Brev til Institut for Menneskerettigheder

En ændring af sundhedsloven træder i kraft 1. juni 2011. Fra denne dato skal man betale for tolkebistand ved læge- og hospitalsbesøg, hvis man har boet i Danmark i mere end 7 år. De nye regler vil bl.a. ramme grønlændere, som er bosat i Danmark, og som har behov for tolkning, ved kontakt med sundhedsvæsenet.

Fredag d. 6. maj 2011
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik, Sprog.

Institut for Menneskerettigheder
Strandgade 56
1401 København K

Fremmedsprogedes betaling for tolkebistand i sundhedsvæsenet.

En ændring af sundhedsloven træder i kraft 1. juni 2011. Fra denne dato skal man betale for tolkebistand ved læge- og hospitalsbesøg, hvis man har boet i Danmark i mere end 7 år.

De nye regler vil bl.a. ramme grønlændere, som er bosat i Danmark, og som har behov for tolkning, ved kontakt med sundhedsvæsenet.

De nye bestemmelser blev oprindeligt indført ved Lov nr. 441 af 09 juni 2004, men skulle først træde i kraft 7 år senere, for – som det hed i lovbemærkningerne – at give de berørte mulighed for at indstille sig på kravet.

Bestemmelserne er videreført i den gældende sundhedslov (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13.juli 2010), § 50:

§ 50. Regionsrådet yder vederlagsfri tolkebistand til personer, som har behov herfor i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt sygehusbehandling efter nærmere regler fastsat af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 2. Regionerne opkræver gebyr for tolkebistand fra personer, der har boet her i landet i mere end 7 år. Der opkræves gebyr for tolkebistand for personer, der har boet her i landet i mere end 7 år. Der opkræves gebyr for hver behandling på sygehus eller hos læge, hvor der benyttes tolk.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om beregning af bopælsperioden, gebyrets størrelse og opkrævning af gebyr, herunder om, at nærmere bestemte personer ikke skal betale gebyr, hvor særlige hensyn taler for det.

Mange - men langt fra alle - grønlændere i Danmark taler relativt ubesværet dansk i de fleste sammenhænge. Men dansk er trods alt et fremmedsprog for langt de fleste grønlændere, og selv de der behersker dette fremmedsprog bedst, vil kunne have problemer i mødet med sundhedsvæsenet. Hvor mange kan f.eks. antages at kende de danske betegnelser for bihulebetændelse, udflåd eller hjerteflimmer? Og kan forklare om en smerte er stikkende eller murrende? Netop når det gælder læge- og sygehusbesøg kan det være fatalt, hvis en patient ikke fuldt ud kan beskrive sine symptomer, og forstå lægens anvisninger. Det kan være svært på et fremmedsprog.

Der er næppe heller tvivl om, at kravet vil kunne afholde mange - ikke mindst mange økonomisk svagtstillede grønlændere i Danmark - fra at søge læge i tide.

Den nordiske sprogkonvention af 17. juni 1981 forpligter Danmark til, at nordiske statsborgere, uanset om de er bosat i Danmark eller ej, kan anvende deres eget sprog ved henvendelse til f.eks. sundhedsmyndighederne. Omkostningerne til tolkning skal afholdes af det offentlige.

Konventionen omfatter sprogene norsk, svensk, finsk og islandsk. Med overenskomst af 18. juni 2003 om ændring af den nordiske sprogkonvention er konventionen udvidet til at omfatte sprogene grønlandsk, færøsk og samisk.

De nye regler om betaling for tolkning vil – med mindre der på bekendtgørelsesniveau fastsættes undtagelse for de sprog, som er omfattet af den nordiske sprogkonvention, herunder grønlandsk – efter min opfattelse kunne være i konflikt med Danmarks forpligtelser i henhold til konventionen.

Det kunne også overvejes, hvor godt de nye regler harmonerer med FN konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, artikel 2.2, jf. artikel 12.1-d.

Jeg har på denne baggrund fundet det ønskeligt at orientere Institut for Menneskerettigheder om de bekymringer, jeg og mit parti har i forhold til ikrafttrædelsen af sundhedslovens § 50. Jeg har ved kopi af dette brev orienteret sundhedsministeriet.

Læs også
Ondt i sproget? Så er gode råd dyre!
Sproglige rettigheder i Grønland, Rigsfælleskabet og Norden