Mineralske råstoffer

Demokraterne er af den opfattelse, at fremtidige aktiviteter inden for kulbrinteområdet har potentiale for at blive et vigtigt supplement til de nuværende erhverv. Hvis prognoserne for mængden af kulbrinter holder stik er der grund til at tro, at aktiviteter inden for netop kulbrinteområdet kan skabe grundlag for en selvbærende økonomi.

Tirsdag d. 10. november 2009
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Efterårssamling 2009, Erhverv, Råstoffer, Selvstyre.

Forslag til Landstingetlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Demokraternes ordførerindlæg
Med nærværende vedtagelse af forslaget følges op på Landstingets beslutning på denne samling om vedtagelse af råstofområdet og det tæt tilknyttede sagsområde vedrørende arbejdsmiljø vedrørende offshore virksomhed.

Forslagets hovedformål er en hensigtsmæssig udnyttelse af mineralske råstoffer og anvendelsen af undergrunden i Grønland, samt aktiviteter, der har tilknytning til disse aktiviteter. Forslaget omfatter derfor også aktiviteter, der har nær tilknytning til udnyttelse af mineralske råstoffer, såsom etablering og drift af rørledningsnet.

Råstofloven skal dermed også tilvejebringe hensigtsmæssige rammer for anvendelsen af undergrunden til andre formål end råstofsktiviteter, for eksempel naturgaslagring, varmelagring og deponering af drivhusgasser med videre. Denne ordning skal ses i sammenhæng med, at Råstofdirektoratet skal foretage en samlet og integreret myndighedsbehandling på råstof- og undergrundsområdet, hvor det er nødvendigt med særlige fagkundskaber vedrørende geologi og råstofaktivitet i øvrigt.

Det er således hensigten, at forslaget skal være en rammelov, der fastsætter de væsentligste principper for forvaltningen af råstof- og undergrundsaktiviteter, og at landsstyret inden for disse rammer bemyndiges til at fastsætte nærmere bestemmelser.

Demokraterne er af den opfattelse, at fremtidige aktiviteter inden for kulbrinteområdet har potentiale for at blive et vigtigt supplement til de nuværende erhverv. Hvis prognoserne for mængden af kulbrinter holder stik er der grund til at tro, at aktiviteter inden for netop kulbrinteområdet kan skabe grundlag for en selvbærende økonomi.

Som landsstyret påpeger, blev der med ikrafttrædelsen af lov om Grønlands Selvstyre fastlagt en ny ordning mellem Grønland og Danmark med en særlig vægt på fremtidige indtægter fra råstofaktiviteter. Den nye ordning betyder:
  • At alle indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland tilfalder selvstyret, herunder indtægter i form af licenser, beskatning, ejerandele hos såvel grønlandske såvel som danske myndigheder.
  • Hvis selvstyret får indtægter fra råstofaktiviteter reduceres statens tilskud med et beløb, der svarer til halvdelen af disse indtægter bortset fra de første 75 mio. kr. årligt, der tilfalder selvstyret.
  • Når statens tilskud er reduceret til nul kroner, indledes der forhandlinger mellem regeringen og landsstyret om det økonomiske mellemværende mellem Grønland og Danmark.

Dette viser, at sagsområdet råstoffer er et helt centralt element i selvstyreordningen, og overtagelse af sagsområdet er en forudsætning for, at selvstyreordningen gives et reelt indhold.

I bemærkningerne til lov om Grønlands Selvstyre anføres blandt andet følgende vedrørende fordelingen af indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland (almindelige bemærkninger, afsnit 5.3.3):

”Udviklingen af råstofområdet i Grønland indeholder et potentielt vigtigt element i den fremtidige grønlandske erhvervsudvikling og hermed i skabelsen af indtægter, som helt eller delvist vil kunne erstatte statens tilskud og herved medvirke til at gøre Grønland mere økonomisk selvbærende.

Råstofaktiviteternes positive effekter i det grønlandske samfund vil i så fald stamme fra dels den almindelige økonomiske aktivitet, herunder i investeringer i opførelsen af anlæg m.v. samt ansættelsen af lokal arbejdskraft i forbindelse med anlæggenes drift etc., dels fra de indtægter, som det offentlige modtager fra de involverede selskaber.”

Dette understreger potentialet indenfor råstofsektoren.

Afslutningsvis vil vi fra Demokraterne gerne opfordre til, at der etableres et egentligt råstofudvalg under Landstinget på linje med andre udvalg.