§36-spørgsmål vedrørende nyt elværk i Paamiut

Det vil desuden være i strid med licitationslovgivningen at vælge andet end det billigste tilbud. Derfor anser landsstyret det for udelukket i den aktuelle licitation, at næstlaveste tilbud vælges alene med en begrundelse i varetagelse af indenlandske virksomheders tarv.

Tirsdag d. 1. december 2009
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Emnekreds: Erhverv, Landstinget paragraf 36 spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:
Spørgsmål:
Svar:
Læs her SIK's og Grønlands Arbejdsgiverforenings fælles pressemeddelelse om sagen:
Læs også


Kære Kim Kielsen,

Tak for dit spørgsmål til landsstyret efter Landstingets forretningsorden § 36 stk. 1.

Spørgsmål:
Er det korrekt, at landsstyret har givet eller agter at give et dansk firma dispensation fra næringslovens bestemmelser til at bygge et nyt elværk i Paamiut?

Er det korrekt, at virksomheden har taget forbehold om, at man skal have særlig tilladelse til at anvende udefrakommende mandskab, jfr. Landstinglov nr. 27 af 30. oktober 1992?

Mener landsstyret at et sådan forbehold er i overensstemmelse med de gældende regler på licitationsområdet? - og i givet fald hvorledes det bliver kapitaliseret?

Mener landsstyret, at det er samfundsøkonomisk fornuftigt, at give en dispensation når forskellen mellem billigst og næst billigst tilbud er ca. 4 %?

Kan landsstyret gøre rede, for hvori de særlige forhold vedrørende en dispensation fra næringslovens bestemmelser krav består i denne sag?

Svar:
Indledningsvis vil jeg gerne orientere dig om, at jeg er helt enig med dig i, at arbejder, der udbydes af det offentlige, bør udføres af indenlandske virksomheder i det omfang, det er muligt, og kun overdrages til udenlandske virksomheder, når det er nødvendigt.

Ved en licitation skal de gældende love selvfølgelig overholdes, og jeg er ikke i tvivl om, at Nukissiorfiit også deler denne opfattelse. Nukissiorfiit har som udbyder på samfundets vegne kun en naturlig interesse i, at så mange indenlandske virksomheder som muligt deltager i licitationerne på energiforsyningens anlægsprojekter.

Det er korrekt, at Nukissiorfiit den 5. november 2009 søgte om dispensation fra næringsloven til den pågældende virksomhed. landsstyret er i gang med at behandle ansøgningen og der er foretaget en høring, men det er for tidligt at sige, hvorvidt der vil blive givet en dispensation, da det i skrivende stund er en igangværende sagsbehandling.

Generelt vedr. licitationer kan det oplyses, at der ved udførelse af bygge-/ anlægsprojekter spiller en række hensyn ind, blandt andet økonomi og tidsplan. Som den politisk ansvarlige for området, er det således min pligt at påse at landskassemidlerne anvendes forsvarligt.

I den konkrete sag var en forskel på det billigste og det næst billigste bud på ca. 800.000 kr. Det billigste tilbud indeholdt endvidere optioner på ekstra arbejde svarende til en værdi på ca. 200.000 kr. for Nukissiorfiit. Derudover opfyldte det næst billigste tilbud ikke alle de forhold, som foreskrevet i udbudsmaterialet.

Det kan i øvrigt oplyses, at alle tre tilbudsgivere i deres tilbud har et forbehold, der i en eller anden form relaterer sig til landstingsloven om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. Så på det punkt adskiller de tre tilbud sig ikke nævneværdigt fra hinanden. Nukissiorfiit oplyser dertil, at stort set alle opgaver af den type må udføres med tilkaldt arbejdskraft, hvilket også gælder når indenlandske virksomheder udfører arbejdet.

Der er ikke i sig selv noget galt i, at tilbudsgiverne tager forbehold. Da alle tre tilbudsgivere som nævnt har taget forbehold om ansættelse af udefra kommende arbejdskraft, er en prissætning unødvendig.

Tilbuddene afgivet af de to indenlandske virksomheder indeholder desuden GA Sulisitsisuts standardforbehold. Forbeholdet kan ikke umiddelbart prissættes. Formelt skal de to tilbud således forkastes i henhold til licitationslovgivningen.

Det vil desuden være i strid med licitationslovgivningen at vælge andet end det billigste tilbud. Derfor anser landsstyret det for udelukket i den aktuelle licitation, at næstlaveste tilbud vælges alene med en begrundelse i varetagelse af indenlandske virksomheders tarv. At annullere licitationen og holde en ny vil – udover tabet af kostbar tid og penge – være med risiko for, at Nukissiorfiit fremstår som en useriøs bygherre.

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at Nukissiorfiit allerede har forhørt sig hos den pågældende danske virksomhed om, hvorledes de ser på at lade sig registrere i Grønlands erhvervsregister. Den pågældende virksomhed har meldt positivt tilbage på denne forespørgsel.

Med venlig hilsen
Jens B. Frederiksen


Læs her SIK's og Grønlands Arbejdsgiverforenings fælles pressemeddelelse om sagen:
Her er grønlandske virksomheder blevet vraget til fordel for udenlandske, som kun i kraft af en dispensation kan operere i Grønland. Dette skete til trods for, at der kun var marginal forskel på prisen i forhold til de grønlandske virksomheder. Desuden havde den udenlandske virksomhed oven i købet taget forbehold for at man ikke ville anvende grønlandsk arbejdskraft.
Læs også
Sydgrønlands El ApS kunne lovligt have vundet entreprisen på el-værket i Paamiut