Kilde: Maliina Abelsen


Utidigt og umodent boykot af Arktisk Råd

Maliina Abelsen
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 22. maj 2013

I Inuit Ataqatigiits øjne tager man ikke en sådan beslutning uden at have sit parlamentariske grundlag i orden, og man træffer ikke en beslutning om at boykotte Grønlands deltagelse ved så vigtige møder, når man ikke har afsøgt alle andre muligheder. Og det har Aleqa Hammond næppe efter kun en måned i stolen som formand for landsstyret.

Intet nyt er godt nyt

Maliina Abelsen
Onsdag d. 22. maj 2013

På ikke færre end 22 sider fremlagde Vittus Qujaukitsoq, at der ikke er noget nyt under solen. Ingen nye politiske udmeldinger. Man fortsætter den økonomiske kurs, som blev lagt af den forrige koalition, hvor man forstår og anerkender, at vi står overfor store økonomiske og strukturelle udfordringer i forhold til at sikre velfærd for vores børn og børnebørn.

Anerkender landsstyret Økonomisk Råd og Skatte- og Velfærdskommissionens tal og arbejde?

Maliina Abelsen
Mandag d. 29. april 2013

I koalitionsaftalen er landets økonomi og koalitionens økonomiske plan beskrevet med tre linjer.

16 §37 spørgsmål om royalty-beskatning indenfor råstofsektoren

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 16. april 2013

I betragtning at, at koalitionen har meldt ud, at både storskalaloven skal genbehandles i Landstinget og royalty-beskatning indføres før der kan tages stilling til mineprojekt-ansøgninger, ønskes det oplyst, hvad landsstyret forestiller sig af tidsperspektiv.

Minerne vil give skatteindtægter til Grønland

Maliina Abelsen
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 27. november 2012

Det forhold, at udnyttelsestilladelserne skal ligge i et grønlandsk indregistreret selskab, sikrer således, at disse aktiviteter foregår gennem en enhed med en synlig og ansvarlig ledelse i Grønland, ligesom et sådant selskab er underlagt krav om revision.

Grønlands informations- og kommunikationsteknologi-strategi 2011-2015

Maliina Abelsen
Fredag d. 19. oktober 2012

Resten af verden oplever i disse år en rivende udvikling, mens Grønland endnu ikke i fuldt omfang er blevet en del af den globale, digitale udvikling. Grønland har endvidere nogle særlige problemstillinger i kraft af en stor geografi med en lille og spredt befolkning, som gør en fælles samfundsudvikling vanskelig.
Tilknyttede tekster:

Skatteomlægningen er et skridt i den rigtige retning – også for det grønlandske erhvervsliv

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 2. oktober 2012

Landsstyret savner især perspektivet i Grønlands Arbejdsgiverforenings høringssvar. Hvad er det for et velfærdssamfund de vil være med til at sikre i 2025? Når de melder ud, at vi har taget et forkert skridt forpligter det også til at oplyse hvad Grønlands Arbejdsgiverforenings vision er og hvordan vi skal nå det?

Rapport viser, at reformvejen er nødvendig

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 18. september 2012

Økonomisk Råd påpeger endnu engang, at det er nødvendigt med reformer for at sikre, at der også er råd til vores velfærdssamfund i fremtiden. Med den fremlagte skatteomlægning og den kommende 2025 plan tager landsstyret de første skridt i retning af et mere fremtidssikret samfund.
Tilknyttede tekster:

Skatteomlægning med perspektiver i dag og i 2025

Maliina Abelsen
Lørdag d. 30. juni 2012

Som noget nyt indeholder forslaget skat på vakantboliger og indførselsafgift på lystbåde

Landskassens regnskab - Beretning for 2011

Landsstyret
Maliina Abelsen
Onsdag d. 16. maj 2012

De samlede driftsudgifter og tilskud faldt med 0,5 pct. fra 2010 til 2011, mens indtægterne steg med 3,3 pct. Stigningen i indtægterne kan i stort omfang tilskrives den øgede aktivitet og afledte effekter af olieefterforskning og efterforskning efter hårde mineraler.
Tilknyttede tekster:

Politisk økonomisk beretning 2012

Landsstyret
Maliina Abelsen
Tirsdag d. 17. april 2012

I 2025 skal mange børn, der er født i 2011 konfirmeres. De vil stå på tærsklen til deres ungdom, hvor de for alvor skal udfolde deres potentialer. Det er vores mål, at de får en tryg barndom og at de gennem deres liv oplever et Grønland, hvor alle børn går ud af folkeskolen med mulighed for, og et stort ønske om, at tage en uddannelse. De skal opleve et Grønland, hvor alle er en aktiv del af samfundet.
Tilknyttede tekster:

Gælds- og investeringsstrategi - oplæg til national anlægsplan

Landsstyret
Maliina Abelsen
Tirsdag d. 17. april 2012

Med denne redegørelse formulerer landsstyret en politik for optagelse af offentlig gæld. Den samlede offentlige gæld omfatter både gæld i selvstyret, i kommunerne og i de selvstyreejede selskaber. Den fremlagte politik dækker to områder: For det første, at fastsætte rammer for udviklingen af den offentlige gæld og for det andet, at gøre prioriteringsprocessen for offentlige investeringer tydelig.
Tilknyttede tekster:

Besøg i Island

Maliina Abelsen
Mandag d. 30. januar 2012

Drøftelserne omhandlede Islands erfaringer med storskala industri og deres påvirkning af lokalsamfund, samt erfaringerne med Islands forhandlinger med ALCOA, spørgsmål om ejerskabsforhold og ressourcebeskatning.

Selvmord i Grønland

Maliina Abelsen
Mandag d. 9. januar 2012

Mændene i Grønland begår i gennemsnit fire gange så mange selvmord som kvinderne, der dog har flere selvmordsforsøg. Det er særligt de unge mænd i aldersgruppen 15-25 år, der begår selvmord, mens kvinderne er en smule ældre. Det er svært at pege på en egentlig sammenhæng ml. selvmord og by kontra bygd, men der er en overvægt af selvmord på Østkysten.
Tilknyttede tekster:

Redegørelse vedrørende den samlede gæld til det offentlige

Maliina Abelsen
Torsdag d. 22. december 2011

Det er mit håb, at redegørelsen kan give såvel politikere som andre et reelt faktuelt grundlag for at forholde sig til den for Grønland så alvorlige situation omkring borgeres og virksomheders restancer til det offentlige.
Tilknyttede tekster:

Status på finanslovsforslaget for 2012

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 15. november 2011

Maliina Abelsen forklarer videre, at en balanceret finanslov er et nødvendigt udgangspunkt for arbejdet med at sikre fremtidens vækst og velfærd. Men at det ikke er nok til at imødegå de udfordringer som Økonomisk Råd og Skatte- og Velfærdskommissionen har peget på

Siumut stiller urealistiske forslag

Maliina Abelsen
Torsdag d. 10. november 2011

På dette seminar argumenterede landsstyret imod forslaget, da det ville være ødelæggende for den igangværende efterforskning i Grønland. På dette seminar kom det også frem at der internt i Siumut var uenighed om forslaget. Tidligere medlem af Landsstyret for Råstoffer Kim Kielsen støttede ikke op om sit parti i spørgsmålet.

Ændringsforslag til Finanslovsforslaget for 2012

Maliina Abelsen
Onsdag d. 2. november 2011

Landsstyret har overvejet andre forskellige afgifter. Herunder et konkret forslag fra Siumut, der pålægger selskaber med en licens til efterforskning af mineraler og olie en afgift på 10 % af deres efterforskningsudgifter. Efter nærmere undersøgelse og et Landstinget seminar om emnet, er det landsstyrets klare vurdering, at en sådan afgift på nuværende tidspunkt vil virke direkte skadelig for efterforskningsselskabernes lyst til at investere i efterforskning i Grønland. Derfor kan den ikke anbefales.

Vi har tillid til vores børnefamilier

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 25. oktober 2011

Der er mange gode grunde til at ændre på denne mangeårige juletradition, og landsstyret ser det ikke som ønskeligt at fastholde befolkningen i strukturer, som signalerer, at man ikke tror, at familier er i stand planlægge og spare op til julen.

Fokus på udsatte grønlandske børn i Danmark

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 25. oktober 2011

Opfølgning af skatte- og velfærdskommissionens anbefalinger er placeret under Departementet for Finanser, hvorfor jeg deltager i dag. Kommissionen afleverede i foråret en omfattende betænkning med grundige analyser af problemerne og forslag til løsninger, som hænger sammen. Dette har givet os et godt fundament til at træffe beslutninger om indretningen af fremtidens Grønland. Beslutninger der forhåbentlig også har den konsekvens, at flere i Grønland får den sociale hjælp, de eftersøger, og ikke oplever at skulle søge hjælpen i Danmark. I Grønland er det vores ansvar at have fokus på fænomenet ”sociale flygtninge”, altså grønlændere, der søger til Danmark i håb om et bedre liv.
Tilknyttede tekster:

Redegørelse om opfølgning på Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning

Landsstyret
Maliina Abelsen
Mandag d. 3. oktober 2011

For landsstyret er det vigtigt, at vi erkender og handler på baggrund af vores viden om, at omkring 1/3 af alle familier har svage økonomiske, sociale og/eller uddannelsesmæssige ressourcer til at støtte børnene. 2/3 af unge angiver, at de har alkoholproblemer i nærmeste familie. Op mod 1/3 af pigerne og lidt mindre for drengene har været udsat for seksuelle overgreb.
Tilknyttede tekster:

Vis rettidig omhu

Maliina Abelsen
Torsdag d. 22. september 2011

Det er tre økonomisk tunge kommunale ansvarsområder som vil undergå en stor forandring på grund af den demografiske udvikling. Det er et uomtvisteligt faktum, at der bliver færre børn og flere ældre i årene der kommer. Dette skal vi forholde os til og planlægge efter.

Forslag til finanslov for 2012

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Maliina Abelsen
Torsdag d. 11. august 2011

Økonomisk Råd påviser i sin rapport fra 2010, at Grønland står overfor store langsigtede finanspolitiske udfordringer. Frem mod 2040 vil der blive skabt et underskud på samlet 30 mia. kr. i de samlede offentlige finanser, hvis vi fortsætter med at gøre tingene på samme måde som i dag. På den baggrund anbefaler Økonomisk Råd, at landsstyret udarbejder en samlet plan for langsigtet finanspolitisk holdbarhed.
Tilknyttede tekster:

Aftalen med Air Iceland

Maliina Abelsen
Mandag d. 21. marts 2011

På dette grundlag er det vanskeligt at påvise at aftalerne har en samfundsøkonomisk effekt. Det er derfor min vurdering at aftalerne i sig selv kun har begrænset samfundsøkonomiske effekt, og at den samfundsøkonomiske effekt mere er en konsekvens af at Air Iceland har tilladelse til at flyve mellem Island og Grønland.

Balancerede forandringer er nødvendige

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 15. marts 2011

Udfordringen bliver at finde de balancerede løsninger, der sikrer at Grønland fortsat er et velfærdssamfund – også om 30 år. Dette indebærer, at borgerne i Grønland ikke alene sikres adgang til at nyde af velfærdssamfundets goder, men også gives mulighederne og grundlaget for at kunne yde endnu mere til velfærdssamfundets opretholdelse. Dem der kan yde, skal yde. Dette er en grundlæggende samfundspligt.
Tilknyttede tekster:

Uvildig analyse af døgninstitutionsområdet

Maliina Abelsen
Fredag d. 18. februar 2011

I dag bor der omtrent 140 børn og unge på Selvstyrets døgninstitutioner og 120 voksne og børn på Selvstyrets handicapinstitutioner i Grønland og Danmark. Men hvordan forholder det sig egentlig med hele døgninstitutionsområdet? Gør vi det godt nok?

Pilotprojekt om fattigdom

Maliina Abelsen
Fredag d. 12. november 2010

Kernepunktet i projektet, der nu har udmøntet sig i denne rapport, har været at yde bidrag til definitionen af et fattigdomsbegreb, der i videst muligt omfang er tilpasset grønlandske forhold. Projektet bidrager derfor også til at nuancere billedet af, hvad der skal forstås ved såvel fattigdom, som et rigt og godt liv i en grønlandsk kontekst anno 2010.
Tilknyttede tekster:

Vi har meget tilfælles

Maliina Abelsen
Onsdag d. 30. juni 2010

Personligt er jeg et bevis på, at man ikke prioriterede sproget uddannelsesmæssigt i 80´erne. I dag kæmper jeg få at få lært sproget og videregive det til mine børn. I mine øjne er der dog aldrig tale om enten eller, men derimod om både og. Det ene sprog må aldrig udelukke det andet, og vi skal give vores børn de bedste muligheder for at kunne navigere og klare sig i en globaliseret verden.

”Arctic – Changing Realities”

Maliina Abelsen
Onsdag d. 26. maj 2010

Man kan sige, at vi har været ”over the threshold of change” i rigtig lang tid. Og det har befolkningen i de øvrige arktiske områder egentlig også. Det giver anledning til at vende dette til vores fordel på den måde, at vi gør brug af den omstillingsparathed, vi har opbygget og de erfaringer som vi nu har i rygsækken i forhold til hastige forandringer i samfundet.

Fremskridt i Sydgrønland er et fælles ansvar

Maliina Abelsen
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 8. maj 2010

Det må siges at være en ansvarsforflygtigelse fra borgmesters side. Pressemeddelelsen giver indtryk af en borgmester, der hverken har medansvar eller kompetence til at gøre en forskel i Sydgrønland. Det skal slås fast, at alle Sydgrønlands udfordringer ikke kom til efter det siddende landsstyre kom til magten. Hvilken interesse skulle landsstyret have i, at udsulte Sydgrønland for alt fremskridt? Nej, det er ikke i nogens interesse.

Samlet strategi for børneområdet

Maliina Abelsen
Torsdag d. 29. april 2010

Landsstyret er nu klar med samlet strategi for børne- og ungeområdet. I Finanslov 2010 afsatte landsstyret 25 mio. kr. til området og Departementet for Sociale Anliggender har efterfølgende udarbejdet en strategi. Strategien skal sikre at de afsatte midler rent faktisk også skal resultere i en forbedring af børns og unges vilkår i Grønland.

Tale til døgninstitutionsforstandernes møde 2010

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 27. april 2010

Landsstyret har i forbindelse med finanslovsprocessen for 2011 søgt om midler til etablering af et spædbarnshjem, et observationshjem til mor/barn, et behandlingshjem for børn og unge samt et udslusningshjem for unge mellem 18-23 år.

Åbningstale ved "At løfte i flok"

Maliina Abelsen
Torsdag d. 4. februar 2010

På vegne af landsstyret, er det mig en stor glæde, at kunne byde jer alle sammen velkommen til denne konference, der har det overordnede mål at finde nye samarbejdsorienterede veje til at løfte indsatsen på børne- og ungeområdet, med særligt fokus på samspillet mellem det civile og offentlige indsatser.

Øgede tilskudsmuligheder til familiecentre

Maliina Abelsen
Mandag d. 7. december 2009

- Vi har gjort det muligt for kommunerne at få tilskud, men det er op til kommunerne at benytte tilskudsmulighederne, ikke bare til familiecentre, men til tiltag på hele det sociale område. Som ansvarlig for det sociale område bliver det nemlig vanskeligt for mig fortsat at argumentere for behovet for at afsætte flere midler til området, når der som i år er ubrugte midler, slutter landsstyremedlem for Sociale Anliggender, Maliina Abelsen.

§36-spørgsmål om Matu-projektet

Maliina Abelsen
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 3. december 2009

Det er således vurderingen, at unge drenge, der har deltaget i MATU-projektet efterfølgende, som andre unge i samfundet, indgår i forskelligartede jobrelationer. Det kan her nævnes, at ingen af de nuværende eller tidligere deltagere i MATU-projektet er anbragt på en anstalt, hvilket ligeledes vurderes som en indikation på succes. Flere af de tidligere deltagere er således blevet et aktiv for det grønlandske samfund, og ikke en omkostning. Så et behandlingsforløb, der umiddelbart fremstår som værende omkostningstungt, kan på sigt vise sig rentabelt.

FN’s konvention om barnets rettigheder i 20 år

Maliina Abelsen
Torsdag d. 19. november 2009

Det er i år 20 år siden, at De Forenede Nationers generalforsamling vedtog FN’s konvention om barnets rettigheder. Konventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om børns rettigheder, og de 191 lande, der har vedtaget konventionen, har forpligtet sig til at opfylde dens bestemmelser gennem lovgivning og tiltag, der fremmer børns rettigheder og velfærd.

Anbefalinger angående børns og familiers trivsel

Maliina Abelsen
Mandag d. 26. oktober 2009

Flere undersøgelser, bl.a. „Børn i Grønland – En kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel“ fra 2008, viser, at alt for mange af vores børn har det svært. Det fik daværende landsstyre i begyndelsen af 2009 til at nedsætte 7 arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger på børne- og familieområdet.
Tilknyttede tekster:

Hvilken form for velfærd tænker man på for bygderne?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Maliina Abelsen
Torsdag d. 15. oktober 2009

§ 36 spørgsmål: I landsstyrets fremlæggelse af finanslovsforslaget for 2010 bruges der som overskrift “velfærd” og i den forbindelse spørger jeg om hvilken form for velfærd man tænker på for bygderne i forslaget?

UNICEF på besøg i Grønland

Maliina Abelsen
Fredag d. 9. oktober 2009

UNICEF har i længere periode ønsket at indlede et samarbejde med de offentlige i Grønland og hvor forholdene hos de grønlandske børn er i fokus. Og besøget gav derfor UNICEF en unik mulighed for at få et større kendskab til den igangværende indsats inden for området.

Landsstyret er en varm fortaler for, at der oprettes en børneombudsmandsinstitution eller et børneråd

Maliina Abelsen
Torsdag d. 24. september 2009

I en tid med begrænsede ressourcer, såvel økonomiske som personalemæssige, mener jeg, at det er vigtigt, at nye tiltag ikke overlapper allerede eksisterende tiltag. Til gengæld støtter jeg umiddelbart den del af forslaget, der omfatter en rådgivende funktion over for landsstyret

Det sociale område og det første halve år

Maliina Abelsen
Søndag d. 12. juli 2009

Desværre er der sjældent nogen nemme løsninger på det sociale område, og vi har ikke ubegrænsede ressourcer til rådighed. For mig er det derfor vigtigt, at vores langsigtede indsatser bliver baseret på målbar viden, og at vi evaluerer vores indsatser grundigt, så vi ved, hvilke indsatser der er succesfulde, og hvilke der ikke har den ønskede effekt.

Hvad kommer først? Udviklingen i byerne eller bygderne?

Maliina Abelsen
Lørdag d. 30. maj 2009

Vi skal først og fremmest have skabt nogle jobmuligheder og gode vilkår, der gør bygdebefolkningen i stand til frivilligt at vælge om de ønsker at bo i byerne. Dertil synes jeg det er meget vigtigt at pointere, at vækst og udvikling ikke kun er forbeholdt byerne, men sagtens kan finde sted i bygderne. F.eks. kommer turister ikke til Grønland for at se boligblokke i stride strømme, men er i høj grad meget mere interesserede i at besøge og opleve bygder.

Progressiv beskatning eller hvad??

Maliina Abelsen
Lørdag d. 30. maj 2009

IA har i mange år fremkommet med et ønske om progressiv beskatning. IA har ikke kunnet skabe forståelse for et sådant ønske. Derfor har IA nu bestemt at gå til valg på, at man ikke vil hæve skatter eller afgifter, men derimod ved reformering af skatter, afgifter og sociale samt boligmæssige ydelser søge andre måder at forbedre forholdene for de økonomisk dårligst stillede i vores samfund.

Vi lover ærlighed og økonomisk prioritering

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 19. maj 2009

Som kandidat for IA skal der, fra min side, ikke herske nogen tvivl! Tiden er kommet til, at vi må kigge hinanden dybt i øjnene og tage nogle velovervejede prioriterede beslutninger om, hvor det er vi vil bruges vores økonomiske midler i fremtiden, for der er ikke råd til det hele! Jeg mener, at et af de områder, der virkelig haster, er vores sundhedsvæsen.