Abent brev til Ove Karl Berthelsen

Som politisk ansvarlig har du dermed valgt at opsplitte i stedet for at samle Grønland i de meget vigtige forhandlinger med London Mining. Trods alle vores opfordringer til at varetage hele landets interesser, har du jo næsten sat dig på samme side af forhand­lingsbordet som London Mining med den fremgangsmåde.

Torsdag d. 1. november 2012
Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Emnekreds: Efterforskning, Isukasia, Minedrift, Råstoffer.

Kære Ove Karl Berthelsen

Nu er de internationale investorer og råstofindustrien for alvor ankommet til Grønland: London Mining har sendt en ansøgning om udvinding af jern i Nuuk Fjorden (Isukasia) til Råstofdirektoratet. Projektet er med sine knap 14 mia. kr. i anlægssum større end Grønlands årlige bruttonationalprodukt, og i ansøgningen ønsker London Mining tilla­delse til at udvinde jern i Grønlands undergrund i mange år.

SIK og GA er glade for investorernes interesse i at investere i Grønland: Vi har ikke kun hårdt brug for skatteindtægterne. Vi har især brug for vækst i form af flere og stærkere lokale erhvervsvirksomheder, så vi kan skabe nye eksportorienterede ar­bejdspladser, social fremgang og en langsigtet opbygning af ny kompetence i hele samfundet. Målet skal være, at vi om nogle år kan sige, at vi alle sammen virkelig blev "beriget" af storskalaindustriens ankomst til Grønland.

I forbindelse med udstedelsen af en tilladelse til London Mining er du politisk ansvarlig for forhandlingerne om den såkaldte Impact Benefit Agreement (IBA), hvor Grønland skal fastlægge en række vigtige krav til selskabet. IBA'en er et rigtigt afgørende led i de samlede bestræbelser på, at Grønland opnår det størst mulige og langsigtede af­kast af de råstoffer, der ligger i vores undergrund, og som Grønland ejer. Det skal med landsstyrets egne ord i 2025-planen bl.a. ske på en økonomisk, social og miljø­mæssig bæredygtig måde.

Forleden fik vi en indbydelse fra Råstofdirektoratet til først at deltage i et stormøde om et par uger, hvor alle "interessenter" - inkl. London Mining - er indbudt til at høre om den videre forhandlingsproces og til at fremlægge ønsker til forhandlingerne. Kort efter mødet skal London Mining dernæst indkalde "interessenterne" til en-til-en-møder for at tage i mod deres "ønskesedler" til IBA-forhandlingerne. Det er så op til London Mining at vurdere, hvad de mener bør bringes videre ind i IBA-forhandlingerne med selvstyret og kommunerne (trepartsforhandlingerne) og vel at mærke som en del af London Mi­nings IBA-udkast.

Det mest logiske er, at det er et samlet Grønland, der formulerer et udkast med krav og ikke London Mining, der efter en-til-en-møder med interessenterne skal bestemme, hvilke interesser og krav, der skal med i forhandlingsudkastet.

Som politisk ansvarlig har du dermed valgt at opsplitte i stedet for at samle Grønland i de meget vigtige forhandlinger med London Mining. Trods alle vores opfordringer til at varetage hele landets interesser, har du jo næsten sat dig på samme side af forhand­lingsbordet som London Mining med den fremgangsmåde.

I SIK og GA mener vi, at den helt logiske fremgangsmåde i den slags nationalt vigtige forhandlinger over for udenlandske investorinteresser bør være, at vi i Grønland nu står sammen, taler med en stemme, og at du som politisk ansvarlig herfor involverer alle interessenterne i Grønland på den samme side af forhandlingsbordet. Så skal London Mining nok tage sige af deres egne interesser på den anden side af bordet.

Hvis vi i Grønland skal have gennemslagskraft over for storskalaindustrien og de in­ternationale investorer burde det være indlysende, at vi skal efterleve almindelige klo­ge retningslinjer for forhandlingsstrategi. Og så i øvrigt at tage ved lære af, hvordan man med stor succes går til værks i andre lande, hvor man har arbejdet med proces­serne i mange år, f.eks. i Canada, som er langt fremme i udviklingen af rigtigt gode måder at gå frem på (Best Practices).

SIK og GA har løbende i debatten om storskalalovgivningen været stærkt kritiske over store dele af den måde lovgivningsarbejdet er blevet udført på, og vi kan blot henvise til de mange høringssvar, vi har sendt til dig. Vi skal ikke gentage denne kritik i dette brev til dig, for det handler helt konkret om de vigtige IBA'er.

Men at du nu har besluttet, at vi åbenbart ikke hører til på samme side af forhand­lingsbordet i IBA-forhandlingerne over for London Mining slår dog alle rekorder i pro­cessen. Vi kan kun opfordre dig og landsstyret til hurtigst muligt at revidere den forhandlingsstrategi, der lige nu lægges op til. Ellers er der en stor risiko for, at Grøn­land kun opnår et beskedent forhandlingsresultat, og at vi om få år vil fortryde, at vi ikke stod sammen og tænkte os bedre om.

Sammen med alle andre interessenter har vi lige som dig et stort ansvar for at opnå det bedste resultat for Grønland, og i SIK og GA deltager vi selvfølgelig meget gerne i en dialog med dig om, hvordan vi sammen kan varetage Grønlands interesser over for London Mining. Lad os gøre det, inden du sammen med kommunerne møder op til selve forhandlingerne med London Mining. Så er der rene linjer.