Kilde: Landstingets Revisionsudvalg


Forslag til Landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2010

Landstingets Revisionsudvalg
Torsdag d. 10. november 2011

Udvalget skal kraftigt kritisere, den mangelfulde styring og det tilsyneladende manglende overblik, som hele processen bærer præg af. Udvalget skal samtidig begræde, at den nødvendige fokus på problemerne sandsynligvis vil påføre de allerede hårdt prøvede menige medarbejdere i de pågældende enheder en yderligere belastning, hvorfor udvalget ønsker at pointere, at udvalgets kritik nødvendigvis må være rettet mod det politiske niveau.
Tilknyttede tekster:

Landskassens regnskaber 2001 VIII - Revisionsudvalgets betænkning Afslutning og indstilling

Landstingets Revisionsudvalg
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Landskassens regnskaber 2001 godkendes

Landskassens regnskaber 2001 VII- Revisionsudvalgets betænkning Forvaltningsrevisionsundersøgelser

Landstingets Revisionsudvalg
Tirsdag d. 15. oktober 2002

På baggrund af undersøgelsen fra ekstern revision kritiserer Revisionsudvalget skarpt og finder det samtidig alarmerende, at Landsstyremedlemmet for Økonomi ikke har udøvet et effektivt tilsyn med Grønlands Statistik

Landskassens regnskaber 2001 VI - Revisionsudvalgets betænkning De nettostyrede virksomheder

Landstingets Revisionsudvalg
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Revisionsudvalget bemærker, at Great Greenland har et ret omfattende udlån af små-aktiver til personalet. Registreringen af disse udlån af computere, printere, mobiltelefoner, kameraer og videokameraer samt andet elektronisk udstyr er ikke løbende ajourført, ligesom der ikke sker en opfølgning ved fratræden

Landskassens regnskaber 2001 V - Revisionsudvalgets betænkning Revisionsprotokollatet af 22. januar 2002

Landstingets Revisionsudvalg
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Revisionsudvalget kritiserer, at Landsstyrets debitoropfølgning ikke fungerer tilfredsstillende, og skal anmode om, at der tages vare om debitoropfølgningen. Revisionsudvalget skal påpege, at problemstillingen omkring debitoropfølgning har eksisteret i flere år, og det er nu påkrævet, at der findes en effektiv løsning på problemet.

Landskassens regnskaber 2001 IV - Revisionsudvalgets betænkning Revisionsprotokollat til årsregnskab 2001

Landstingets Revisionsudvalg
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Ved at sammenholde de realiserede forbrug med bevillingerne har det vist sig, at specielt Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked og Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har realiseret et væsentligt merforbrug på driftsbevillingen. Det burde allerede på et tidligt tidspunkt i 2001 i direktoraterne have stået klart, at der ville være et væsentligt merforbrug.

Landskassens regnskaber 2001 III - Revisionsudvalgets betænkning Undersøgelse af særlige forhold

Landstingets Revisionsudvalg
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Når DSA henviser til overenskomstfornyelsen som årsag til merforbrug på institutionerne, er det næppe helt retvisende. Der må være tale om en række andre forhold, herunder eventuelt ændringer i timetal, ændringer i vagtmønstre og så videre, eller helt andre ting end overenskomsten, der har medført et merforbrug i forhold til bevillingerne

Landskassens regnskaber 2001 II - Revisionsudvalgets betænkning Bevilling contra forbrug

Landstingets Revisionsudvalg
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Hvis bevillingsforudsætningerne ændrer sig, har den budgetansvarlige pligt til straks og uden ugrundet ophold, at foretage dispositioner der sikrer, at der ikke fortsat styres mod et merforbrug. Hvis det ikke uden betydelige konsekvenser kan lykkes at rette op på et truende merforbrug, kan den budgetansvarlige, eksempelvis institutionslederen, anmode ressortdirektoratet om bistand, i sidste ende i form af udarbejdelse af en bevillingsansøgning til Landsstyret og Finansudvalget

Landskassens regnskaber 2001 I - Revisionsudvalgets betænkning Indledning

Landstingets Revisionsudvalg
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Revisionsudvalget er i forbindelse med arbejdet omkring Landskassens regnskaber 2001, konkret blevet konfronteret med, at Landsstyreområderne har oplyst, at de allerede både i 1999 og i 2000 var klar over, at Landsstyreområderne var underfinansierede. Revisionsudvalget er ligeledes ved flere konkrete eksempler blevet konfronteret med holdningen: "Får vi ikke pengene, så bruger vi dem alligevel"

Landskassens regnskaber 2001 - Revisionsudvalgets betænkning Indhold

Landstingets Revisionsudvalg
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Betænkning vedrørende Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2001 og indstilling til Landstinget om udpegning af statsautoriseret revisor til revision af Landskassens regnskaber 2002

Betænkning vedrørende Forslag til godkendelse af Landskassens regnskaber 2000

Landstingets Revisionsudvalg
Søndag d. 14. oktober 2001

På denne baggrund skal Revisionsudvalget opfordre Landsstyret til at arbejde for at Landstingets politiske målsætninger følges, hvorefter Revisionsudvalget på vegne af Landstinget blandt andet skal have indsigt i Hjemmestyrets helt eller delvist ejede selskaber, skal have klar hjemmel til at udføre forvaltningsrevision og i øvrigt have indsigt i alle de midler Landstinget afsætter på Finansloven

Betænkning vedrørende Forslag til godkendelse af Landskassens regnskaber 1999

Landstingets Revisionsudvalg
Søndag d. 22. oktober 2000

Der blev i 1999 indhandlet 105.741 sælskind, hvoraf 19.756 skind måtte kasseres, hvilket svarer til 18,68 % af de indhandlede sælskind. Tager man virksomhedens nettoomkostninger pr. skind på 458 kr. svarer det til, at man har måttet kassere værdier for mere end 9 mio kr.

Landstingets garantistillelse over for Puisi A/S

Landstingets Revisionsudvalg
Tirsdag d. 17. oktober 2000

Revisionsudvalget finder ikke, at Landsstyret ved sit svarnotat har løftet sin oplysningspligt, idet Landsstyret ikke har bibragt Landstinget den i Landsstyret kendte viden om de økonomiske forhold omkring Puisi A/S

Tillægsbetænkning vedrørende Landskassens regnskaber 1998

Landstingets Revisionsudvalg
Tirsdag d. 2. november 1999

Efter Revisionsudvalgets opfattelse underbygger undersøgelsen den kritik, som Revisionsudvalget gav udtryk for i Revisionsudvalgets betænkning EM99/42 af 12. oktober 1999. Endvidere viser undersøgelsen, at Landsstyremedlemmet ikke videregav faktuel viden, selvom han havde denne viden

Betænkning vedrørende Landskassens regnskaber 1998

Landstingets Revisionsudvalg
Søndag d. 17. oktober 1999

Efter Revisionsudvalgets opfattelse har der været tale om, at Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked har misinformeret og har tilbageholdt kendte og relevante oplysninger overfor Landstinget, Revisionsudvalget og Finansudvalget