Landstingets garantistillelse over for Puisi A/S

Revisionsudvalget finder ikke, at Landsstyret ved sit svarnotat har løftet sin oplysningspligt, idet Landsstyret ikke har bibragt Landstinget den i Landsstyret kendte viden om de økonomiske forhold omkring Puisi A/S

Tirsdag d. 17. oktober 2000
Landstingets Revisionsudvalg
Emnekreds: Love og konventioner, Politik, Puisi.

Den I. marts 2000 henstillede Landstinget til Landstingets Revisionsudvalg om at undersøge forholdene omkring garantistillelsen overfor Puisi A/S, som Landstinget bevilgede i efteråret 1999.

Revisionsudvalget besluttede i forbindelse med møde den 2. marts 2000, at udvalget ville følge Landstingets henstilling. I marts og april 2000 indhentede Revisionsudvalget oplysninger fra Landstingets Finansudvalg og hos Landsstyret omkring forholdene.

De ønskede oplysninger tilgik udvalget i april 2000. I forbindelse med møder i maj 2000 drøftede udvalget oplysningerne i sagen og besluttede, at Landstingets eksterne revision burde indlede en undersøgelse af forholdene.

Den 22. maj 2000 tilskrev Revisionsudvalget Landsstyret og oplyste, at ekstern revision for Revisionsudvalget ville indlede en undersøgelse af forholdene.

Revisionsudvalget meddelte ekstern revision i forbindelse med undersøgelsens afgrænsning, at
  1. Puisi A/S var under konkurs, og Rettens arbejde skulle respekteres, og
  2. Revisionsudvalget har ikke indsigt i Hjemmestyrets aktieselskaber.
Ekstern revision afleverede den 16. juni 2000 undersøgelsesresultatet af 15. juni 2000 til Revisionsudvalget, se Bilag F.

Idet der var tale om en foreløbig konklusion, besluttede Revisionsudvalget ved møde den 23. juni 2000 at afvente den endelige konklusion fra ekstern revision.

Ved skrivelse af 13. juli 2000 meddelte ekstern revision, at undersøgelsen af 16. juni 2000 var at betragte som endelig, idet der ikke var fremkommet nye oplysninger i sagen, se Bilag G. Den 1. august 2000 sendte Revisionsudvalget undersøgelsen til Landsstyret og udbad sig Landsstyrets kommentarer til undersøgelsens faktuelle indhold. Landsstyret meddelte ved skrivelse af 9. august 2000, at Landsstyret ikke umiddelbart havde kommentarer vedrørende undersøgelsens faktuelle indhold.

Undersøgelsen konkluderer omkring garantistillelsen overfor Puisi A/S:


//////"I de oplæg og notater administrationen udarbejder til Landsstyret påpeges det, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for en egentlig kreditvurdering, og dermed ikke et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Administrationen er stærkt kritiske overfor de sparsomme oplysninger der modtages fra Puisi A/S."


//////"På trods af disse advarsler fra administrationen vælger Landsstyret alligevel at indstille overfor Landstinget, at få vedtaget en tekstanmærkning i Tillægsbevillingslov II 1999 om garantistillelsen på 12 mio. kr. Der foreligger ikke dokumentation, der godtgør denne beslutning."


På baggrund af undersøgelsen og oplysninger fra Finansudvalget og Landsstyret skal Revisionsudvalget udtale:
Revisionsudvalget finder, at administrationens advarsler vedrørende den manglende kreditvurdering må anses for så væsentlige i forhold til den afgørelse, som Landsstyret havde anmodet Landstinget om at træffe, at Landsstyret ikke havde ret til at tilbageholde disse oplysninger for Landstinget.

Landsstyret er af egen drift pligtig til overfor Landstinget at redegøre for økonomiske forhold, bevillingsmæssige konsekvenser og andre relevante forhold i forbindelse med ansøgninger og forslag til Landstinget. Dertil kommer, at Landsstyret er pligtig til at fremlægge alle relevante oplysninger for Landstinget.

Oplysningspligten forstærkes i det konkrete forhold af, at det af Finansudvalgets betænkning af 17. oktober 2000 afgivet til 2. behandlingen af Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2/1999 fremgår, at Finansudvalget har betragtet det som en væsentlig forudsætning for udvalgets bemyndigelse, at Landsstyret har foretaget "en grundig kreditvurdering af Puisi A/S."

Finansudvalget udtalte i ovennævnte betænkning følgende:


//////"Landsstyret bemyndiges til at afgive en garantistillelse til ekstern långiver i forbindelse med en driftskredit på højest 12 mio. kr. til Puisi A/S. Finansudvalget indstiller, at tekstanmærkningen vedtages."


//////"Finansudvalget kan alene indstille tekstanmærkningen til vedtagelse, fordi udvalget har tillid til, at Landsstyret i kraft af sit medejerskab af Puisi A/S holder kontrol med, at de personer, der leder projektet, indfrier de opstillede forventninger, og fordi udvalget må gå ud fra, at Landsstyret i forbindelse med nærværende forslag til tekstanmærkning har foretaget en grundig kreditvurdering af Puisi A/S."
Landsstyret anførte den 20. oktober 1999 i forbindelse med 2. behandlingen af Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2/1999:


//////"Landsstyret har til 2. behandlingen stillet ændringsforslag om, at Landsstyret bemyndiges til at afgive en garanti på 12 mio. kr. overfor Puisi A/S's långivere. Puisi A/S har forinden søgt at få en driftskredit på kommercielle vilkår. Långiver har imidlertid foretaget en vurdering af selskabets økonomi og anmodet om, at Hjemmestyret på baggrund af sit medejerskab af Puisi A/S skal stille garanti.


//////Dette viser, at Puisi A/S ikke kan finansieres på kommercielle vilkår i dag. Landstinget skal derfor være opmærksom på, at en garanti til Puisi A/S er risikofyldt."
Landstingets Finansudvalg fik den 18. februar 2000 en officiel meddelelse fra Landsstyret om, at bestyrelsen i Puisi A/S den 16. februar 2000 havde indgivet begæring om konkurs for aktieselskabet Puisi A/S.

Revisionsudvalget finder ikke, at Landsstyret ved sit svarnotat har løftet sin oplysningspligt, idet Landsstyret ikke har bibragt Landstinget den i Landsstyret kendte viden om de økonomiske forhold omkring Puisi A/S.

Revisionsudvalget finder dette stærkt kritisabelt, idet Landsstyret omkring garantistillelsen derved har svækket og forringet Landstingets bedømmelsesgrundlag omkring garantistillelsen overfor Puisi A/S.

Med disse bemærkninger overlader Revisionsudvalget hermed undersøgelsesresultatet til Landstingets videre drøftelse.