Det er helt centralt for serviceringen af borgerne. Vi vil arbejde for en åben og transparent forvaltning i hver enkelt kommune.

Må 2017 bringe fællesskab og gensidig respekt
Vi glæder os til i 2017, i en stærk gensidig respektfuld ånd, at tage nye skridt for vort lands fremtid. Vi glæder os til, sammen med befolkningen at forme vores fælles fremtid og vi glæder os til, at sikre flere af vores børn og unge håb og muligheder for fremtiden.

Inuit Ataqatigiit ønsker alle vores landsmænd et godt nytår, må 2017 bringe et godt helbred og glæde for alle. Samtidig bringer vi vores håb om øget fred i verden. Vi har så meget vi i fællesskab skal løfte, og står vi sammen når vi langt.