Boligpolitiske konklusioner

Den manglende gennemførelse af omkostningsbestemt huslejefastsættelse ... har bidraget til, at der ikke er tilstrækkelige beløb til reparation og vedligeholdelse samt til renovering. Dette giver sig udslag i en uhensigtsmæssig nedslidning af boligmassen. Udvalget finder, at dette forhold ikke er holdbart

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Udvalgets gennemgang af de bygge- og boligpolitiske problemstillinger i Grønland har vist:
  • at det er helt centralt, at der vælges mellem kø- eller betalingsvejen, såfremt der ikke gennemføres en betydelig omprioritering af de offentlige midler til boligsektoren. Satses der på betalingsvejen, er det især den marginale egenbetalingsandel, der bør øges. Dette vil samtidig muliggøre, at boligsociale hensyn også kan varetages,
  • at det er nødvendigt med en målrettet indsats for at øge kapaciteten i bygge- og anlægssektoren gennem uddannelse.
Dette var essensen af indholdet i afsnit2.10.1og2.10.2.

I gennemgangen af de bygge- og boligpolitiske problemstillinger har udvalget i øvrigt fundet forhold, der kritisk bør overvejes:
  • om boligbørnetilskuddet fremover skal knyttes til boligforbruget eller gøres uafhængigt heraf.
  • De gældende regler for ydelse af boligsikring bør overvejes på i hvert fald følgende områder:
  • det offentliges tilskud til øget boligforbrug er i en række tilfælde på 100 pct. med heraf følgende større boligforbrug til følge,
  • når husstandsindkomsten passerer en vis grænse (128.000 kr. i årlig nettoreguleret husstandsindkomst), falder boligsikringen helt bort. Dette giver i en række tilfælde anledning til alvorlige samspilsproblemer med sammensatte marginalskatteprocenter på over 100. Problemstillingen omkring sammensatte marginalskatteprocenter bør generelt overvejes,
  • anvendelse af et mere aktuelt opgjort indkomstgrundlag bør overvejes. Især i overgangssituationer, fx fra skolegang til arbejdsmarked, fra arbejde til ledighed osv., giver et aktuelt opgjort indkomstgrundlag et bedre udtryk for den økonomiske evne.
  • Den manglende gennemførelse af omkostningsbestemt huslejefastsættelse, jf. afsnit 1.2.6, har bidraget til, at der ikke er tilstrækkelige beløb til reparation og vedligeholdelse samt til renovering. Dette giver sig udslag i en uhensigtsmæssig nedslidning af boligmassen. Udvalget finder, at dette forhold ikke er holdbart.
  • Veje til en større opsparingsvilje bør fremmes. Dette gælder især, hvis der i boligpolitikken satses på at øge egenbetalingsandelen. Sammenhængende hermed finder udvalget, at boligfinansieringstilskud i det hele taget bør overvejes.