Beretning om den økonomiske udvikling i Grønland i 1995/96

Udvalget består af en formand og 5 medlemmer, hvoraf Statsministeriet udpeger formanden og 2 medlemmer. De øvrige medlemmer udpeges af Finansministeriet, Danmarks Statistik og Grønlands Hjemmestyre.

Mandag d. 16. december 1996
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Erhverv, Politik, Økonomi.

INDHOLD

Konjukturudviklingen
Fiskerierhvervet
Offentlige finanser
Udenrigshandelen
Den interne trafikstruktur og turismen
Uddannelsesområdet
Konklusioner
*
Nøgletal for Grønland
*
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi blev nedsat af statsministeren i august 1988. Udvalget har til opgave at følge med i den økonomiske udvikling i Grønland og afgive beretning herom til statsministeren og Grønlands Hjemmestyre. Statens myndigheder skal holde det rådgivende udvalg underrettet om alle foranstaltninger af betydning for de økonomiske forhold i Grønland, og udvalgets udtalelse skal indhentes, inden der foretages væsentlige ændringer i de retningslinier, som ligger til grund for ydelse af statstilskud, samt ved andre statslige dispositioner, der har en væsentlig betydning for Grønlands økonomi.

Udvalget kan efter anmodning fra de grønlandske myndigheder rådgive om tilrettelæggelsen af den generelle økonomiske politik i Grønland og om væsentlige økonomiske spørgsmål i øvrigt.

Det forudsættes, at udvalget etablerer et nært samarbejde med de grønlandske myndigheder omkring fremskaffelse af det fornødne økonomiske og statistiske dokumentationsmateriale.

Udvalget består af en formand og 5 medlemmer, hvoraf Statsministeriet udpeger formanden og 2 medlemmer. De øvrige medlemmer udpeges af Finansministeriet, Danmarks Statistik og Grønlands Hjemmestyre. Udvalget har følgende sammensætning:
 • Formand
  • Direktør Peder Elkjær
 • Medlemmer
  • Kontorchef Mogens Raun Andersen
  • Direktør Peder beck
  • Afdelingschef Anders Møller Christensen
  • Afdelingschef Torsten Gersfeldt
  • Kontorchef Vøgg Løwe Nielsen
  • Lektor Finn Tarp
 • Sekretariat
  • Konsulent Steen Ryd Larsen
  • Fuldmægtig Jeppe Hjernø
  • Fuldmægtig Kurt Hejn Larsen
  • Kontorfuldmægtig Karen Langner


Udvalgets adresse
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K
Telefon 33 92 33 00
Telefax 33 11 16 65
ISBN 0905-2747