Beretning om den økonomiske udvikling i Grønland i 1997/98

Udvalget finder udviklingen i hjemmestyrets driftsudgifter bekymrende, ikke mindst fordi der har været tale om en slækkelse af udgiftspolitikken, som der ikke var budgettet med i finanslovforslaget. Samtidig finder lempelsen sted i en periode, hvor fiskeriet har været stigende og eksportpriserne for opadgående. Den positive udvikling i produktion og indkomster skulle i stedet begrunde en stramning af den økonomiske politik af hensyn til en jævnere udvikling på bl.a. arbejdsmarkedet, og under alle omstændigheder skulle den positive udvikling lette bestræbelser på at konsolidere de offentlige finanser - fremfor at øge problemerne

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Indholdsfortegnelse:


Udvalgets opgave, baggrund og sammensætning


Konklusioner
 1. Den økonomiske situation
 2. Den økonomiske politik
 3. Bolig- og byggepolitik
 4. Andre strukturpolitiske emner


////


Kapitel 1 Strukturelle problemer og strukturpolitik
 1. Indledning
 2. Overordnede udviklingsøkonomiske rammer og tendenser
 3. Erhvervspolitiske betingelser
 4. Uddannelse og uddannelsespolitik
 5. Trafikstruktur og -økonomi
 6. Fiskeriet
 7. Ensprissystemet
 8. Økonomisk politik
 9. Afslutning


Kapitel 2 Bolig- og byggeforhold
 1. Indledning og sammenfatning
 2. Befolkning og boligbestand siden 1965
 3. Boligbestandens aktuelle sammensætning
  1. Boligbestanden fordelt efter boligtype, størrelse og installationsforhold
  2. Boligbestanden efter finansieringsform
  3. Renovering
 4. Boligadministration
 5. Boligbyggeriet siden 1965
 6. Huslejefastsættelse, boligudgifter og boligsubsidier
  1. Udlejningsbyggeri
  2. Ejerboliger
  3. Boligsubsidier
 7. Den aktuelle boligsituation
 8. Den fremtidige boligsituation
 9. Boligsituationen i Nuuk
 10. Boligpolitiske udfordringer
  1. Kapitalkrav og offentlige subsidier
  2. Kapacitet i bygge- og anlægsbranchen
  3. Boligpolitiske konklusioner
  4. Bilag
  5. Litteraturfortegnelse


Kapitel 3 Fiskerierhvervet
 1. Fiskerierhvervets betydning
 2. Udviklingen i fiskeriet
  • Rejefiskeriet
  • Hellefiskfiskeriet
  • Andre fiskearter og skaldyr
 3. Fangstkvoter
 4. Fiskeriaftaler
 5. Det landbaserede fiskerierhverv


Kapitel 4 Den generelle økonomiske situation
 1. Konjunkturudviklingen i hovedtræk
  • Den realøkonomiske udvikling i 1997-98
  • Indkomstudviklingen i 1997-98
  • Produktion og indkomst 1999
 2. Konjunkturbestemmende forhold
 3. Forbruget og investeringerne
 4. Handelsbalancen
 5. Produktion og beskæftigelse
 6. Priser og lønninger


Appendix - Offentlige finanser
 1. Hjemmestyrets økonomi - hovedtræk
 2. Hjemmestyrets indtægter, 1997
 3. Hjemmestyrets udgifter, 1997
 4. Hjemmestyrets udlån (netto), 1997
 5. Finansåret 1998
 6. Finansloven for 1999
 7. Hjemmestyrets og de hjemmestyreejede selskabers nettogæld
 8. Kommunernes økonomi
 9. Den danske stats udgifter til Grønland