§ 37 spørgsmål vedrørende olivinminen i Seqi

I november 2010 besluttede selskabet at ophøre udvindingen af olivin, hvorfor aktiverne pr. 31. december 2010 blev nedskrevet til forventet salgsværdi. Denne nedskrivning påvirkede resultatet i 2009 negativt. Myndighederne og Minelco A/S er i øjeblikket i tæt dialog om minens fremtid. Det undersøges, om der er grundlag for en genoptagelse af produktionen.

Mandag d. 1. august 2011
Knud Fleischer, Medlem af Landstinget for Kattusseqatigiit Partiiat
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Minedrift, Råstoffer, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Besvarelse af spørgsmål i henhold til § 37. Olivinminen i Seqi
Begrundelse:
Hoved-og nøgletal
Læs også


Besvarelse af spørgsmål i henhold til § 37. Olivinminen i SeqiKære Knud Fischer

Jeg skal indledningsvis takke for dine spørgsmål vedrørende olivinminen i Seqi drevet af Minelco A/S, som du har stillet til landsstyret i henhold til Landstingets forretningsorden § 37:

Begrundelse:
"Det fremgår af landsstyrets besvarelse ved tidligere forespørgsel af medlem af Landstinget, 3. marts 2010, at Minelco A/S har udvundet 1,7 mio. tons oliven i løbet af 4­5 år, hvorfor det er ønskeligt at vide, hvilke økonomiske udbytte virksomheden har haft deraf, ikke mindst hvilke økonomiske udbytte landet har haft. Vi stiller ligeledes andre, ifølge vores mening, relevante spørgsmål.

Spørgsmål til landsstyret:
"Hvorledes har virksomheden Minelco A/S haft økonomisk udbytte af olivenudvinding i perioden 2005-2009 i Seqi?"

Besvarelse:
De grønlandske myndigheder udstedte den 28. januar 2005 en udnyttelsestilladelse, nummer 2005/26, til Minelco A/S (tidl. Seqi Olivine A/S). Licensen gav Minelco A/S ret til at udnytte det industrielle mineralolivin fra et område beliggende ved Fiskefjorden i Midtgrønland ca. 90 km. nord for Nuuk. Minen blev etableret medio 2005, men gik de facto først i produktion fra og med 2006.

Den primære aftager af olivinen har været Minelco A/S' svenske statsejede moderselskab, LKAB. Den årlige produktion har derfor været planlagt ud fra forventningerne til moderselskabets efterspørgsel efter olivin, og alene beroet på en strategisk beslutning fra LKABs side om at være selvforsynende. Oprindeligt var det hensigten at udvinde og afsætte op til 2 mio. tons olivin om året. bl.a. med det formål også at afsætte olivin til eksterne kunder.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i selskabets aktiviteter i perioden 2005-2009, som forespurgt. og er baseret på årsregnskaber revideret uden forbehold. Oplysningerne heri ligger derfor til grund som et retvisende udtryk for periodens aktiviteter, og det deraf økonomiske udbytte for Minelco A/S.

Som det fremgår af nedenstående tabel, har selskabet i perioden 2005 til 2009 oplevet utilfredsstillende driftsresultater. Resultaterne ville have været endnu dårligere såfremt olivinminen ikke havde haft mulighed for at afsætte olivin til det absolutte moderselskab, LKAB i Sverige til en pris, som i perioder har været højere end verdensmarkedsprisen.

Selskabets resultat har desuden været negativt påvirket af de internationale fragtrater, som er en væsentlig omkostningskomponent som følge af minens beliggenhed i forhold til aftagermarkedet som hovedsageligt er Europa.

Hoved-og nøgletal
mio. dkk 2005 2006 2007 2008 2009
Hovedtal
Nettoomsætning 12,8 8,4 77,6 111,5 68,8
Bruttoresultat 4 -25,6 16,4 38,8 -196,8
Resultat af primær drift -6,6 -27,7 3,9 19,2 -208
Resultat før skat -8 -33,2 -7,8 4,1 -215,2
Årets resultat -5,3 -22,8 -5,3 2,8 -229,4
Balancesum 74,2 207,7 255 258,2 49,2
Egenkapital -4,7 7,5 2,2 5 0,6
Nøgletal
Overskudsgrad -52,2 -331,5 4,7 17,2 -302,2
Bruttomargin 31,2 -306,8 21,2 34,8 -286,2
Egenkapitalandel (soliditet) -6,3 3,6 0,9 1,9 1.2
Egenkapitalforrentning 0,0 0,0 0,0 78,3 0,0
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 1 1 10 20 .
Årsproduktion
Brydning, ton 96.000 207.000 660.500 444.875 287.000

*Reference: Årsrapporten for 2009 og 2010.

I november 2010 besluttede selskabet at ophøre udvindingen af olivin, hvorfor aktiverne pr. 31. december 2010 blev nedskrevet til forventet salgsværdi. Denne nedskrivning påvirkede resultatet i 2009 negativt. Myndighederne og Minelco A/S er i øjeblikket i tæt dialog om minens fremtid. Det undersøges, om der er grundlag for en genoptagelse af produktionen.

Spørgsmål til landsstyret:
"Hvilke økonomiske udbytte har landet haft deraf?"

Besvarelse:
Med det forbehold. at ikke alle de ønskede oplysninger er tilgængelige, og den samlede opgørelse derfor er baseret på skøn og antagelser, kan det økonomiske udbytte af olivinminen opgøres som følger:

Etablering af nye arbejdspladser. samt inddragelse af lokal arbejdskraft
Olivinminen har beskæftiget 40-45 ansatte, hovedsageligt i brydningsperioden. Hertil kommer afledte behov for arbejdskraft hos øvrige grønlandske virksomheder.

Anvendelse af grønlandske virksomheder
Foruden samarbejdsaftalen med MT Højgaard har Minelco A/S ligeledes entreret med flere andre grønlandske underleverandører indenfor catering, logistik m.m.

Skatteindtægter i form af a-skat og selskabsskat
Oplysninger fra Skattestyreisen viser. at Minelco A/S i årene 2005 til 2009 har haft lønudgifter på i alt 23,8 mie.kr., og indeholdt A-skat for i alt 9,2 mio.kr.

Til brug for en uvildig revisoranalyse har MT Højgaard oplyst at de i årene 2005-2007 har haft lønudgifter i relation til minedriften på 40,8 mio. kr. I henhold til samme analyse er A-skatteprovenuet beregnet til 17,1 mio. kr.

Samlet set skønnes A-skatter fra ansatte knyttet direkte til minedriften i olivinminen i årene 2005 til 2009 således at udgøre 26,3 mio. kr.

I henhold til samme revisoranalyse udgør den skønnede selskabsskat fra MT Højgaards aktiviteter ved olivinminen 9,5 mio. kr. Minelco A/S har grundet samlede skattemæssige underskud i perioden ikke bidraget med selskabsskat.

Derudover har der været A-skatter vedrørende diverse underleverandører til både Minelco A/S og MT Højgaard. Det har dog ikke været muligt at opgøre størrelsen på lønudgifter og A-skatter knyttet hertil.

Spørgsmål til landsstyret:
"Hvor langt er man nået med tiltaget om videre forløb i oliveneftersøgningen i Seqi?"

Besvarelse:
Der er for nuværende ikke planlagt yderligere efterforskning efter olivin i Seqi. Forekomsten er højlødig og er vurderet til at være stor nok til at være udvindingsdygtig i ca. 100 år med en produktion på 1 mio. tons pr. år. Da minen var i produktion i ca. 5 år er der således stadig rig mulighed for at udvinde olivin i Seqi. De nuværende ejere er i en nedlukningsfase. Minens fremtid er fortsat uafklaret, men det undersøges, om der er grundlag for en genoptagelse af produktionen.

Spørgsmål til landsstyret:
"Hvor store mængder Oliven regner man med at fortsæt udvinde?"

Besvarelse:
Olivinminen er i øjeblikket under en nedlukningsfase, og det er derfor uafklaret om der vil blive udvundet olivin i Seqi i fremtiden. Som nævnt i besvarelsen på spørgsmålet ovenfor er forekomsten udvindingsdygtig i ca. 100 år med en produktion på 1 mio. tons pr. år. Der er flere mulige modeller til hvordan man kan sikre aktiviteter i Seqi i fremtiden. Yderligere findes andre projekter i området. herunder forventer jeg at modtage en ansøgning om en udnyttelsestilladelse vedrørende jernforekomsten ved Isua nordøst for Nuuk. Det forventes at en jernmine i drift vil give 500 arbejdspladser.

Spørgsmål til landsstyret:
"Hvor store er forurening af miljøet, hvor udvinding drives? Såfremt spørgsmålet ikke kan besvares, agter man at undersøge udvindingsstedet for forurening?"

Besvarelse:
Det svenske mineselskab Minelco A/S (tidligere Seqi Olivine A/S) blev i 2005 givet en udnyttelsestilladelse til brydning af industrimineralet olivin ved Seqi i Niaqunngunaq (Fiskefjord) i Vestgrønland. Den første ladning olivin blev udskibet fra minen ved Seqi i slutningen af 2005. I slutningen af 2009 blev brydningen af olivin stoppet af økonomiske årsager og minen er pt. i en nedlukningsfase.

Inden minen åbnede, blev der i 2004 og 2005 udført baggrundsundersøgelser med det formål at bestemme den upåvirkede naturs tilstand. bl.a. ved at undersøge grundstofsammensætningen i lav, tang, blåmusling og fisk.

Siden minen åbnede i 2005, har der hvert år været gennemført studier af miljøet i området for at følge påvirkningen fra minen under og efter minedriften.

I forbindelse med seneste færdiggørelse af den seneste uafhængige miljømonitering fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) fra 2010 udsendte DMU følgende pressemeddelelse, som sammenfatter miljøpåvirkningen:

Olivin er blevet udvundet i Vestgrønland siden 2005, men minen er nu under nedlukning. Undervejs har der været spredt nikkel-og kromholdigt støv, men niveauet af støvspredningen er faldet fra 2008 til 2010. Påvirkningen af det marine miljø er ligeledes aftaget og vurderes i dag som ubetydelig.

Olivin er et mineral, der fortrinsvis benyttes i produktionen af stål, hvor man tilsætter olivin til jernmalmen i højovnen.

Det svenske mineselskab Minelco A/S (tidligere Seqi Olivine A/S) startede i efteråret 2005 en brydning af olivin ved Seqi i Niaqunngunaq (Fiskefjorden) i Vestgrønland. I slutningen af 2009 blev brydningen af olivin stoppet af økonomiske årsager og minen er nu ved at lukke ned.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet har fulgt miljøet omkring minen siden de første baggrundsundersøgelser i 2004-05. En ny rapport fra DMU præsenterer resultater af prøver indsamlet i 2010 af lav, tang, blåmuslinger og ulke.

Forhøjede koncentrationer af nogle grundstoffer, især krom og nikkel, blev i 2010 observeret i lav op til ca. 5 km fra minen, men i lavere koncentrationer end i 2009. Koncentrationerne af krom og nikkel i blåmusling og tang var i 2010 ikke længere signifikant forhøjede i forhold til koncentrationerne målt i området før minedriftens begyndelse.

Forfatterne konkluderer, at spredning af støv fra minedriften stadig kan måles i Seqi området, men at deponeringsraten er faldet fra 2008 til 2010. Påvirkningen af det marine miljø er ligeledes aftaget og minens påvirkning af fjorden vurderes i dag som ubetydelig.


I de kommende år vil der blive gennemført miljømonitorering. Såfremt minen ikke genoptager sin aktivitet inden for en nærmere årrække er planlagt 6 monitoreringer på 8 år, hvoraf første monitorering er gennemført i 2011.

Læs også
Baseline and monitoring studies at the Seqi olivine Mine 2004 to 2007