De homoseksuelles rettigheder i Grønland

Ægteskab og kirkelige vielser hænger for mange sammen. I dag kan homoseksuelle par registreres på Rådhuset, men Demokraterne mener, at de homoseksuelle par også skal kunne opnå at få en kirkelig vielse, da kirken skal servicere alle i vores samfund og ikke diskriminere bestemte grupper.

Tirsdag d. 13. april 2010
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Samfundsforhold.

”Menneskelig mangfoldighed og lighed gennem forskellighed”

Demokraterne er forkæmpere for at alle bliver behandlet ens, uanset køn, etnicitet, religion og seksuelle orientering. En stor del af vores medmennesker er erklærede homoseksuelle og de har i dag ikke samme rettigheder som resten af samfundet. Det er ganske simpelt uacceptabelt og det skal der ændres på, således at homoseksuelle har samme rettigheder og muligheder som alle andre.

Dette kræver flere ting. Det kræver at familierne og samfundet accepterer og respekterer valget af seksualitet og at der fra centralt hold gøres alt for, at de forhindringer og fordomme der i dag hersker i Grønland, fjernes helt.

Demokraterne går ind for menneskelig mangfoldighed og tror på, at der kan opnås lighed gennem forskellighed. Med andre ord skal der være plads til alle og jo mere forskellige vi er, jo mere mangfoldige er vi også. Dette kræver et tolerant og åbent menneskesyn og det er netop Demokraternes varemærke.

Ligestilling skal gælde for alle grupper af vores samfund og naturligvis også for homoseksuelle. Der må ingen steder i samfundet ske en forskelsbehandling pga. den homoseksuelles seksualitet. Sker dette alligevel, så skal det være en sag for Ligestillingsrådet, som for fremtiden også bør tage sig af sager om forskelsbehandling pga. homoseksualitet. Dette kræver en ændring af arbejdsbeskrivelsen for Ligestillingsrådet i Grønland, men den er Demokraterne klar til at få udarbejdet

Adoption skal også kunne foretages af homoseksuelle par, hvis de på lige fod med heteroseksuelle par lever op til de krav der stilles til adoptanter. Vi har masser af børn som har behov for at vokse op i trygge rammer og disse kan fuldt ud realiseres hos et homoseksuelt par. Dette kræver en lovgivningsændring, men det er Demokraterne klar til stemme for.

Ægteskab og kirkelige vielser hænger for mange sammen. I dag kan homoseksuelle par registreres på Rådhuset, men Demokraterne mener, at de homoseksuelle par også skal kunne opnå at få en kirkelig vielse, da kirken skal servicere alle i vores samfund og ikke diskriminere bestemte grupper.

Arveret har man ikke i dag, hvis man lever i et homoseksuelt parforhold, ej heller som et registreret par. Dette skal ændres, så et homoseksuelt ægtepar har samme muligheder for at arve efter hinanden, som muligheden er, hvis man lever i et heteroseksuelt ægteskab.

Aflastningsforældre er en mangelvare i Grønland, hvor alt for mange børn og unge mistrives i rammer, som ikke fremmer deres tarv og udvikling. Derfor skal homoseksuelle par – og enlige – kunne bruges som aflastningsfamilie i fremtiden. Dette vil gavne barnet og samfundet meget.

Kunstig befrugtning er ofte den eneste ønskelige løsning for lesbiske par, hvis de ønsker at være forældre. I dag gives lesbiske ikke samme muligheder for at kunne opnå kunstig befrugtning som fx heteroseksuelle par eller enlige kvinder. Dette skal ændres, således at lesbiske par opnår sidestilles og dermed en reel mulighed for selv at stifte familie.

Hate crimes er en afskyelig og afstumpet form for vold. Den sker fysisk, psykisk, verbalt og sker udelukkende pga. ofrets seksualitet. Dette er et tegn på intolerance og afstumpet menneskesyn og man skal lovgivningsmæssigt give mulighed for at straffe alle former for hate crimes. Desuden gælder det om som samfund, at tage skarp afstand fra den form for vold.

Konkrete politiske tiltag er påkrævet hurtigst muligt. De ovennævnte forhold skal bringes i orden og der bør laves en tilbundsgående undersøgelse af de homoseksuelles levevilkår og rettigheder i Grønland.

Mange unge kan have identitetsproblemer pga. deres seksualitet og derfor bør der være en Ungdomstelefon med rådgivning, som kan gives til både den pågældende homoseksuelle, men også til familien.

Derudover bør der i folkeskolen undervises grundigt i, hvad homoseksualitet er og at det er naturligt

For fremadrettet at sikre de homoseksuelles rettigheder, så vil en Antidiskriminationslov være et stærkt værktøj og signal til omverdenen om, at vi mener det alvorligt.

Lige behandling er en alvorlig sag og Demokraterne vil arbejde og kæmpe hårdt for, at alle behandles ens og retfærdigt. Demokraterne mener det alvorligt, når vi vil sikre den menneskelige mangfoldighed og lighed gennem forskellighed.

Kilde: www.demokraatit.gl