Demokraternes kommentar til Udenrigspolitisk Redegørelse

Det er for Demokraterne af største vigtighed, at hjemtagelsen af udenrigsområdet har det sigte, at Grønlands erhvervsinteresser repræsenteres professionelt og kompetent. En udenrigstjeneste skal ikke blot være en facade eller en institution for retræteposter.

Onsdag d. 2. december 2009
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Internationale spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:
Grønlands øgede strategiske rolle i Arktis
EU’s rolle i det arktiske
Næste års aktiviteter
Selvstyre og hjemtagelse af hele udenrigsområdet


Redegørelsen beskriver en positiv udvikling for Grønland på den udenrigspolitiske arena, hvor vi i større og større grad selv repræsenterer vort land i udlandet. Dette er for Demokraterne yderst positivt.

Redegørelsen er som vanligt meget fyldig og omfangsrig. Det viser bare, at Grønland i den grad opererer i samspil med omverdenen.

Grønlands øgede strategiske rolle i Arktis
Hvor negativt vi nu engang kan snakke om den globale opvarmning og dens konsekvenser for vort folk, så er det en kendsgerning, at den globale opvarmning også har en positiv indvirkning på Grønland og omdømmet i omverdenen.

Øgede vandstande, som vil lægge en masse lande under vand, og skyhøje oliepriser er skrækscenariet for menneskeheden p.t.. Derfor er der i dag en intensiveret interesse for Grønland samt klimaforandringerne og ikke mindst bliver der udstedt flere og flere efterforskningstilladelser ud for vor kyst.

Grundet den stadigt aftagende ismængde ved Nordgrønland er det ligeledes i sigte, at man snart kan benytte Nordvestpassagen som godstransportvej til det kæmpe asiatiske marked. Canadierne er stærkt i gang med at klargøre havnefaciliteter og services, hvorfor vi i Grønland også skal begynde at klargøre os. I den forbindelse vil vi fra Demokraterne ligeledes opfordre landsstyret til allerede nu at tage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med forebyggelsen af udledning af forurenende stoffer i vores arktiske egne.

Vi har fra Demokraterne svært ved at se, at de store tankere vil lægge til, da tid er penge, hvorfor vi skal igangsætte andre initiativer for at udnytte vores placering i forhold til Nordvestpassagen. Der skal være regler om kendtmand for grønlandske farvande, man kan beslutte om toldsatser i forbindelse med besejling af grønlandsk farvand, man kan ligeledes beslutte at have en forurener betalerordning i forbindelse med katastrofer, se bare katastrofen med supertankeren Exxon Valdez i det nordlige Alaska. Der er mange tiltag, der kan igangsættes allerede i dag, hvorfor vi snarligt venter et udspil fra landsstyret. Vores ambitioner skal dog ikke være på bekostning af miljøet.

EU’s rolle i det arktiske
Importforbuddet af sælskind til det Europæiske marked er en stor udfordring for det grønlandske samfund, men heldigvis er der indarbejdet en undtagelse for sælskindsprodukter for inuitsamfund, og vi fra Demokraterne venter med spænding COWI-rapporten om implementeringen, som skulle komme i december.

Det er en kendsgerning, at EU har stor betydning for den grønlandske økonomi. Både med hensyn til fiskekvoter, men ikke mindst som Grønlands foretrukne handelsmarked. Det kan tænkes, at man ved åbningen af Nordvestpassagen får lettere adgang til det asiatiske marked, men indtil da, forbliver EU den vigtigste samarbejdspartner. landsstyret nævner i Redegørelsen, at landsstyret i samarbejde med Nordisk Ministerråd har taget initiativ til en konference i september, som gerne skulle resultere i, at EU spiller en mere aktiv rolle, når det gælder arktiske spørgsmål. Det hilser Demokraterne varmt velkommen.

Næste års aktiviteter
Fra Demokraterne er vi på linje med landsstyret i, at vi i Grønland har brug for øgede aktiviteter på erhvervssiden for at blive mere selvbærende i vores økonomi. For eksempel deltager Demokraterne aktivt i planlægningen for opførsel af en aluminiumssmelter i Grønland – som kan være med til at bidrage til indtjeningen til vort land.

Til trods for, at Demokraterne er fortalere for Kyoto-aftalen – og ikke mindst, at vi i Grønland skal tage vores del af ansvaret for at minimere den globale forurening, så er vi enige med landsstyret. For selvom vi i Grønland overstiger grænsen for udledning af CO2, bidrager vi stadigvæk til at minimere den globale udledning, da aluminiumsindustri baseret på el fra vandkraft er renere end, hvis det var fra fossile brændstoffer.

Selvstyre og hjemtagelse af hele udenrigsområdet
Den 21. juni 2009 blev selvstyret indført og dette vil i Demokraternes øjne betyde, at vi fra grønlandsk side også må øge indsatsen for hjemtagelse af udenrigsområdet. I dag sker Grønlands udenrigsrepræsentation i samarbejde med Danmark og dette samarbejde har Demokraterne værdsat.

En hjemtagelse af udenrigsområdet vil uden tvivl betyde en større administration og et behov for tilførsel af yderligere midler til området. Det må være klart for enhver, at udenrigsområdet er et omkostningstungt område og en administrativ stor udfordring. Demokraterne er dog klar til at deltage aktivt i denne store og krævende proces.

Det er for Demokraterne af største vigtighed, at hjemtagelsen af udenrigsområdet har det sigte, at Grønlands erhvervsinteresser repræsenteres professionelt og kompetent. En udenrigstjeneste skal ikke blot være en facade eller en institution for retræteposter.

Slutteligt finder vi det på sin plads at rose landsstyrets indsats ved Nordisk Råds session i Stockholm i slutningen af oktober. Her fik landsstyret gennemtrumfet, at Grønland fremover deltager på lige fod med de andre lande, når udenrigsministrene fra medlemslandene holder møder. Hermed bliver det i højere grad muligt at få direkte indflydelse på beslutningerne.

Med disse kommentarer tager vi landsstyrets redegørelse til efterretning, og ønsker Udenrigsdirektoratet god arbejdslyst i 2009.