Offshore onshore

Qaasuitsup Kommunia har besluttet at gennemføre en forundersøgelse, der skal indkredse branchens behov og ønsker, og på den baggrund udpege egnede lokaliteter og arealer til havne og off shorerelaterede aktiviteter. Forundersøgelsen fokuserer særligt på off shorebranchens arealbehov på land og de afl edte konsekvenser heraf, vurderet i tre faser: efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen.

Søndag d. 16. oktober 2011
Qaasuitsup Kommunia
Emnekreds: Erhverv, Olieefterforskning, Ytringsfrihed.

Qaasuitsup Kommunia i det nordvestlige Grønland har på baggrund af det seneste halvandet års prøveboringer i området vest for Diskoøen oplevet en markant stigende interesse fra virksomheder, som ønsker at etablere sig i kommunen eller gøre brug af kommunens arealer, f.eks. til oplag i relation til efterforskningsaktiviteter i området. Det forventes på nuværende tidspunkt, at efterforskningsaktiviteterne vil blive øget såvel i området vest for Diskoøen som i Baffin Bugten. Den øgede aktivitet har medført, at Qaasuitsup Kommunia ønsker at komme på forkant vedrørende olie- og gasindustriens fremtidige behov. Kommunen ønsker at kunne tilbyde attraktive lokaliseringsmuligheder på land, også i forbindelse med en efterforskningsfase i eventuelle kommende udbygnings- og produktionsfaser.

Qaasuitsup Kommunia har derfor besluttet at gennemføre en forundersøgelse, der skal indkredse branchens behov og ønsker, og på den baggrund udpege egnede lokaliteter og arealer til havne og offshorerelaterede aktiviteter. Forundersøgelsen fokuserer særligt på offshorebranchens arealbehov på land og de afl edte konsekvenser heraf, vurderet i tre faser: efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen.

Forundersøgelsen skal danne grundlag for, at kommunen kan indarbejde de udpegede lokaliteter i kommuneplanen, og udarbejde de nødvendige plangrundlag, som gør det muligt at benytte arealerne til offshore-aktiviteter, erhverv og boliger. Herudover skal undersøgelsen anvendes til at understøtte olie- og gasselskabernes planlægning og beslutninger vedrørende lokalisering i kommunen.

COWI har bistået Qaasuitsup Kommunia med udarbejdelsen af forundersøgelsen. Til det har COWI trukket på egne kompetencer vedrørende olie- og gasindustrien, havne og vandbygningskonstruktioner, transportplanlægning, lufthavnsbygning, samfundsøkonomi, arbejdsmarkedsforhold, miljø, affaldsplanlægning og byplanlægning. Et stort antal medarbejdere har bidraget med viden og erfaringer fra lignende projekter inden for de områder, som berøres i forundersøgelsen.

Der skal understreges, at netop fordi efterforskningsaktiviteterne i Grønland på nuværende tidspunkt er på et tidligt stadium, er denne forundersøgelse af fremtidige arealbehov i vid udstrækning baseret på erfaringer fra andre steder i verden. Dertil kommer vores erfaringer og det datagrundlag, som vi har kunnet tilvejebringe som grundlag for undersøgelsen.

Læs rapporten her
Offshore onshore