Tolv spørgsmål vedr. Pilu og Retschefens fyring

Vil formanden for landsstyret give afkald på sin parlamentariske immunitet, således at Politiembedet kan undersøge, hvorvidt der er baggrund for at rejse tiltale mod formanden for landsstyret i anledning af ovenstående forhold?

Tirsdag d. 20. august 2013
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Kammerateri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Love og konventioner, Politik, Siumut.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedr. Pilu og Retschefens fyring:
 1. Kan formanden for landsstyret bekræfte, at formanden for landsstyret forud for indgåelsen af den konsulentaftale mellem formandens Departement og Pilu v/ Julie Rademacher, som formanden for landsstyret henviser til i sit svar af 10. maj 2013 (spørgsmål nummer 43/2013), havde et personligt og eller fagligt forhold til Julie Rademacher blandt andet i forbindelse med Julie Rademachers engagement for partiet Siumut under valgkampen primo 2013?
 2. Kan formanden for landsstyret bekræfte, at formandens Departement forud for indgåelsen af førnævnte konsulentaftale mellem formandens Departement og Pilu v/ Julie Rademacher ikke havde nogen kontakt?
 3. Kan formanden for landsstyret redegøre for, hvordan konsulentaftalen med Pilu V/ Julie Rademacher blev indgået, herunder om kontakten mellem Pilu v/ Julie Rademacher og formandens Departement blev etableret personligt via formanden for landsstyret, eller om kontakten blev etableret via administrationen i formandens Departement?
 4. Såfremt kontakten mellem formandens Departement og Pilu v/ Julie Rademacher blev etableret uden mellemkomst fra formanden for landsstyret, bedes formanden for landsstyret oplyse, hvorvidt formanden for landsstyret anser dette som troværdigt under hensyn til besvarelsen af spørgsmål 1 og 2?
 5. Vil formanden for landsstyret fastholde, at besvarelse af spørgsmål 43/2013 den 10. maj 2013 ikke er konstrueret til lejligheden for at dække over sandheden?
 6. Kan formand for landsstyret bekræfte, hvorvidt oplysningerne i artiklen ”Julie Rademacher favoriseret” i AG den 24. juli 2013 er korrekt eller ej, herunder om det er korrekt, at Julie Rademacher forud for jobopslagets udløb pr. mail skulle have fremsendt sit cpr. nr. i forbindelse med udkast til ansættelseskontrakt?
 7. Kan formand for landsstyret bekræfte, hvorvidt oplysningerne i artiklen “Topembedsmand blev fyret for at overholde loven” i AG den 24. juli 2013 er korrekte eller ej, herunder om det er korrekt, at retschefen blev bortvist kort efter et møde mellem retschefen og den konstituerede departementschef, hvorunder retschefen angiveligt skulle have anført, at departementet var forpligtet til at besvare anmodningerne om aktindsigt og samtidigt anbefalet ”at få styr på Rademacher-sagen”?
 8. Var formanden for landsstyret orienteret forud for, at retchefen blev bortvist, og i så fald i hvilket omfang?
 9. Såfremt formanden for landsstyret på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med de faktuelle forhold vedrørende spørgsmål 6 og 7 og øvrige forhold angivet i AG’s artikelserie af 24. juli 2013, vil formand for landsstyret da foranledige, at der iværksættes tiltag med henblik på at afdække de faktiske omstændigheder, og i så fald hvilke?
 10. Hvilke ansættelsesretlige konsekvenser vil formanden for landsstyret foranledige, at der bliver iværksat overfor den tidligere konstituerede departementschef for formandens Departement, såfremt denne skulle have forsøgt at foranledige, at der i strid med loven skulle gives afslag på anmodninger om aktindsigt samt at han skulle have misbrugt sin stilling?
 11. Vil formanden for landsstyret foranledige, at der bliver indgivet anmeldelse efter kapitel 11 i kriminalloven for Grønland mod den tidligere konstituerede departementschef for formandens Departement, såfremt denne skulle have forsøgt at foranledige, at der i strid med loven skulle gives afslag på anmodningerne om aktindsigter samt at han i øvrigt skulle have misbrugt sin stilling?
 12. Vil formanden for landsstyret give afkald på sin parlamentariske immunitet efter § 11 i Landstingslov nr. 6 af 13. maj 1993 om landsstyremedlemmers ansvarlighed, således at Politiembedet kan undersøge, hvorvidt der er baggrund for at rejse tiltale mod formanden for landsstyret i anledning af ovenstående forhold?

Begrundelse
Oppositionen, de grønlandske medier og ikke mindst den grønlandske befolkning har været vidner til et landsstyret, der helt bevidst forsøger at være så lukket som overhovedet muligt ud fra devisen om, at hvis vi bare tier stille længe nok, så forsvinder de dårlige sager nok af sig selv.

Demokraterne er nødt til en gang for alle at fastslå, at sådan kommer det ikke til at foregå. Vi vil forfølge enhver sag, hvor der er mistanke om, at landsstyret har handlet forkert, uagtsomt eller måske endda direkte ulovligt. Indtil dato har landsstyret ikke formået at svare ordentligt på spørgsmål vedrørende den forunderlige aftale med Pilu; ej heller har landsstyret svaret tilfredsstillende på spørgsmål vedr. fyringen af Selvstyrets retschef.

Med ovenstående spørgsmål forsøger vi så igen at få svar på nogle af ting, som vi alle går og undrer os over.