§36-spørgsmål: Lukning af skipperskolen

Det er og har været det foregående landsstyrets hensigt at samfundet som helhed skal udvikles. Dette har medført, at offentlige institutioner hvad enten disse har været offentlige servicefunktioner eller uddannelsesinstitutioner gennem tiden er blevet flyttet fra Nuuk til kysten i forbindelse med en decentraliceringsproces.

Tirsdag d. 19. januar 2010
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Emnekreds: Bosætning, Landstinget paragraf 36 spørgsmål, Sprog, Uddannelse.

I medfør af Landstingets forretningsorden § 36, stk. 1 fremsendes hermed følgende spørgsmål til
landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
  1. Er det korrekt, at landsstyret agter at lukke skipperskolen i Paamiut på grund af lavt elevantal, hvorefter man vil opnå en besparelse på 2 -3 millioner kr.?
  2. Er det korrekt, at landsstyret vil henvise kommende elever til skipperskoler i Danmark?
  3. Mener landsstyret, at have indhentet og udført en grundig vurdering af samtlige begrundelser samt årsag til det lave elevtal
  4. Har landsstyret gjort sig nogen overvejelser om hvilke konsekvenser det vil have for skolen, herunder på de certifikater med videre skolen er i besiddelse af?
  5. Hvad har landsstyret, overvejet at, der skal ske med de undervisere som arbejder på skolen?
  6. Mener landsstyret, at begrundelsen for lukningen af skolen var velgennemtænkt og velovervejet ud fra de faktiske informationer man var i besiddelse af?
  7. Hvilke andre uddannelsesinstitutioner påtænker landsstyret skal enten lukkes eller flyttes et andet sted hen fra de byer de indtil videre er placeret?

Begrundelse
Det er og har været det foregående landsstyrets hensigt at samfundet som helhed skal udvikles. Dette har medført, at offentlige institutioner hvad enten disse har været offentlige servicefunktioner eller uddannelsesinstitutioner gennem tiden er blevet flyttet fra Nuuk til kysten i forbindelse med en decentraliceringsproces.

Man kan anskue denne decentraliceringsproces fra flere vinkler, et af dem er den positive effekt skipperskolen har på lokalsamfundet i Paamiut. Ved at fjerne skipperskolen vil man tage denne positive effekt væk fra lokalsamfundet.

Lukningen af skipperskolen kan ikke alene anskues fra et økonomisk perspektiv, man skal nemlig huske på at der også stadig findes potentielle elever og skipperuddannede der alene kan begå sig på grønlandsk, disse skal også efter endt uddannelse kunne tage på genopfriskningskursus. Ved at lukke skipperskolen i Paamiut fjernes denne uddannelse fra disse kommende elever og muligheden for genopfriskningskurser for allerede uddannede skippere med et sprog.

Vi skal også huske på, at der er en institutionaliseret viden der går tabt og som ikke videre kan generhverves når skipperskolen lukkes, hvad har man tænkt sig i forbindelse med dette tab, kan det accepteres, at man på den ene side gør alt for at opgradere og forsøger at beholde den lokale og nationale institutionaliserede viden i Grønland mens man på den anden side lukker institutioner og er en aktiv deltager og katalysator på denne hjerneflugt fra Grønland.