Kilde: Ove Karl Berthelsen


Stor interesse for olieudbudsrunde i Grønlandshavet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 18. december 2012

De mange ansøgninger betyder, at der er konkurrence om flere af de udbudte licensblokke. Der forestår nu et omfattende vurderings- og forhandlingsforløb inden de bedste ansøgninger vælges.

Grønlands nye storskalalov tillader ikke social dumpning

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 11. december 2012

Landskassen kan ikke selv finansiere anlæg af store nye industriprojekter. Vi er afhængige af erhvervsinvesteringer udefra. Vi må samtidigt erkende, at omkostningsniveauet i Grønland er højere end i de fleste andre lande. Derfor er det nødvendigt at tilbyde gode rammer for industrien – ellers fravælges Grønland som investeringsland.

Minerne vil give skatteindtægter til Grønland

Maliina Abelsen
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 27. november 2012

Det forhold, at udnyttelsestilladelserne skal ligge i et grønlandsk indregistreret selskab, sikrer således, at disse aktiviteter foregår gennem en enhed med en synlig og ansvarlig ledelse i Grønland, ligesom et sådant selskab er underlagt krav om revision.

Storskalaloven gavner grønlandsk beskæftigelse

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 26. november 2012

Det modsatte indtryk kunne man godt få, når man læser flere faglige organisationer indlæg om storskalaloven – senest fra pædagogernes fagforening, PIP, hvor de udtrykker deres skepsis om storskalalovens ansættelsesvilkår for udefrakommende arbejdskraft.

Den nye storskalalov gavner grønlandsk beskæftigelse

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 21. november 2012

Først og fremmest skal man huske, at Grønland har en stærkt stigende arbejdsløshed, en stor nettoudvandring og et indkomstniveau som sakker bagud i forhold til andre lande. Etablering af nye arbejdspladser og nye virksomheder er helt afgørende for at vende udviklingen for de socialt udsatte i vores samfund.

London Mining dikterer ikke IBA-forhandlingerne

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 2. november 2012

Påstanden er forkert. Grundlæggende ligner en forhandling om en IBA-aftale – i princippet - en forhandling om en overenskomst, hvor både arbejdstagerne og arbejdsgivernes organisationer i de indledende faser forbereder sig ved at tale med deres bagland. Og når de reelle forhandlinger begynder, bliver baglandet løbende orienteret. Det samme vil ske her, når der skal forhandles en IBA-aftale i hus.

Argumenter fremmer dialogen

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 17. oktober 2012

Spar krudtet med at angribe sagesløse embedsmænd - og bekend kulør i stedet for. For jeres indlæg viser, at I i realiteten ikke ønsker råstofprojekter til Grønland. Og det er fair nok. Men hvorfor ikke sige det højt og åbent – og samtidig komme med et bud på, hvad vi så skal leve af. Det vil uden tvivl fremme debatten.

Der er ikke truffet beslutninger

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 3. oktober 2012

Det bliver endnu engang nævnt, at høringsprocessen er en pseudo-høringsproces, og at beslutningerne allerede er taget på forhånd. Lad mig endnu engang understrege, at høringskommentarer, og spørgsmål fra NGO`ere, befolkningen og andre interessenter, vil blive inddraget i beslutningsgrundlaget.

Many sizes fit better

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 29. juni 2012

Konkret har det betydet, at det i højere grad er landets fire storkommuner, der er omdrejningspunktet, når der skal iværksættes tiltag af forskellige art, end det er Grønlands Selvstyre.

Borgermøder om ISUA-projektet udskydes

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 3. april 2012

Baggrunden er, at ansøgningsmaterialet fra London Mining endnu ikke er modtaget, og derfor kan vi, i sagens natur, ikke holde borgermøderne i april. Når vi modtager ansøgningen og har den fornødne klarhed over processen, vil vi hurtigst muligt udmelde de nye tidspunkter.

Borgerne skal inddrages i ISUA-projektet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 5. marts 2012

Årsagen til at møderne ikke kan afholdes nu er, at selskabet bag jernmine projektet ved ISUA, London Mining, først skal aflevere sin ansøgning om en udnyttelsestilladelse med beskrivelse af projektets mulige miljø- og samfundsmæssige konsekvenser.

Greenland Minerals and Energy får justeret sine efterforskningsvilkår

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 1. december 2011

Baggrunden for beslutningen er, at selskabet har meddelt landsstyret, at selskabet har behov for klarere licensrammer inklusiv radioaktive elementer, så selskabet kan færdiggøre de såkaldte lønsomhedsstudier samt vurderinger af projektets miljø, sundheds og samfundspåvirkning.

Råstofområdet kan ikke brandbeskattes

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 11. november 2011

Cairn forventes samlet i 2010 og 2011 at bruge 5,7 mia. kr. på 8 efterforskningsboringer, svarende til godt 700 mio. kr. pr. boring. Det er i forvejen en udgift pr. boring der er mange hundrede millioner kroner større sammenlignet med boringer i andre lande.

Opmuntrende efterforskningsresultat fra Cairn

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 9. november 2011

Der er ingen tvivl om, at Cairns fund af et sandlag med reservoir potentiale giver grund til optimisme for alle. Det er opmuntrende, men vi må besinde os med tålmodighed, da sandlaget skal undersøges for mulige indhold af olie og gas.

Vores undergrund kan skabe fremtidens velfærdssamfund

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 24. oktober 2011

Samlet set bliver vi nødt til at skifte slædespor og fokusere på nye områder, hvis vi vil opretholde det nuværende velstandsniveau i fremtiden. I den sammenhæng er et af de mest oplagte områder råstofsektoren og storskalaprojekter, som vi også er i fuld gang med at udvikle.

Oplysninger om tal for udefrakommende arbejdskraft i byggebranchen

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 19. oktober 2011

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til at opgave at skabe et bedre overblik og statistik over ledig arbejdskraft, som er tilgængelige. Arbejdsgruppens klare målsætning er blandt andet at komme med forslag til, hvordan vi får et bedre overblik over antallet af ledige og de lediges uddannelsesmæssige baggrund med henblik på at øge andelen af hjemmehørende arbejdskraft i alle fag.

Samarbejdsaftale med Cairn underskrevet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 22. september 2011

Samtidig er der oprettet en Sports- og Kulturfond på ca. 375.000 kr., der skal anvendes til at støtte sportslige og kulturelle aktiviteter.

Joining Forces - Åbningstale af Ove Karl Berthelsen

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 21. september 2011

Det er landsstyrets mål, at råstofsektoren skal udvikles til at være et bærende erhverv i lighed med fiskeriet. Det skal ske på en samfundsmæssig bæredygtig måde og landsstyret ønsker derfor, at udviklingen af råstofsektoren sker på basis af, at selskaberne arbejder ud fra internationale standarder indenfor eksempelvis miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og sikkerhed.

Svensk-grønlandsk samarbejde

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 31. august 2011

Sverige har mange års erfaringer med efterforskning og minedrift på mineralområdet. Derfor er det nærliggende for os i Grønland, at arbejde på at udbygge samarbejdet med Sverige også på disse områder.

Råstoffers miljødel granskes

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 30. august 2011

På vegne af landsstyret skal det hermed præciseres, at landsstyret i henhold til Qoornoq-aftalen fra juli 2010 har igangsat en granskning af området i løbet af denne valgperiode. Dette kræver en tilpasning af råstofloven og visse andre grønlandske og danske love samt forudgående forhandlinger med staten.

Transparency Greenland i lommen på Grønlands Arbejdsgiverforening

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 30. august 2011

Pressemeddelelsen viser med al tydelighed, at Grønlands Arbejdsgiverforening har bestilt Transparency Greenland til at komme med en bestemt konklusion. Grønlands Arbejdsgiverforening erkender nu blankt, at målet med Transparency Greenland´s analyser er at få revideret råstofloven.

Grønland stiller høje krav til olieboringer for at undgå ulykker

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 15. august 2011

Kombinationen af to-rigs politikken og kravet om at afslutte boreoperationerne flere måneder før isen sætter ind, betyder at Grønland har en væsentligt bedre aflastningsbrønds politik end hvad der er international praksis.

Oliespildsberedskabsplanen offentliggøres

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 15. august 2011

Landsstyret finder det nu forsvarligt at imødekomme offentlighedens ønske om offentliggørelse af oliespildsplanen, idet mulighederne for at imødegå sabotageaktioner er blevet væsentlig bedre.
Tilknyttede tekster:

Besvarelse af § 37-spørgsmål vedrørende udefrakommende arbejdskraft og mobilitetsfremmende ydelser

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 8. august 2011

I spørgerens begrundelse bliver der indikeret, at en række stillinger i dag bliver besat af udenlandsk arbejdskraft. selvom der er ledige hjemmehørende, der kunne bestride stillingerne. Hvis det er tilfældet. kolliderer det med hensigten bag regelsættet.

Høringsprocesser ved olieefterforskningsboringer i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 7. juli 2011

Jeg var faktisk positivt overrasket over den store spørgelyst og interesse, der var ved forskellige vanskelige temaer som f.eks. hvad er grønne, gule, røde og sorte kemikalier og herunder spørgsmål om, hvad er formålet og hvordan virker disse kemikalier. Det er bevis for mig, at processen virker og at mange har sat sig godt ind i stoffet

Greenpeaces misinformering skal ikke forblænde os

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 27. juni 2011

Greenpeace aktiviteter rettet mod Grønland har gjort, at myndighederne her i landet har været nød til at gøre sig tilsvarende overvejelser om offentliggørelse af al informationer omkring oliespils beredskabsplaner vil kunne forringe sikkerheden

Olieaktiviteter gav 550 mio. kr.

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 4. juni 2011

Greenpeace er i KNR citeret for at Grønland snyder sig selv med en indtægt kun på 60.000 kr. fra olieefterforskningsboringer. Grønland skulle således til sammenligning med Færøerne få meget lidt ud af olieefterforskningsboringerne. Dette er ikke korrekt. Grønland fik i alt 546,5 mio. kroner ud af olieefterforskningsboringerne i 2010.

Greenpeaces fortielser i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 19. maj 2011

Greenpeace ”glemmer” også at fortælle offentligheden, at Grønland i modsætning til Norge ikke tillader brugen af oliebaserede boremudder og i stedet bruger vandbaserede boremudder.
Tilknyttede tekster:

Olieboreprogram for 2011 ved Grønland klar

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Søndag d. 8. maj 2011

Dette års boreprogram forventes at afstedkomme i direkte og i indirekte beskæftigelse svarende til mindst. 50 arbejdspladser besat med grønlandsk arbejdskraft. Der forventes et indkomst på lønskatter på ca. 50 mio. kr. Leverancer fra grønlandske virksomheder forventes at udgøre ca. 150 mio. kr. Og Cairn Energy vil i lighed med 2010 anvende 300 mio. kr. som bidrag til det nationale olieselskab NunaOils udvikling. Der forhandles på tiden med Cairn Energy om etablering af puljer til uddannelses- og bæredygtighedstiltag.

Nul-tolerance medfører ikke nul minedrift

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 17. marts 2011

Radioaktive stoffer findes naturligt i vores omgivelser, og der findes ingen steder, hvor den radioaktive stråling er nul. Der vil således ved brydning af malm stort set altid være et mindre baggrundsindhold af radioaktive grundstoffer. Nul-tolerance-politikken gør sig gældende for efterforsknings- og mineprojekter, hvor indholdet af radioaktive grundstoffer overstiger den naturlige baggrundsstråling.

Redegørelse til Landstinget vedrørende råstofaktiviteter i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 9. marts 2011

Det er således et væsentligt strategisk mål at gøre industrien interesseret i at investere i efterforskning i Grønland. Det er i den forbindelse vigtigt, at myndighederne offentliggør klare målsætninger med hensyn til hvordan, hvornår og på hvilke vilkår, der kan gennemføres efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter i Grønland.
Tilknyttede tekster:

Ekstraordinær indsats for ledige

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 4. marts 2011

Den seneste måned har koalitionen arbejdet intensivt med at kortlægge landets potentielle arbejdsstyre, herunder hvor mange ledige der er, og mulighederne for at få flere tilbage på arbejdsmarkedet. Det sker for at gøre arbejdskraftreserven klar til fremtidens jobs i væksterhvervene.

London Mining projektet i Isuakasia er endnu ikke godkendt

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 25. februar 2011

Det skal understreges, at der hverken er søgt om eller givet en udnyttelsestilladelse til London Minings projekt i Isukasia. Der er givet efterforskningstilladelse til projektet og selskabet er netop nu i gang med sine VVM og VSB undersøgelser samt omfattende lønsomhedsstudier.

Udviklingsplan for aluminiumsprojektet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 24. februar 2011

For at projektet i Grønland kan realiseres, skal det være internationalt konkurrencedygtigt. På dette område har de foreløbige undersøgelser vist, at de lokale anlægsomkostninger i Grønland er for høje i forhold til andre lande.

Ingen ulovligheder med rubinprojektet ved Qeqertarsuatsiaat

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 4. februar 2011

Der har været forlydender i pressen om, at der er sket og fortsat sker ulovlig udførelse af rubinholdigt materiale fra Grønland i forbindelse med rubinprojektet ved Qeqertarsuatsiaat.

Råstofmyndighederne i Norge og Grønland indgår et formelt samarbejde

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 15. januar 2011

De konkrete samarbejdsprojekter kan omfatte alle relevante forhold på kulbrinteområdet, herunder regler, reguleringsmetoder og -processer, retningslinjer, praksisser, aktiviteter. Et andet hoved samarbejdsområde omfatter projekter til at styrke og udvikle myndighedsansattes viden og kompetencer med hensyn til regulering, administration og forvaltning af og tilsyn med kulbrinteressourcer.

Cairn Energy planlægger flere olieefterforskningsboringer i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 4. januar 2011

En foreløbig opgørelse over de samfundsøkonomiske bidrag i forbindelse med boreprogrammet i 2010 har været på ca. 425 mio. kr. I dette beløb er medtaget værdien af varer og serviceydelser fra grønlandske virksomheder, bæringen af NUNAOIL A/S samt tiltag til kompetenceløft.

Tilladelse til miljøundersøgelser ved Kvanefjeldet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 14. december 2010

Landsstyret har med de nye tilføjelser til Standardvilkårene ønsket, at der bliver tilvejebragt mere viden om de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål angående radioaktive grundstoffer i forekomster, hvor målet er andre metaller end de radioaktive.

Tildeling af licensblokke i Baffin Bugten

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 27. november 2010

De selskaber, der har fået en tilladelse, er blevet udvalgt efter en nøje evaluering af bl.a. deres finansielle og tekniske styrke og deres erfaring med håndtering af sikkerhed, sundhed og miljø.

”Informationen er manipuleret og mangelfuld”

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 16. november 2010

Det er korrekt, som Mikkel Myrup fremhæver, at Alcoa har modtaget en bøde. Bøden fik aluminiumsproducenten, fordi synligt støv under hård vind blæste væk fra Wagerup-raffinaderiets arealer, hvor det ikke var tilladt i forhold til den udstedte driftstilladelse. Et forhold, som Alcoa anerkender. Hændelsen skete, mens man var ved at installere sprinkleranlæg, der har til formål at forebygge den beskrevne hændelse.
Tilknyttede tekster:

Dialog med organisationer om Alcoa er nødvendig

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 8. november 2010

Landsstyret har bedt Alcoa om at indgå i dialog med de organiserede parter på arbejdsmarkedet for at diskutere hvilke vilkår en midlertidig, udefrakommende arbejdskraft på et andet lønniveau kan fungere under.

Nul-tolerance politikken vedrørende uran er uændret

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 11. september 2010

Det er eksplicit fremhævet i tilføjelsen til regelsættet, at en tilladelse til at færdiggøre sådanne miljøvurderinger m.m. ikke giver ret til at få meddelt en tilladelse til efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer.

Standardvilkår for råstofefterforskningstilladelser udvidet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 9. september 2010

Udvidelsen omhandler nærmere præcisering af rammerne for undersøgelse og rapportering af forekomster med et indhold af radioaktive grundstoffer over almindelig baggrundsstråling

Foreløbige resultater fra Cairns boringer i havet vest for Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 24. august 2010

Olieboreskibene i havet vest for Disko-Nuussuaq borer i to brønde, den ene i den såkaldte T8 brønd og den anden i den såkaldte Alpha brønd. Der er fundet kulbrinter i T8-brønden i form af gasforekomster i tynde sandlag. Cairn oplyser, at fundet tyder på eksistensen af et aktivt petroleumssystem i området. Brønden er endnu ikke færdiggjort.

Landsstyret godkender flere olieboringer i havet vest for Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 17. august 2010

De to nye boringer skal vælges mellem fire godkendte borelokaliteter på følgende: havdybder på 380, 432, 485 og 631 meter. Der er således ikke tale om dybvandsboringer. Boringer foregår på meget beskedne vanddybder i forhold til det som denne sommer gennemføres mange andre steder i verden, f.eks. Færøerne, Norge og Østcanada.

Samarbejdsaftale indgået med olieselskab

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 5. august 2010

Udgangspunktet for aftalen er olieefterforskningsboringerne i 2010 og indeholder en gennemgang hvordan virksomheder og arbejdstagere inddrages i efterforskningsaktiviteterne. I aftalen er det også fastlagt hvilke kurser og workshops, der skal gennemføres med henblik på opkvalificering af den grønlandske arbejdsstyrke og det grønlandske erhvervsliv.

Offentlig høring om yderligere 2 olieefterforskningsboringer

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 7. juli 2010

Formålet med yderligere 2 boringer er at øge sandsynligheden for at finde olie- eller gasressourcer i de geologiske strukturer, i hvilke Cairn Energy allerede nu foretager boringer

Sandheder og myter om olieboringer i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 19. juni 2010

Det er direkte forkert at påstå, at Cairn ikke har erfaringer med offshore boringer. Cairn har i store dele af verden foretaget flere end 200 efterforsknings- og produktionsboringer, inklusiv nogen af de boringer på størst vanddybde ved Indien. Boremandskabet har omfattende erfaringer med boringer i Arktiske områder.

Landsstyret godkender to olieboringer i havet vest for Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 15. juni 2010

Alle olieaktiviteter i Grønland skal gennemføres i henhold til bedste internationale praksis. Aktiviteter kan kun godkendes, såfremt det er dokumenteret, at de miljø- og sikkerhedsmæssige samt de tekniske og beredskabsmæssige procedurer og udstyr er på det allerhøjeste niveau.

GA’s Konference: Supplier’s Networking Conference

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 27. maj 2010

Nalunaq guldminen har nu genoptaget sine aktiviteter og Den sorte Engel er i gang med at opbygge infrastrukturen til genåbning af minen, som forventes at gå i produktion inden for det kommende år. Flere projekter er så fremskredne, at vi forventer, allerede i slutningen af i år eller starten af næste år, at modtage yderligere ansøgninger om udnyttelsestilladelser. Inden for de kommende 7 – 8 år forventer vi, at Grønland har 7-8 miner i drift med ca. 1.500 ansatte direkte i minerne.

Landsstyrets krav til sikkerhed og beredskab ved olieboringer

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 12. maj 2010

De sikkerheds-, sundheds-, miljø- og beredskabskrav der stilles i Grønland inden der eventuelt godkendes en boring, er de samme krav som de der stilles i bl.a. den norske del af Nordsøen. Disse krav er mere vidtgående end dem, som eksempelvis kendes fra Nordamerika.

Fremskridt i Sydgrønland er et fælles ansvar

Maliina Abelsen
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 8. maj 2010

Det må siges at være en ansvarsforflygtigelse fra borgmesters side. Pressemeddelelsen giver indtryk af en borgmester, der hverken har medansvar eller kompetence til at gøre en forskel i Sydgrønland. Det skal slås fast, at alle Sydgrønlands udfordringer ikke kom til efter det siddende landsstyre kom til magten. Hvilken interesse skulle landsstyret have i, at udsulte Sydgrønland for alt fremskridt? Nej, det er ikke i nogens interesse.

Siumut skal følge bedre med i råstofsektoren

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 6. maj 2010

Landsstyret mener ikke, at en grundig belysning af konsekvenserne af de enkelte projekter før der træffes en beslutning er et tegn på inkompetence. Det er et tegn på inkompetence at gøre det modsatte. Vi har set for mange ”hovsa-projekter” blive gennemtrumfet, med store uheldige samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser til følge.

Succesfuld olieudbudsrunde i Baffin Bugten

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 3. maj 2010

Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2010 har Råstofdirektoratet modtaget 17 ansøgninger om efterforsknings- og udnyttelsestilladelser efter olie og gas i Baffin Bugten. Ansøgningerne kommer fra 12 internationale olieselskaber.

Forslag om sammenlægning af offentligt ejede selskaber, der varetager erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 30. april 2010

Landsstyret har en klar målsætning om at skabe en enklere erhvervsfremmestruktur end den nuværende med en opdeling i de tre selskaber, Grønlands Turist og Erhvervsråd (GTE), Greenland Development (GD) og Greenland Venture (GV).

Debatten om uran nul-tolerance politikken skal fortsætte

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 16. april 2010

Som tidligere udmeldt vil landsstyret i 2010 lytte til de mange synspunkter fra såvel borgere, interessegrupper og uvildige eksperter. Landsstyret vil efter sommerferien komme med mere konkrete udmeldinger om det videre proces inden Landstinget til efterårssamlingen skal anden behandle forslaget om indførelse af en maksimumsgrænse for uran i forbindelse med minedrift.

Vi bekymrer os om miljøet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 12. februar 2010

Når undersøgelserne er færdige, er det Selvstyrets egen miljømyndighed, uafhængig eller eventuelt med bistand af eksterne eksperter, der skal vurdere og godkende undersøgelserne. Herigennem sikrer vi os, at projektet efterfølgende opfylder de høje krav, som vi har for vores natur og miljø.

Olivinminens fremtid overvejes

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 8. februar 2010

Mineselskabet Minelco A/S, som driver olivinminen ved Maniitsoq, overvejer minens fremtid, da de økonomiske resultater af minedriften ikke lever op til selskabets forventninger. Det er bl.a. de høje fragtomkostninger ved at bringe olivinen til Europa, som belaster driften.

Borgerne inddrages i olieboringerne

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 28. januar 2010

I høringsperioden skal der gennemføres borgermøder, hvor både VVM-undersøgelsen og VSB-rapporten vil blive præsenteret og borgerne vil få mulighed for at stille spørgsmål og fremføre eventuelle bekymringer omkring projektet. Inden borgermøderne kan afholdes, vil borgerne have haft lejlighed til at læse rapporterne. Det forventes at møderne påbegyndes omkring den 15. marts 2010.

Arbejdsstyrken i Qasigiannguit fiskefabrik skal udvides

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 26. januar 2010

Fiskefabrikken i Qasigiannguit har i dag 85 ansatte og når videreforarbejdning af råvarer startes ved årets slutning, vil det kræve yderligere 20-30 nye arbejdspladser.

Første olieboring i Grønland i 10 år

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 21. december 2009

Cairn Energy planlægger under forudsætning af godkendelse hos landsstyret, at gennemføre en eller flere efterforskningsboringer i havet vest for Disko-Nuussuaq i løbet af 2010.

Ny råstoflov giver bedre rettigheder

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 27. november 2009

Efter den nugældende lovs bestemmelse må der kun indsamles mindre værdifulde smykkesten samt sten til slibning og lignende. Den nye lov giver altså den mulighed, som offentligheden har efterlyst, for at kunne indsamle mere værdifulde ædelsten, såsom rubiner. Naturligvis har vi sikret, at de lokales rettigheder til indsamling af smykkesten er blevet langt bedre i den nye lov. Men, det vi skal huske er, at der skal betales skat af samfundets meget værdifulde ressourcer såsom rubiner.

§36-spørgsmål vedrørende henvendelse til Nukissiorfiit’s direktør

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 18. november 2009

Er formanden for landsstyret vidende om, at Nukissiorfiit’s direktør har fået mundkurv på? Er det kutyme, at man skal spørge landsstyret, hvis man vil besøge Selvstyrets virksomheder i orienteringsøjemed? Hvis det er, hvornår trådte den bestemmelse i kraft?

Mikrolån til udvikling af bygder

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 4. november 2009

Selvstyret har allerede en bred vifte af understøttende værktøjer til at hjælpe erhvervsudviklingen på vej, og det er vigtigt at nye tiltag bliver sat i sammenhæng med eksisterende ordninger. Via ESU ydes tilskud til afdrag af lån til fangst, fiskeri og landbrugserhvervet samt ren tilskud til anskaffelse af joller. Selvstyret har puljer til rådighed til landbaserede erhverv i form af tilskud og garantistillelse.

Småskala råstofaktiviteter på vej

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 3. november 2009

Standardvilkårene for småskala aktiviteter ændrer ikke ved den ret, den fastboende befolkning i Grønland, i henhold til råstoflovens § 32, har til begrænset indsamling af mineralske råstoffer uden en særskilt tilladelse.

Overvældende interesse for udbudsrunden i Baffin bugten i 2010

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 6. oktober 2009

Estimatet er baseret på eksisterende geofysiske data og resultater fra et mindre antal boringer ud for både Vestgrønland og Canada. Middelskønnet (mean) for olie og gas i regionen er opgjort til i alt godt 18 milliarder tønder olieækvivalenter.

Om efterforskning og udnyttelse af uranholdige mineraler

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 3. september 2009

Den gældende uranpolitik i Grønland betyder, at det ikke er tilladt at udnytte mineraler, der har højere uranindhold end almindelig baggrundsstråling. Det betyder, at nogle mineprojekter ikke vil kunne gennemføres på grund af for højt indhold af uran.

Fiskerierhvervet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 30. maj 2009

Vi må konstater, at den satsning der er foretaget med at gøre Royal Greenland A/S til en international koncern er slået fejl. RG har i de senere år leveret utilfredsstillende store underskud, og gældsbyrden er uholdbar i længden.

Demografiske forhold

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 27. maj 2009

Derfor vil IA hav via reformering af social og sundheds lovgivningen tag højde for den kommende udfordring og være klar til at give det bedste tilbud til vores sundhedsvæsenet, pensionister og pleje krævende medborger.

Aluminiumsprojekt

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 25. maj 2009

Såfremt det går økonomisk dårligt for projektet, vil det kunne have katastrofale økonomiske konsekvenser for det grønlandske samfund. Dertil kan nævnes de ekstreme udsving råvarepriserne har haft i 2008 og 2009. Eksempelvis kan nævnes Nalunaq projektet – hvem havde troet på, at dette ville være en underskudsforretning for 10 år siden ?

Der er også storfangere og storfiskere i Nuuk

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Søndag d. 17. maj 2009

Under den TV transmitteret vælgermøde fra Ilulissat, kom det i fuld udblæsning frem, hvor lidt realisme der er i partiet Siumut.

Økonomisk udvikling

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 13. maj 2009

Vi har grundlæggende et godt udgangspunkt og tilhører den bedre stillede del af verden. Med selvstyreaftalen er vi sikret fast indtægt, men det er op til os at forvalte dette udgangspunkt bedst muligt for os selv og vores efterkommere.

Tag på højskole og lær alt om hoteldrift

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 12. april 2002

Højskolerne er selvejende institutioner, som skal være selvbærende økonomisk, og dette nødvendiggør, at vi ligesom andre virksomheder må være opfindsomme for overhovedet at overleve. Det er i denne sammenhæng, jeg nu begynder at overveje at udvide vore kursustilbud med et nyt, nemlig »Tag på højskole og lær alt om hoteldrift«