Boligbestanden fordelt efter boligtype, størrelse og installationsforhold

I bygderne er over 90 pct. af boligerne således beliggende i en- og tofamiliehuse, mens dette kun er tilfældet for under 40 pct. af boligerne i byerne. I byerne ligger næsten 40 pct. af boligerne i etageejendomme. Boliger i rækkehuse og kædehuse er endvidere en udbredt boligtype i byerne, idet næsten 20 pct. af boligmassen ligger i denne kategori

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Fordelingen af boligmassen på boligtyper i byer og bygder er meget forskellig, idet etageejendomme naturligvis er så godt som ikke eksisterende i bygderne, jf. tabel 2.3.1.

I bygderne er over 90 pct. af boligerne således beliggende i en- og tofamiliehuse, mens dette kun er tilfældet for under 40 pct. af boligerne i byerne. I byerne ligger næsten 40 pct. af boligerne i etageejendomme. Boliger i rækkehuse og kædehuse er endvidere en udbredt boligtype i byerne, idet næsten 20 pct. af boligmassen ligger i denne kategori.

Den gennemsnitlige boligstørrelse varierer alt efter boligtype fra godt 40 m2 til knap 90 m2 pr. bolig , jf. tabel 2.3.2. Vægtes de i tabel 2.3.2 anførte boligstørrelser efter boligtyper med den i tabel 2.3.1 angivne fordeling af boliger på boligtyper i byer og bygder og tages hensyn til, at godt 80 pct. af boligerne er beliggende i byer, kan den gennemsnitlige boligstørrelse i Levevilkårsundersøgelsen 1994 beregnes til 77,5 m2, når der ses bort fra andre boligtyper.
Tabel 2.3.2 Gennemsnitligt antal m2 i boligen efter boligtype i 1994
En- eller to-familiehuse Rækkehuse eller kædehuse Små etageejendomme Boligblokke (St. etageej.) Andre boligtyper
87,3 76,9 64,5 62,3 41,2
Kilde: Grønlands Statistik. Rapport nr. 6, side 4.
Ved fortolkningen af disse tal skal der tages hensyn til, at kvadratmeteropgørelsen kun inddrager beboelsesrum. Dvs. køkken, toilet, entre og lignende indgår ikke. De gennemsnitligt største boliger ligger i en- og tofamiliehuse, herefter kommer boliger i række- eller kædehuse. Boliger i etageejendomme er en del mindre i gennemsnit. De mindste boliger ligger i restkategorien andre boligtyper, som i Levevilkårsundersøgelsen 1994 bl.a. omfatter boliger i kollegier og alderdomshjem.

Levevilkårsundersøgelsens opgørelse af boligernes størrelse i 1994 kan sammenlignes med de størrelsesopgørelser, som Grønlands Statistik foretager i serien "Opgørelser fra Grønlands Statistik". Primo 1998 var den gennemsnitlige boligstørrelse på 63,7 m2, jf. tabel 2.3.3.
Tabel 2.3.3 Boligbestanden fordelt efter boligareal primo 1998
  Boligareal i kvadratmeter Gennemsnitligt boligareal i m2
0 - 39 40 - 59 60 - 69 70 - 89 90 + Uoplyst I alt  
Antal 2.915 3.954 4.085 3.944 2.235 2.807 19.940 .
Pct.fordeling 14,6 19,8 20,5 19,8 11,2 14,1 100,0 .
Korrigeret pct.fordeling a 17,0 23,1 23,8 23,0 13,0 . 100,0 63,7
a. Der ses bort fra boliger med et uoplyst boligareal.
Kilde: Grønlands Statistik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:1.
I den årlige opgørelse fra Grønlands Statistik er boligernes størrelse også opgjort efter antal beboelsesrum, jf. tabel 2.3.4.
Tabel 2.3.4 Boligbestanden fordelt efter antal beboelsesrum primo 1998
  Antal beboelsesrum Gennem- snitligt antal rum
  1 2 3 4 5+ Uoplyst I alt
Antal 1.867 4.774 4.511 4.031 1.163 3.594 19.940 .
Pct.fordeling 9,4 23,9 22,6 20,2 5,8 18,0 100,0 .
Korrigeret i pct.fordeling a 11,4 29,2 27,6 24,7 7,1 . 100,0 2,9
a. Der er set bort fra boliger med et uoplyst antal beboelsesrum.
Kilde: Grønlands Statistik. Opgørelse fra Grønlands Statistik 1998:1.
Det fremgår af tabel 2.3.4, at boliger med 2 - 4 beboelsesrum udgør de dominerende boligstørrelser i Grønland. Over 80 pct. af boligerne med oplyst størrelse ligger i denne størrelseskategori. Det gennemsnitlige antal beboelsesrum pr. bolig er således 2,9 primo 1998.

Levevilkårsundersøgelsen oplyser også om boligernes installationsforhold. Tabel 2.3.5 viser, hvor stor en andel af boligerne fordelt efter boligtype, der er forsynet med brusebad og vandskyllet toilet.
Tabel 2.3.5 Sanitære installationer i boligen i 1994
Boligtyper
Sanitære installationer En- eller to- familiehuse Rækkehuse eller kædehuse Små etageejendomme Boligblokke (St. etageej.) Andre boligtyper
Brusebad 26,9 84,1 99,3 99,0 85,7
Vandskyllende toilet 59,2 94,3 99,3 99,5 97,6
Kilde: Grønlands Statistik. Rapport nr. 6, side 5.
Tabellen 2.3.5 viser, at boligerne i etageejendommene så godt som alle er forsynet med både brusebad og vandskyllende toilet. Til sammenligning er det kun godt af boligerne i en- og tofamiliehusene, der er forsynet med brusebad. F.s.v.a. forsyningen med toilet er forholdene meget bedre, idet næsten 60 pct. af en- og tofamiliehusene er forsynet med denne installation. Det kunne tyde på, at de sanitære installationer i bygderne - hvor næsten alle boligerne er en-/tofamiliehuse - ligger tilbage i standard sammenlignet med niveauet i de større byer. Forklaringen er bl.a., at en- og tofamiliehuse er den overvejende boligtype i bygderne, hvor vandforholdene gør disse sanitære installationer vanskelige at installere.