Ved årsskiftet 1996/97

De folkevalgte politikere kan ikke fortsætte med at misrøgte de værdier, som samfundet har skabt og fortsat skaber. De økonomiske midler til fælleskabet, som borgerne bidrager med over deres skat, må de folkevalgte aldrig betragte som likvide midler, som de ubegrænset kan bruge til dækning af de gentagne politiske fejldispositioner

Fredag d. 3. januar 1997
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Emnekreds: Politik.

Enhver folkevalgt skal basere sit arbejde i respekt for både de værdier, der er skabt af samfundet og de meninger, som borgerne formulerer.

Den slags normer har på de seneste haft tendens til at blive tilsidesat blandt de folkevalgte. Der er fortsat for mange blandt politikerne, som betragter sig selv som herskere og skøjter for lemfældigt henover den tillid. som borgerne har givet dem ved deres valg.

De folkevalgte skal i deres arbejde være med til at bekæmpe ulighed og bane vejen for fællesskab og fremme solidaritet i samfundet.

De folkevalgte politikere kan ikke fortsætte med at misrøgte de værdier, som samfundet har skabt og fortsat skaber. De økonomiske midler til fælleskabet, som borgerne bidrager med over deres skat, må de folkevalgte aldrig betragte som likvide midler, som de ubegrænset kan bruge til dækning af de gentagne politiske fejldispositioner.

Netop året 1996 har været præget af politiske fejltagelser, som bebyrder både den enkelte borger og samfundet i helhed.

Ikke mindst medarbejderne i de hjemmestyreejede virksomheder har i for stor grad været holdt i uvished om situationen på deres arbejdsplads og således deres fremtidige eksistensgrundlag. Medarbejderne og disses organisationer er i for stor grad holdt uden indflydelse. I stedet lader man udefra kommende "profeter" dele og herske. "Profeter", som ofte har for begrænset kendskab til forholdene i vort land og vores tankegang og føler sig ikke meget ansvarlige for landets fremtid, lader man afprøve deres teorier.

KNI-medarbejdernes selvtillid og engagement nedbrydes. Medarbejderne holdes ude af stand til at planlægge morgendagen for deres arbejdsplads, og man lader hånt om deres mageårige engagerede indsats og selvværd.

Landsstyrepartieme klamrer sig fast i det højt besungne behagelige flertal og hellere lukker øjne og ører for de mange medarbejderes, besætningsmedlemmer, lager-, butiks- og kontorfolk, bekymring for deres og deres familiers fremtid, som om den vidensmasse disse medarbejdere er kommet i besiddelse af intet er værd.

I stedet overdrages medarbejdernes mangeårige erfaringer og rutiner til mange nye tilkaldte "eksperter".

Man forledes til at tro, at man bevidst tapper medarbejderne for deres engagement for til sidst at fortælle dem, at det er bedre at over lade deres arbejdsplads til den første den bedste og så tro, at disse ubehagelige politiske fadæser så er ryddet af vejen.

I Royal Arctic Line, som blev etableret for bl.a. at skaffe ny indtjening til landet, ved at deltage i den åbne konkurrence, lever ledelsen desværre fortsat ikke op til forventningerne, men dette forhindrer ikke landsstyret i at forære rederiet en julegave i form af KNI's hidtidige opgaver ned forsyning af bygder og muligvis passagertransport. Men også her er meldingerne som vinden blæser.

Fyringer af besætningsmedlemmer på KNI's skibe mener Royal Arctic Lines ledelse ikke er deres problem, men KNI's. At skaffe disse mennesker nyt arbejde synes ikke at bekymre hverken de politisk valgte formænd for selskabernes bestyrelser eller administrerende direktører. De har bare at stille sig bagerst i de lange køer af arbejdsløse.

Kender vi til landsstyrepartiernes fejhed, skulle det ikke vare længe, før disse kommer med en ny erklæring om, at ledighedstallet for SIK's medlemmer aldrig har været så lavt.

Fartplaner for visse passagerskibe har efterhånden en tidshorisont af ikke længere end en uge ad gangen. Dette oplevede mange rejsende i forbindelse med julen. Billetkontorerne kendte ikke noget til, hvad de kunne tilbyde de rejsende blot en uge senere. Sidst i 1996 kom der jo blandt andet en melding om, at flere af passagerbådene i regionerne var indstillet, uden at man har sat noget andet ind til passagererne.

Medarbejderne i sundhedsvæsenet i sygehusene og bygderne, som der er blevet færre og færre af, slider i døgndrift på bekostning af deres familier. Men takket være en dårlig centralledelse, løb 1996 ud med hidtil højest antal patienter på venteliste.

Til trods for intet fald i bevillingerne er antallet af patienter henvist til beskyttede hjem eller sågar alderdomshjem støt stigende. Medborgere som med den fornødne behandling kunne vende tilbage til en norma1 arbejdsduelig tilværelse, er en af de mange skampletter i dagens sundhedsvæsen. Ea daglig dosis af diverse piller er deres eneste trøst,

Jollefiskerne og fangere, som har en beundringsværdig tålmodighed med deres eksistensmuligheder, udgør en stor del af samfundet. Muligheden for organisering i fællesdrift samt muligheden for at de i fællesskab kan drive produktion til hjemmemarkedet bør der skabes for ved lov- og rådgivning. Disse erhvervsudøveres daglige udkomme svarer mange gange til værdien af en alk.

For at bevare de kystnære fiskeres betydning ikke blot for deres familier men så sandelig også for beskæftigelsen i landanlæggene, haster det med at skære antallet ned af de havgående trawlere. Eksempelvis kan der banes vej herfor i forbindelse med, Royal Greenlands og dets partneres indsættelse af deres ny flåde i Baretshnvet til forsyning af koncernens ny superfabrik i Tyskland.

thulebefolkningens snart 43-årige tvangsforvisning fra deres hjem og fangstpladser, blev der ikke skabt nogen løsning for i l996. Landsstyret lod sig helt uhørt koste rundt af den danske regering. Dette tit trods for at utallige beviser, nok til offentlig formulering af erstatningskrav, blev fremdraget i løbet af året.

For at europæerne og Nordamerikas befolkning kunne sove trygt i den såkaldte kolde krigs æra, er det uden tvivl. at NATO's hovedkvarter har beordret Danmark og USA om at installere den avancerede radarteknologi i Nordatlantens mest velegnede lokalitet, Pituffik.

Hvis landsstyret ønsker at beskytte den danske regering mere end at støtte vore medborgere, inughuit, så er tiden inde til, at landsstyret nu kræver NATO's indblanding i tvangsflytningen offentliggjort. Hvorvidt Danmark og USA blot har pareret ordre fra NATO's hovedkvarter er jo end ikke undersøgt.

et at de væsentligste lyspunkter fra 1996 er befolkningens større og større tilslutning til den folkelige bevægelse for vort lands selvstændighed.

Bevægelsen har intet med fjendtlighed mod noget andet land eller noget andet folk. Modstanderne af denne folkelige bevægelse skal ikke lade som om, de ikke kender til dette. At forsøge at tillægge bevægelsen den slags uhyrligheder skyldes enten en total misforståelse eller forsøg på undertrykkelse af borgernes lyst til at være med til at skabe landets fremtid. Men når et hvilket som helst samfund viser en fællesfront er der som bekendt ingen anden jordisk kraft, der kan overvinde dette.

Også i det nye år får vi hårdt brug for håb, begejstring og fælles anstrengelser for et solidarisk samfund. Jeg ønsker et inderligt håb om stort engagement i forenings- og organisationsarbejdet.

Godt. nytår og tak for al jeres støtte og meningstilkendegivelser i det år, der nu er gammelt.