Kilde: Olga P. Berthelsen


Som vinden blæser!

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 30. januar 2012

Siumut kræver en ekstraordinær samling, for at ”ændre råstofselskabernes vilkår”. Den næste planlagte samling skal foregå 13. april, lige efter påske. Men det kan man efter Siumuts mening ikke vente på. Det er desværre fuldstændigt uklart, hvad det er der haster så meget, at vi skal bruge penge på en ekstra samling.

Vi skal gøre mere for de svageste

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. december 2011

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret senest i 2012 at udstede en bekendtgørelse, hvorved lejere, der udsættes fra offentlige udlejningsboliger, sikres et retskrav på genhusning, med adgang til el, vand og varme. Familier med børn skal som minimum herudover sikres adgang til kogeplader, således at de har mulighed for at lave mad.

§ 37 spørgsmål nr. 2011-144 vedrørende boligstøttehuse i Grønland

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 29. juli 2011

Boligstøtteordningen blev vedtaget ved Boligstøttebekendtgørelsen af 29. juni 1953 med udgangspunkt i Grønlandskommissionens overvejelser om en synlig boligpolitik i Grønland, for at højne boligstandarden og dermed levevilkårene i landet. Formålet var, at flere skulle eje deres egen bolig og at staten hjalp til ved at etablere låneformer, så det kunne lade sig gøre.

Inuit Ataqatigiit accepterer ikke, at der er forsyningsproblemer med fødevarer

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 10. juni 2011

Man må snart finde årsagen til, hvad baggrunden for det tilbagevendende problem er. Eventuelle svar til problematikken kan være, at tilskudsordningerne gennem finansloven til forsyning af fødevarer til yderdistrikterne er for få?

Oppositionen har retten til at kritisere – men lad det være konstruktivt

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 8. marts 2011

Samme pressemeddelelse slutter af med at ”det skinner igennem at formanden optræder som landsstyrets forlængede arm, hvilket desværre finder sted alt for ofte.” Det ville være et parti værdigt om de præciserede i hvilke konkrete tilfælde dette forhold gør sig gældende.

Med ansvaret i højsædet

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 17. november 2010

For vedtagelsen stemte alle medlemmer af Inuit Ataqatigiit, Demokraterne, Kattusseqatigiit Partiiat samt Atassut. Således kunne gennemførelsen af et godt, forsvarligt og målrettet økonomisk grundlag for 2011 for det grønlandske samfund sikres.

Faldet

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 29. oktober 2010

Hvad angår spørgsmål, der får vi lyst til at spørge om Partiet Siumut grundlæggende deler formandens menneskesyn.

Forslag om efterværn til børn og unge i aldersgruppen 18 til 21 år, der har været anbragt udenfor hjemmet

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 5. maj 2010

Myndighedsalderen indtræder, når de unge mennesker fylder 18. år. Et ungt menneske, der har været anbragt på en døgninstitution eller hos en plejefamilie kan opleve myndighedsalderens indtræden som en særlig voldsom og skelsættende begivenhed, eftersom ophold på døgninstitution og hos plejeforældre i princippet ophører.

Forslag om tilvejebringe en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 3. maj 2010

På nuværende tidspunkt er der ingen ejendomsret til selve byggegrunden, men vi ser allerede at professionelle ejendomsmæglere i de større byer kapitaliserer brugsretten som om der allerede var en ejendomsret til grunden. Vi oplever at professionelle ejendomsmæglere udnytter dette for at skrue ejendomspriserne op og for at score overnormale profitter ved hushandler. Dette er uacceptabelt og urimeligt overfor sagesløse købere og derfor bør der være helt klare regler på dette område også.

Selvdestruktion?

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 24. marts 2010

Interviewet i den omtalte avis er mildest talt rystende. Som læser kan man ikke lade være med at undre sig over, hvorfor journalisten har tilladt den interviewede at snakke løs med så dårlige påstande som journalisten uden større besvær har kunne afprøve rigtigheden af og som journalisten tillader helt uden det mindste krav om dokumentation for de påståede usandheder. Er det virkelig avisens accepterede niveau for journalistisk arbejde?

Bortsmidt tøj uacceptabelt!

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 18. februar 2010

Det er aldeles uacceptabelt dersom en stor dagligvarebutik i Grønland får for vane, at smide anvendelige og godt tøj væk som affald. Dette står i skærende kontrast til dagens realiteter i Grønland, hvor vi stadig har alt for mange mindrebemidlede og forsyningsmæssige problemer. Det er et unødigt misbrug af værdier og genstande.

Den kommende Landsstyre må udarbejde en redegørelse om behovet for almennyttige boliger i perioden 2010-2020

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 29. maj 2009

Det er derfor nødvendigt, at vi får klarlagt det samlede behov for ikke mindst almennyttige boliger. Grunden til at jeg ønsker at der særligt prioriteres en indsats på dette område er naturligvis, at de borgere, der er afhængige af den almennyttige boligmasse, ikke har andre muligheder. Det bør ligeledes i denne sammenhæng undersøges, hvorledes befolkningens tilflytningsmønstre fra land til by kan forventes at udvikle sig i fremtiden, sådan at dette kan inddrages i planlægningen.

Barselsorlov

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 20. maj 2009

Jeg foreslår, at barselstilskud til ufaglærte, arbejdsløse samt uddannelsessøgende forhøjes. Endvidere foreslår jeg, at orlov under børnenes sygdom bliver forlænget politisk. Jeg mener, at man af den vej kan opnå at mindske den i forvejen store samfundsmæssige skel i befolkningen.

Uddannelsesindsatsen er for alle i Grønland, og sådan bør det forblive. Også indenfor minesektoren

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 16. april 2009

Lars-Emil Johansen, Hans Enoksen & Per Berthelsens udmelding om en ekstra pulje til bygdebefolkningens uddannelse indenfor minedrift, kommer bag på Inuit Ataqatigiit.

Unge i aldersgruppen 19 til 23 år, der har været anbragt udenfor hjemmet, sikres lovfæstede tilbud om udvidet efterværn

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 23. marts 2009

Et ungt menneske, der har været anbragt på en døgninstitution eller hos en plejefamilie kan opleve myndighedsalderens indtræden som en særlig voldsom og skælsættende begivenhed, eftersom ophold på døgninstitution og hos plejeforældre i princippet ophører. Således som bestemmelserne i gældende landstingsforordning om børn og unge og bestemmelserne til regulering af ophold på døgninstitutioner er udformet, så slippes de unge efter de er fyldt 18 år

Forslag om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 23. marts 2009

Den lovgivning, der regulerer 20/20/60 boligfinansieringsordningen, har på mange måder virket efter hensigten, og har hjulpet mange mennesker til at få egen bolig. Imidlertid er ordningen ikke uden skønhedsfejl. Den har ikke i tilstrækkelig grad formået at hindre, at boligspekulanter opnår offentlig støtte til opførelse af boliger, som siden udlejes til tårnhøje priser.

Behovet for almennyttige boliger i de 4 største byer i perioden 2010-2020

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 23. marts 2009

Det er en kendsgerning, at der sker en afvandring fra bygder og yderområder til de større byer i Grønland. Det skyldes bl.a., at unge mennesker tager af sted på uddannelse, og i vidt omfang vender de ikke tilbage igen. Og ikke mindst de unge kvinder viser initiativ og handlekraft i forhold til at tage sig en uddannelse og forbedre deres livssituation. Vi kan ikke modvirke denne udvikling og de personlige valg, der ligger bag denne. Og vi bør heller ikke. Vi skal som politikere tværtimod hjælpe befolkningen til at nå dens mål om en bedre fremtid baseret på uddannelse og selvstændighed.