Anlæggelse af mindre landingsbaner

Uden at konkretisere hvilke byer nær byer med landingsbane for fastvingede fly er egnede til at anlægge grusbaner i, skal jeg indstille at man undersøger mulighederne for anlæggelse af mindre grusbaner, hvor mindre fastvingede fly kan lande

Mandag d. 29. september 1997
Lars Karl Jensen
Emnekreds: Infrastruktur, Politik.

Da man endnu ikke har færdigdebatteret den fremtidige interne trafikstruktur til vands og i luften vil jeg indstille, at landstinget tager stilling til undersøgelse af mulighederne for anlæggelse af mindre grusbelagte landingsbaner til brug for transporter med mindre fastvingede fly.

Baggrunden for mit forslag er at der, når de eksisterende og kommende landingsbaner tages i brug i fuldt omfang, vil være behov for transportkapacitet fra byer med landingsbane til omkringliggende byer hvad passagerer (herunder øget turisttilstrømning) og vareforsyning samt transport af produkter angår.

Uden at konkretisere hvilke byer nær byer med landingsbane for fastvingede fly er egnede til at anlægge grusbaner i, skal jeg indstille at man undersøger mulighederne for anlæggelse af mindre grusbaner, hvor mindre fastvingede fly kan lande, og således igangsætter en undersøgelse om dette kan bane vejen for udskiftning af helikopterne med disse på længere sigt.


Vedr. forslag om indstilling om igangsætning af planlægning af anlæggelse af mindre landingsbaner
Svarnotat fra Landsstyremedlem Peter Grønvold Samuelsen, 23. september 1997.

Jeg har modtaget dit forslag om undersøgelse af mulighederne for anlæggelse af mindre grusbelagte landingsbaner til brug for transporter med mindre fastvingede fly til skriftlig besvarelse.

Begrundelsen for forslaget er, at debatten omkring den fremtidige interne trafikstruktur til vands og i luften endnu ikke er afsluttet, og at man med anlæggelsen af grusbelagte landingsbaner på længere sigt kan udfase helikopterne.

Landstinget har på baggrund af indstilling fra Landsstyret i efteråret 1996 og senest på Landstingets Forårssamling 1997 fastsat de overordnede retningslinier for den fremtidige interne trafikstruktur til vands og i luften. Anlæggelse af yderligere landingsbaner har ikke været drøftet og der er ikke foretaget en analyse af, hvorvidt sådanne kunne være samfundsøkonomisk rentable.

Med baggrund i at den trafikmæssige infrastruktur udgør et vigtigt grundlag for virksomhederne i den grønlandske økonomi, at de trafikale forhold ofte er ekstreme, at de geografiske afstande er betydelige og at trafikgrundlaget relativt er begrænset, har Hjemmestyret siden starten af 90'erne arbejdet hen imod et internt trafiksystem, der ved at lægge hovedvægten på fastvingede fly på en gang sikrer befolkningen og erhvervslivet et bedre serviceniveau, og samtidig sænker omkostningerne ved at fastholde et solidarisk beflyvningsmønster.

Denne målsætning skal ses i forbindelse med Landsstyrets overordnede målsætning om, at landet skal styres ind i det nye århundrede på en sådan måde, at der skabes konkurrencedygtige forhold for erhvervsudviklingen, samtidig med at borgerne sikres mulighed for fortsat at have et frit bosætningsvalg.

Landsstyret ser det som sin hovedopgave i forhold til denne politik at skabe effektive og sikre transportsystemer; at sænke de generelle omkostninger samt at skabe optimale kommunikationsmuligheder på tværs af landets geografiske forhold.

Landsstyret fremlagde på forårssamlingen i maj/juni 1995 "Landstingslov om anlæg af flyvepladser", hvis formål var at gennemføre en omlægning af den interne flytrafik til væsentligt at være baseret på anvendelse af fastvingede fly.

Med ændringen af det interne trafiksystem vil der efter Landsstyrets overbevisning være opnået en for den nuværende situation maksimal udnyttelse af mulighederne for en samordning mellem fly- , helikopter- og skibsdrift i de enkelte regioner.

Således vil Sydregionen, hvor afstandene er små, fortrinsvis blive betjent ved skibe, hvorimod grundlaget for skibstrafik i større grad vil bortfalde i Midtregionen. I Diskobugten vil transporten blive baseret på skibe med helikopterbeflyvning om vinteren. I nord, hvor mulighederne indenfor søtransporten er begrænsede på grund af islægningen vil en betjening via luftvejen forbedre såvel regularitet som kapacitet. Derudover vil det være muligt at forsyne området med ferskvarer og foretage forsendelser af fiskeprodukter også i vinterhalvåret.

I tillæg til ovenstående kan nævnes, at anlæggelse af mindre simple grusbelagte landingsbaner som situationen ser ud nu kun vil kunne have en meget begrænset udnyttelsesgrad. Det vil næppe under de nuværede tekniske forhold være muligt at opnå godkendelse til flytrafik på rutebasis på sådanne baner. Hver gang en sådan bane skulle benyttes, vil der således, under de nuværende forhold til Statens Luftfartsvæsen skulle søges om tilladelse hertil. Den eneste reelle beflyvningsmulighed på nuværende tidspunkt af sådanne landingsbaner vil derfor være med taxifly.

Alene på grund af disse forhold, hvor nogle af distrikterne i princippet ville blive dårligere stillet end i dag, hvor der er helikoptertrafik på rutebasis, vil det ikke i nær fremtid kunne anbefales at etablere omtalte grusbelagte landingsbaner. Dette udelukker dog ikke, at direktoratet dels løbende vurderer de nye tekniske og styringsmæssige muligheder, der opstår, dels indhenter erfaringer fra andre lande med sådanne baner, med henblik på at kunne inddrage disse i fremtidsplanlægning, så snart dette vil være samfundsmæssigt og økonomisk fordelagtigt.

Med ovenstående håber jeg at have besvaret din forespørgsel fyldestgørende og vil afslutningsvis orientere dig om at der til brug for yderligere politisk drøftelse af såvel atlant- som intern trafik planlægges afholdt et trafikpolitisk seminar ultimo november 1997 med deltagelse fra Landstingets trafikudvalg, fælleskommunale trafikudvalg samt operatører på markedet.