Kilde: Josef Motzfeldt


Nedgør ikke fangerne i Qaanaaq overdrevent

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Onsdag d. 30. november 2011

Kammeraten fra Upernavik har svært ved at acceptere, at disse efterkommere af de stolte fangere ikke har samlet foder til hundene mens tid og årstiden var til. Qaanaaqfangerne må være de første til at vide at sommerens overflod ikke varer ved, at mørketid atter vil være over regionen og at fangstdyrene ikke nødvendigvis vil være til stede i så rigelige mængder i al evighed.

Anarki er det modsatte af demokrati

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Torsdag d. 3. juni 2010

Det er stærkt ønskeligt, at Siumut formanden sætter sig ind i Landstingets forretningsorden og Håndbog for Landstinget. Håndbogen er skrevet i let læseligt sprog, så enhver kan forstå hensigterne med forretningsordenen.

Grønlands udenrigsrelationer og repræsentative opgaver

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Lørdag d. 23. maj 2009

Valgkamp eller ej, så kan jeg ikke forstå hvordan AG er nået til deres slutning om, at jeg skulle have rejst privat til eksotiske lande. De har ej heller gjort sig den ulejlighed at kontakte mig for nærmere informationer herom, men jeg er da klar over at de har fået aktindsigt i mine rejseaktiviteter over årene. Og uden nærmere dialog eller ønsket om at blive oplyst nærmere gør de deres egne konklusioner baseret på udgiftsbilag. Det er en trist fremgangsmåde.

Hvem er da den rette ejer til tanker under valgkampen

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Lørdag d. 16. maj 2009

Fungerende landsstyremedlem for finanser mener, at de enkelte kandidaters eller partiers udmeldinger under valgkampen om hvilke initiativer de agter at igangsætte efter valget er unødvendige. Det besynderlige argument er, at det er det foreløbige landsstyre, som ejer alle tanker i dette land.

Indførelse af nye rettigheder under selvstyret

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 24. april 2009

Lad os lege tanken at vi har indført 5 års reglen Vi vil nu have en del medborgere i samfundet, der ikke længere har de demokratiske rettigheder i det nye selvstyrende Grønland, såsom stemmeret, men som må finde sig i dumme udsagn og indretning af samfundet, uden mulighed for at deltage i samfundet. For nu har selvstyret definitionen på en udlænding og NU kan man kalde alle uden stemmeret for udlændinge i selvstyrets navn. Hvor langt er vi som samfund lige kommet? Hvorfor afskaffede man fødestedskriteriet? Til de andre partier til valgkampen er der bare det budskab, at det fremsatte forslag ikke forpligter andre partier til at lade sig trække med ned i møddingen.

Muligheder for at realisere en harmonisk udvikling for vore børn

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Mandag d. 23. marts 2009

Tele Greenland tager søkablet i brug i år. I hvilken grad vil vejføringen for bygderne og yderdistrikterne blive forbedret ved ibrugtagningen af denne elektroniske motorvej? Vil det åbne op for hurtigere og billigere muligheder for fjernundervisning?

Forslag om en ledende rolle i overvågningen af Det Arktiske Ocean

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Mandag d. 23. marts 2009

Der er ingen tvivl om, at interessesfæren i EU og i Nordisk Råd centrerer sig om de ikke-levende ressourcer. Med andre ord har man formentlig ikke rettet specielt fokus på os, der faktisk lever her.

Erhvervslivet - hvordan?

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 15. november 2002

Hvad kan videreforædles efter køb fra udlandet: kaffebønner til maling og emballering ...

Hvornår ser GA og HST realiteterne i øjnene?

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 14. juni 2002

Hvis vi ikke vil løbes over ende af superdynamiske globaliseringskræfter og markedskræfternes frie spil, er det på høje tid, at vi får Grønlands totale afhængighed af Danmarks investering i form af det såkaldte bloktilskud sat på dagsorden

Landstingsmedlemmerne begår for mange fejl

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 22. februar 2002

Noget tyder på, at flere Landstingsmedlemmer helst udskifter ideer med fordomme og nærmest drives frem af modstanden mod oplysning og dannelse ...Denne hang til mere og mere at lade sig styre af stemninger i stedet for principper er efter min opfattelse ikke passende for en lovgivende forsamling.

Frihed, medbestemmelse og ikke blindt slå sig til tåls med autoriteternes dispositioner

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Lørdag d. 19. januar 2002

Efter en princippiel godkendelse af planen for strukturændringer i samfundet med sigte på et mere selvbårent samfund, hvor der i første omgang uden tvivl vil være en del ændringer, som vil gøre ondt, begyndte flertallet at trække i land, da konsekvensændringerne påbegyntes at blive fremlagt

Det er rigtigt, at vi har et problem men vi gør noget ved det

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 9. november 2001

Danmark, og herunder særligt den Kongelige Grønlandske Handel, KGH har et betydeligt medansvar for tingenes tilstand, som de er i dag. Mange bestande var således stærkt reducerede, da Grønlands Hjemmestyre overtog ansvaret

Det kan vi ikke forsvare samfundsøkonomisk

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Torsdag d. 18. oktober 2001

Men det er rigtigt, at der er tale om begrænsninger. Og det er der også grund til. Blandt andet fordi der spekuleres åbenlyst i de frie afskrivninger, som for indeværende indebærer udskydelse af skatter for over 1.000 millioner kroner

Koalition - hvordan

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 21. september 2001

Og endelig til sidst pålæg til landsstyret om udarbejdelse og fremsættelse af ændringsforslag til indkomstskatteloven til forårssamlingen 2002, med blandt andet det sigte, at højeste indkomster skal bidrage med mere til samfundsøkonomien. Dette for blandt andet at skaffe midler til modernisering af den kystnære fiskeriflåde og til fremskaffelse af flere arbejdspladser

USA`s tiltagende legen hele verdens ejer og vogter kan ikke længere tolereres

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 7. september 2001

Hvis ikke vi totalt afslår det vanvittige projekt som NMD fostret i sygelig storhedsvanvid, og som vil starte våbenkapløb, fortjener vi ganske enkelt ikke fortsat at bebo denne jord

De positive økonomiske vinde er løjet af

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 17. august 2001

Vi må nu regne med stagnerende skatteindtægter og risiko for stigende udgifter til sociale foranstaltninger. Også andre udgifter vil stige i tilfælde af nedgang i den økonomiske udvikling. For eksempel må det forventes at udgifterne til børnetilskud og boligsikring vil stige.

Hvad folkevalgte bør sætte sig ind i

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Tirsdag d. 13. marts 2001

Som fuldtidslønnet medlem af Landstinget, har også Hans Enoksen forpligtigelse til at varetage sin opgave seriøst

Landsstyret havde ikke noget at tilbageholde

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Torsdag d. 23. november 2000

»Indledningsvis vil landsstyret erkende, at vi naturligvis burde have været i stand til at forklare forholdene vedrørende Puisi meget mere detaljeret, da vi sidste år henvendte os til Landstinget på baggrund af selskabets anmodning om garantistillelse. Dette indrømmer jeg - omend det er for sent.«

Lærerne tager folkeskolen som gidsel

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 20. oktober 2000

Landsstyret ønsker ikke at skabe store forskelle mellem grupper med et vist uddannelsesniveau og som hver for sig har et stort ansvar og yder en stor indsats. Det har Landsstyret heller ikke gjort i forhold til lærerne

Demokratiske frihedsrettigheder sikres af FN

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Torsdag d. 22. juni 2000

Vi har et medansvar for, at der ikke bliver skabt en ny ustabilitet i verden, bl.a. gennem Pituffik. Demokratiske frihedsrettigheder sikres bedst af FN og ikke udelukkende af USA, Rusland eller andre

Fra rigsfællesskab til nyt partnerskab

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 5. maj 2000

I debatten om Grønlands selvstændighed savner vi stadig ideer og meningstilkendegivelser, om hvad det er for et samfund, man ønsker at skabe. Det er ikke muligt at tale om samfundsforandringer uden at have visioner om fremtidens samfund.

På vej mod øget økonomisk vækst

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 26. november 1999

Samarbejdet mellem Landstingets udvalg og landsstyret har efter min mening været meget konstruktivt og velfungerende. Det har bidraget til at skabe fremadrettede resultater, og alt i alt synes jeg, at det har været en god landstingssamling for Grønlands økonomi.

Pressemeddelelse fra Siumut og Inuit Ataqatigiit

Jonathan Motzfeldt
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Tirsdag d. 16. november 1999

Der skal sættes initiativer igang, hvor hjemmehørende bliver anvendt med en stærkere profil bl.a. igennem efteruddannelser m.m. Koalitionen er enige om, at dette projekt også skal omfatte Landstingets Bureau.

Landstingets efterårssamling '99 set i økonomisk bakspejl

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Mandag d. 15. november 1999

De politisk fastsatte priser og monopolerne giver ikke mulige investorer noget incitament til at etablere konkurrerende virksomheder, eller for den sags skyld at investere i nye virksomheder.

Ny kurs kræver handling

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Onsdag d. 25. august 1999

Vi ønsker med dette forslag til en finanslov at skabe grobund for, at den enkelte borger fremover påtager sig et større ansvar for sig og sine. Det gælder også for erhvervene og virksomhederne, at de i stigende grad skal kunne stå alene uden støtte fra det offentlige.

Inuit Ataqatigiits replik i åbningsdebatten

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Mandag d. 21. september 1998

Så snart det i nok så vigtige landstingsudvalg kan observeres, at denne og hint medlem - og sågar udvalgsformænd igen møder uforberedt op og uden en stillingtagen til de forskellige spørgsmål - bliver dette ikke kun et forsinkende led, men også et element der forringer den kvalitet man kunne have opnået som et slutprodukt.

Ved årsskiftet 1996/97

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 3. januar 1997

De folkevalgte politikere kan ikke fortsætte med at misrøgte de værdier, som samfundet har skabt og fortsat skaber. De økonomiske midler til fælleskabet, som borgerne bidrager med over deres skat, må de folkevalgte aldrig betragte som likvide midler, som de ubegrænset kan bruge til dækning af de gentagne politiske fejldispositioner

Tanker om de hjemmestyreejede selskaber

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Tirsdag d. 18. juni 1996

Alene honorarer til de velbjergede bestyrelsesmedlemmer svarer til omkring 33 SIK-medlemmers årsværk

Et par ord på vejen - om landstingets arbejdsform

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Tirsdag d. 18. juni 1996

Alligevel var der syv intetsigende talere på talerstolen efter denne svada. Med landsstyremedlemmet for området i den forrige valgperiode som post scriptum, om hvilke store ting også hun har skabt i sin tid!