Forbruget og investeringerne

Efter flere år med fald i realkreditinstitutternes udlån i Grønland, herunder en halvering i udlånsbeholdningen fra ultimo 1990 til ultimo 1996 (til en samlet værdi på 1.080 mio. kr.), er udlånsbeholdningen i 1997 steget med knap 40 mio. kr. Stigningen kan henføres til nyudlån til kontor- og forretningsejendomme, andre erhvervsejendomme samt til parcel- og rækkehuse

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Der findes ingen statistisk belysning af udviklingen i det private forbrug og investeringerne i Grønland. En indikation heraf kan basere sig på importstatistikkens oplysninger om udviklingen i indførslen af forbrugs- og investeringsvarer. Men det er forbundet med stor usikkerhed udfra oplysningerne i udenrigshandelen at bestemme, om der var tale om en import bestemt for investeringer, direkte anvendelse i forbruget eller input i en videreforebejdning i grønlandsk produktion. Hertil kommer, at de vejrafhængige transportforhold til og fra Grønland kan resultere i betydelige forskydninger i importen fra år til år, ligesom engros- og detaillagrene i Grønland kan svinge markant.

Ses der bort fra importen af skibe og fly samt brændselsprodukter (varegrupper, hvis udvikling kan være markant uden at afspejle den øjeblikkelige økonomiske situation), var der tale om et stort set uændret importniveau fra 1996 til 1997 i løbende priser. Vurderet ud fra en fordeling på de importkategorier, som skønnes overvejende at indeholde hhv. forbrugsvarer, investeringsgoder og input til produktionen (i byerhvervene), jf. tabel 4. 3, synes der i 1997 at have været tale om et stagnerende forbrug og en positiv udvikling i investeringerne.

Det skal igen understreges, at en vurdering af efterspørgselsudviklingen ud fra importstatistikken er usikker og fyldt med muligheder for fejlfortolkninger.
Tabel 4.3 Grønlands vareindførsel 1995-1997
Mio. kr. 1995 1996 1997
A. Varer fortrinsvis til forbrug:
Næringsmidler (inkl. drikkevarer og tobak)
Andre ikke-varige forbrugsgoder
Beklædning, fodtøj og andre halvvarige forbrugsgoder
Varige forbrugsgoder (inkl. biler)

324
82
168
128

394
71
167
134

380
82
172
139
A.Varer fortrinsvis til forbrug i alt 703 766 772
B. Maskiner og andet kapitaludstyr til erhvervene (inkl. transportmidler):
Maskiner m.m.
Motorkøretøjer til erhvervsmæssig brug
Skibe og fly

167
30
106

172
32
238

189
40
94
B.Maskiner og andet kapitaludstyr til erhvervene (inkl. transportmidler) i alt 303 441 323
C.Varer fortrinsvis til bygge- og anlægsvirksomhed 355 324 289
D.Varer fortrinsvis til øvrige byerhverv 407 482 460
E.Brændsels- og smørestoffer m.m. 193 267 243
F.Varer i øvrigt 470 438 455
Indførsel i alt (A+B+C+D+E+F) 2.431 2.719 2.542
Kilde: Grønlands Statistik og Danmarks Statistik.
En anden kilde, som kunne give en indikation af udviklingen i investeringerne, er kreditgivningen. Betragtes de udlån, som den grønlandske bank og danske realkreditforeninger har haft i Grønland i 1997, indikerer disse ikke nogen støre fremgang i investeringsaktiviteten. Udviklingen i realkreditbelåningen kan dog tyde på, at der inden for byggeriet var tale om en vis aktivitetsstigning i 1997 også uden for den offentlige sektor.

Efter flere år med fald i realkreditinstitutternes udlån i Grønland, herunder en halvering i udlånsbeholdningen fra ultimo 1990 til ultimo 1996 (til en samlet værdi på 1.080 mio. kr.), er udlånsbeholdningen i 1997 steget med knap 40 mio. kr. Stigningen kan henføres til nyudlån til kontor- og forretningsejendomme, andre erhvervsejendomme samt til parcel- og rækkehuse(1).

Der har derimod været tale om et fald i den grønlandske banks udlån gennem 1997. Fra et udlån ultimo 1996 på 831 mio. kr. er udlånet faldet til 716 mio. kr. ultimo 1997.

Det kan endeligt nævnes, at der i Nuuk opførtes en privat rejefabrik, som stod færdig i november 1998.
  1. Oplysninger om danske realkreditudlån indhentet fra Realkreditrådet.