Ulovligt og helt utilstedeligt

For det første finder jeg, at landsstyret har gjort sig skyldig iulovlig procedurefordrejningved at lade den indgåede entreprise-aftale med VVS-installatøren tage form af en aftale om køb og salg af fast ejendom alene med det formål at undgå at udbyde opgaven i offentlig licitation

Tirsdag d. 20. april 1999
Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Emnekreds: Erhverv, Love og konventioner, Ombudsmanden.

Landstingets ombudsmand har omsider færdigbehandlet Grønlands Arbejdsgiverforenings klage over landsstyrets behandling af et kollegiebyggeri i Qaqortoq

"Ulovlig procedurefordrejning" og "helt utilstedeligt" - det er ombudsmandens altdominerende bedømmelse af landsstyrets behandling af en sag om kollegiebyggeri i Qaqortoq.

Arbejdsgiverforeningen rejste klagesagen overfor ombudsmanden allerede 18. september 1996. Nu, 2½ år efter, er sagen omsider færdigbehandlet, og ombudsmanden skriver i sin udtalelse, at "sagen giver anledning til alvorlig kritik af landsstyrets behandling af sagen på en række punkter."

Arbejdsgiverforeningen klagede over, at hjemmestyrets uddannelsesdirektorat, KIIP, den 24. juli 1996 indgik en aftale med en VVS-installatør om, at installatøren forpligtede sig til at opføre og efterfølgende sælge to kollegiehuse til direktoratet for tre millioner kroner fordelt på 1.650.000 kroner og 1.350.000 kroner for de to bygninger.

Samtidig forpligtede direktoratet sig til at sælge en eksisterende kollegiebygning til den private entreprenør (VVS-installatøren, red.) for en pris af 300.000 kroner kontant.

Arbejdsgiverforeningen mente, at aftalen stred mod gældende udbuds- og licitationsregler for offentlige myndigheder.

Ombudsmand Vera Leth vurderer sagen i en 30 sider lang udtalelse. Konklusionen, som ombudsmanden drager, taler for sig selv.

Citat: "For det første finder jeg, at landsstyret har gjort sig skyldig i ulovlig procedurefordrejning(ombudsmandens understregning, red.) ved at lade den indgåede entreprise-aftale med VVS-installatøren tage form af en aftale om køb og salg af fast ejendom alene med det formål at undgå at udbyde opgaven i offentlig licitation.

For det andet finder jeg, at landsstyret ikke har haft tilstrækkeligt grundlag for at gå ud fra, at antagelsen af VVS-installatørens tilbud ville indebære en billiggørelse i forhold til udbud af opgaven i offentlig licitation, og at landsstyret end ikke har tilstræbt at dokumentere behovet for den valgte konstruktion gennem en vurdering af entreprisesummens størrelse og værdien af B 807 (den kollegiebygning, som entreprenøren skulle købe, red.), hvorfor sagsforløbet må vurderes som helt utilstedeligt (ombudsmandens understregning, red.).

Jeg finder det tilsvarende helt utilstedeligt(ombudsmandens understregning), at landsstyret har besluttet at afhænde en hjemmestyreejendom uden forudgående udbud af ejendommen, uden at tilstræbe, at der forud for afhændelsen forelå dokumentation for behovet for den valgte fremgangsmåde gennem en værdiansættelse af den afhændede bygning." Citat slut.

Ombudsmanden har samtidig med sin udtalelse fundet grundlag for at indberette sin kritik til Landstingets lovudvalg jfr. landstingsloven om Landstingets Ombudsmand, $ 10, stk. 1: "Får ombudsmanden kendskab til fejl eller forsømmelser af større betydning, som er begået af nogen af de i $ 4 omhandlede forvaltninger, giver ombudsmanden meddelelse herom til Landstinget og til landsstyret."