Forslag til Finanslov for 2010

Rapporten fra det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi fra juni 2008 tegnede et relativt positivt billede af de økonomiske fremtidsudsigter for Grønlands økonomi. Dette skete ud fra en forventning om, at flere miner snart ville blive åbnet. Og denne vurdering var baseret på, at priserne på mineraler og olie fortsat ville ligge på et meget højt niveau. Siden hen har der været en nedadgående tendens i verdensøkonomien, som betegnes som værende den alvorligste nedtur siden 2. verdenskrig.

Fredag d. 4. september 2009
Landsstyret
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Politik, Økonomi.

Almindelige bemærkninger til forslag til finanslov 2010
Finansloven skal sikre en fornuftig udvikling af Selvstyrets indtægter, udgifter og likviditet. Samtidig skal Finansloven tage højde for de udfordringer Selvstyret står overfor i fremtiden. Finansloven skal være udtryk for en sammenhængende, langsigtet og bæredygtig økonomisk planlægning.

I perioden fra 2003-2009 er landskassens udgifter vokset hurtigere end indtægterne. Hvis markante skatte- og afgiftsstigninger skal undgås, er det nødvendigt, at Landskassens udgifter nedbringes.

Rapporten fra det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi fra juni 2008 tegnede et relativt positivt billede af de økonomiske fremtidsudsigter for Grønlands økonomi. Dette skete ud fra en forventning om, at flere miner snart ville blive åbnet. Og denne vurdering var baseret på, at priserne på mineraler og olie fortsat ville ligge på et meget højt niveau. Siden hen har der været en nedadgående tendens i verdensøkonomien, som betegnes som værende den alvorligste nedtur siden 2. verdenskrig.

Finanskrisen indebærer større risiko for, at landskassens indtægter i 2009 og i de næste par år vil være mindre end budgetteret. På den baggrund er 2009-rapporten fra det rådgivende udvalg væsentligt mere negativ end forrige års rapport.

På den baggrund vil landsstyret prioritere en stram finanspolitik, hvor Selvstyrets driftsudgifter nedbringes. Der lægges i forslaget op til, at selve driften af Selvstyret er i balance, mens at DAUresultatet totalt viser et underskud på grund af et stort udlån til Nukissiorfiit.

Herudover vil landsstyret øge indsatsen overfor børn og unge, hvor der er behov for en målrettet og langsigtet indsats. Derfor foreslås det, at der prioriteres midler til dette område. En forøgelse af førtidspensionen er også en del af finanslovsforslaget, ligesom at der er afsat midler til en indsats for at forkorte ventelisterne på sundhedsområdet.

Landsstyret vil udarbejde en regional udviklingsplan. Derfor omrokeres en række anlægsmidler til en reserve, der kan anvendes til blandt andet bolig- og uddannelsesbyggeri i byer hvor behovet er størst.

Endelig vil en prioritering i det kommende år være en skatte- og velfærdskommision, som skal foretage et eftersyn af skatter og afgifter, samt hele det sociale og boligmæssige tilskudssystem og samspillet mellem disse.

Du kan læse hele finanslovsforslaget her: Forslag til Finanslov for 2010