Kilde: Jytte Boesgaard


Noter

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

I mødet deltager repræsentanter fra konkurrencemyndighederne i Danmark, Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige. Grønland deltager ikke i de nordiske møder

Evaluering

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Inden Poul Knudsen tog på ferie den 24. juni 1999, meddelte jeg ham, at jeg var meget skuffet over mit faglige udbytte af opholdet. Poul Knudsen beklagede, at han på grund af Landstingets forårssamling desværre ikke havde haft tid til at indkalde Konkurrencenævnet, og at det var "politiske" årsager, som gjorde, at mine foredrag i Hjemmestyret ikke var blevet til noget

Det internationale samarbejde

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Det fremgår også af bemærkningerne til loven, at virksomheder, som helt eller delvis er offentligt reguleret, og som de facto har en monopollignende status, er omfattet af konkurrenceloven

Den islandske konkurrencelov

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Konkurrencerådet og Konkurrencedirektoratet, som henhører under Handelsministeriet, er uafhængige af regeringen

Langsigtet strategi

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Selvom pligten til at anmelde aftaler, som kan udøve en dominerende indflydelse på et markedsområde, også gælder for de hjemmestyreejede virksomheder, er incitamentet til at anmelde aftaler til Konkurrencenævnet stærkt begrænset

Sammenfatning og anbefalinger

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Nævnet har kun behandlet få sager, og der har i 1999 kun været afholdt et enkelt møde med henblik på drøftelse af mere organisatoriske spørgsmål i forbindelse med nævnets virksomhed, herunder mit besøg

Procedure- og straffebestemmelser

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Konkurrencenævnet kan indkræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige for nævnets virksomhed eller til afgørelse af, om et forhold er omfattet af loven

Det grønlandske Konkurrencenævn

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

På længere sigt bør det overvejes at udskille Konkurrencenævnet og sekretariatet fra Landsstyrets organisation til en uafhængig konkurrencemyndighed

Den grønlandske konkurrencelov

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Lovens bestemmelser om foranstaltninger imod skadelige virkninger gælder ikke erhvervsvirksomhed udøvet af Hjemmestyret eller kommunerne

Hjemmestyret

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Med Hjemmestyreloven blev en række områder gjort til grønlandske særanliggender, hvor Grønlands Hjemmestyre fik den lovgivende og administrative myndighed

Lidt om Grønland

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Nordboerne kom til landet omkring år 985. De nuværende grønlænderes direkte forfædre er Thule-folket, som kom til landet omkring 1100

Den grønlandske konkurrencelov

Jytte Boesgaard
Mandag d. 8. november 1999

Aftalen med Grønlands Hjemmestyre er vedlagt som bilag 1. Det fremgår heraf bl.a., at Grønlands Hjemmestyre i forbindelse med administrationen af den grønlandske konkurrencelov var interesseret i at modtage rådgivning og bistand fra Konkurrencestyrelsen