Boligadministration

De samlede restancer til INI udgjorde således ultimo 1997 knap 167 mio. kr.

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

I efteråret 1993 besluttede Landstinget at etablere A/S Boligselskabet INI. Begrundelserne for oprettelsen var flere. Ved at etablere et landsdækkende boligselskab ønskede Landstinget at skabe rammerne for en mere effektiv, ensartet og gennemsigtig administration af boligområdet. Hertil kom, at den hidtidige administration ikke havde kunnet holde en acceptabel vedligeholdelsesstandard i et stort antal boliger. Endvidere var der også problemer med omfattende huslejerestancer.

Boligselskabet INI startede sin virksomhed fra 1. januar 1995. Fra sin etablering har INI administreret hjemmestyrets udlejningsboliger. Endvidere får nu 14 ud af 18 kommuner administreret deres udlejningsboliger af INI (de fire kommuner, der selv administrerer deres udlejningsboliger er Illoqqortoormiut, Upernavik, Aasiaat og Qaqortoq).

Hovedopgaven for INI i dag er administration, drift og vedligeholdelse af knap 8.000 udlejningsboliger ejet af Grønlands Hjemmestyre. Boligerne er placeret i alle landets kommuner. Hertil kommer administration, drift og vedligeholdelse af hovedparten af 4.000 kommunalt ejede udlejningsboliger i følge aftaler med de enkelte kommuner. INI varetager således administration m.v. af godt 11.000 boliger. Endvidere varetager INI administrationen af boligstøtteordninger, der berører ca. 4.000 BSU-boliger, og administrationen af den offentlige støtte til selvbyggerhuse.

Samtidig med, at INI overtog boligadministrationen, blev udlejningsboligerne opdelt i boligafdelinger med selvstændige budgetter og regnskaber. Formålet hermed er bl.a. at sikre en mere effektiv huslejeinddrivelse. Dette formål synes også at blive realiseret, idet der i de seneste år har været faldende restancer på lejeområdet. De udgjorde ultimo 1997 knap 60 mio. kr. fordelt med knap 27 mio. kr. på gamle hjemmestyrelejerestancer og 32 mio. kr. på lejerestancer i boligafdelinger.

For boligstøttehusene er der til sammenligning tale om betydelige og stigende restancer. Ud af et samlet udlån på godt 1 mia. kr. ultimo 1997 udgjorde restancerne godt 107 mio. kr. I 1986 udgjorde restancerne i BSU-huse til sammenligning ca. 30 mio. kr.

De samlede restancer til INI udgjorde således ultimo 1997 knap 167 mio. kr.