Byggelov - Demokraternes ordførerindlæg ved 1. behandling

Demokraterne noterer sig endvidere, at forslaget giver landsstyret beføjelse til at fastsætte regler om, at der i såvel bestående som nyt byggeri skal installeres målere til individuel måling af el-, vand- og varmeforbruget. Igen kan vi kun opfordre Medlemmet af landsstyret for Boliger til hurtigst muligt at føre dette ud i livet, da det må være i alles interesse at kunne følge med i sit eget el-, vand- og varmeforbrug. Derudover er det i Demokraternes øjne logisk, at man kun skal betale for sit eget forbrug. Installation af målere vil fremme dette.

Fredag d. 23. april 2010
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Forårssamling 2010, Samfundsforhold.

© an

Demokraterne finder det - i lighed med landsstyret - hensigtsmæssigt, at vi her i landet får en egentlig byggelov. Det er vigtigt for kommunerne som bygningsmyndighed, at der kommer klarhed om det juridiske grundlag for varetagelsen af bygningsmyndighedens opgaver. På den måde bliver byggesagsbehandlingen styrket.

Demokraterne er særdeles glade for, at vi med denne lov får en mere præcis og moderne lovgivning, der kommer til at medføre en bedre styring af byggeriet og ikke mindst en præcisering af rammerne for indretning af bebyggelse. Det sidste er faktisk noget af en mærkesag for Demokraterne.

I dag er det nemlig langt fra altid sådan, at bygninger er let tilgængelige for eksempelvis handicappede. Nærværende lovforslag kan være med til at sikre de handicappedes rettigheder. I § 6 fremgår det helt klart, at landsstyret fremover gives bemyndigelse til at fastsætte regler i bygningsreglementet om, at nybyggeri også skal kunne benyttes af handicappede. Demokraterne vil i den forbindelse gerne opfordre Medlemmet af landsstyret for Boliger til at sørge for, at landsstyret benytter sig af denne mulighed, så vi i fremtiden kan glæde os over bebyggelser, der er tilgængelige for alle. Derudover vil Demokraterne opfordre Medlemmet af landsstyret for Boliger til i vid udstrækning at gøre brug af sin mulighed for at fastsætte regler om forbedring af tilgængeligheden i bestående bebyggelser – også det vil være til stor glæde for vore handicappede medborgere.

Demokraterne noterer sig endvidere, at forslaget giver landsstyret beføjelse til at fastsætte regler om, at der i såvel bestående som nyt byggeri skal installeres målere til individuel måling af el-, vand- og varmeforbruget. Igen kan vi kun opfordre Medlemmet af landsstyret for Boliger til hurtigst muligt at føre dette ud i livet, da det må være i alles interesse at kunne følge med i sit eget el-, vand- og varmeforbrug. Derudover er det i Demokraternes øjne logisk, at man kun skal betale for sit eget forbrug. Installation af målere vil fremme dette.

Demokraterne vil også påpege, at vi er meget tilfredse med, at lovforslaget sikrer, at al bebyggelse bliver indrettet og udført på en måde, så det brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssigt er i orden.

Slutteligt vil vi benytte lejligheden til at rose Medlemmet af landsstyret for Boliger for det grundige arbejde med dette lovforslag, som vi ønsker sendt til behandling i Udvalget for Infrastruktur- og Bolig.