Fiskeriet

Men en oplagt metode til at afgøre, hvor meget rettighederne i rejefiskeriet bør koste, vil i en markedsøkonomi være at prisfastsætte disse rettigheder i overensstemmelse med udbud og efterspørgsel. På længere sigt kunne dette ske ved, at de omsættelige fangstkvoter blev udbudt til salg på et åbent marked fx i forbindelse med en auktion

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Hjemmestyret har siden begyndelsen af 1990’erne taget en række initiativer til reduktion af den grønlandske fiskerflåde med henblik på at øge rentabiliteten i fiskeriet og samtidig nedsætte fangsttrykket på bestandene. I første omgang blev der tilskyndet til sammenlægninger og kondemneringer inden for trawlerflåden, og der indførtes omsættelige fangstkvoter i det havgående fiskeri. Disse initiativer har haft den tilsigtede effekt, og antallet af rejetrawlere er reduceret fra over 50 i 1990 til 17 i 1998.

I 1991 indførtes et pointsystem i det indenskærs fiskeri med henblik på at modvirke en yderligere kapacitetsudbygning. Pointsystemet sikrede imidlertid ikke en tilstrækkelig tilpasning i kutterflåden, og pointsystemet blev i 1996 erstattet af et reguleringssystem baseret på individuelt omsættelige kvoter i det kystnære rejefiskeri. Hermed var der indført omsættelige fangstkvoter for al rejefiskeri i grønlandske farvande.

Med Landstingets vedtagelser siden 1996 er der gennemført lempeligere muligheder for gældssanering ved udtræden af det kystnære rejefiskeri. Der er blevet indført forbedrede lånevilkår i forbindelse med nyinvesteringer i kutterflåden, såfremt disse samtidig leder til en indskrænkning af kapaciteten i rejefiskeriet.

Det er med de nugældende regler muligt at opnå eftergivelse af erhvervsstøttelån i kutterflåden, hvis fartøjet samtidig overgår til anden anvendelse end rejefiskeri. Kvoten kan sælges, eller licensholderen kan anskaffe et andet fartøj og fortsætte rejefiskeriet inden for den tilladte kvote. Bestemmelserne giver også mulighed for, at hjemmestyret i forbindelse med eftergivelse af lån køber den tilknyttede rejekvote. Endvidere kan landsstyret foretage omlægninger af bestående lån, bevilge gældssanering samt yde tilskud i forbindelse med en udskiftning af et eller flere fartøjer med andre fartøjer, når dette leder til en samlet reduktion i fangstkapaciteten.

Fiskerilovgivningen opretholder adskillelsen mellem de kystnære og de havgående rejefartøjer med henblik på at forhindre omsætning af kvoter mellem de enkelte fartøjskategorier. Der opereres således med tre fartøjskategorier: "de kystnære rejefartøjer", "79´erne" og "de havgående søkogere". Kvoternes omsættelighed er begrænset til at finde sted inden for hver af de tre flådekomponenter, dog med en begrænset mulighed for omsætning mellem 79’erne og de to øvrige grupper. Denne adgang til kvotehandel har betydet, at 79’erne har købt kvoter fra kutterfiskeriet og solgt egne kvoter til de havgående søkogere.

Antallet af licenshavere i kutterfiskeriet er faldet fra 140 kuttere i 1993 til 85 kuttere i 1998, inkl. 79´erne.

Udvalget finder, at hovedprincippet om en regulering af fiskeriet ved omsættelige fangstkvoter baseret på biologisk rådgivning er hensigtsmæssig.

Det har i forbindelse med den forhøjelse af rejeafgiften fra 1 pct. til 3 pct., som fandt sted på Landstingets efterårssamling 1998, været diskuteret, om det er rimeligt at opkræve en afgift for tilladelsen til at fiske. Efter udvalgets opfattelse er det naturligt at afgiftbelægge tilladelser/koncessioner, som giver private producenter store fortjenstmuligheder ved at udnytte en samfundsmæssig råvareressource. Udvalget kan selvsagt ikke tage stilling til, hvilket niveau denne afgift bør have. Men en oplagt metode til at afgøre, hvor meget rettighederne i rejefiskeriet bør koste, vil i en markedsøkonomi være at prisfastsætte disse rettigheder i overensstemmelse med udbud og efterspørgsel. På længere sigt kunne dette ske ved, at de omsættelige fangstkvoter blev udbudt til salg på et åbent marked fx i forbindelse med en auktion. På denne måde kunne også findes en løsning på det problem, at kvoterne af mange anses for en gave for al fremtid til de nuværende fiskere.