Hjemmestyrets økonomi - hovedtræk

Som følge af dels hjemmestyrets, dels den samlede offentlige sektor størrelse i forhold til den grønlandske økonomi vil ændringer i den offentlige sektors økonomi uundgåeligt påvirke den samfundsøkonomiske udvikling

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Som følge af dels hjemmestyrets, dels den samlede offentlige sektor størrelse i forhold til den grønlandske økonomi vil ændringer i den offentlige sektors økonomi uundgåeligt påvirke den samfundsøkonomiske udvikling.

Den overordnede udvikling i hjemmestyrets økonomi fremgår af tabel A.1. Det ses her, at de samlede indtægter siden 1995 har været svagt stigende med en årlig stigningstakt på 2-3 %. Dog forventes indtægterne at stige med knap 5% fra 1997 til 1998. Fra 1998 til 1999 forventes en indtægtsstigning på omkring 2 %.

For så vidt angår driftsudgifterne har disse ligeledes været svagt stigende i perioden fra 1994 til 1996. I 1997 er stigningstakten for driftsudgifterne større end stigningstakten for indtægterne, og i 1998 forventes driftsudgifterne at stige med knap 10% i forhold til 1997. Fra 1998 til 1999 budgetteres med en stigning i driftsudgifterne på knap 2 %.
Tabel A.1. Hjemmestyrets økonomi 1994-1999
Mio. kr. Regnskaber Bevilling Finanslov
1994 1995 1996 1997 1998 1999
Indtægter 4.016 3.935 4.045 4.136 4.325 4.423
Driftsudgifter 3.242 3.297 3.360 3.453 3.784 3.853
Anlægsudgifter 594 595 546 637 698 627
Drifts- og anlægsoverskud 180 43 139 47 - 157 - 57
Udlån og aktier - 139 - 6 - 389 - 42 16 - 57
Ekstraordinære poster 0 0 26 0 0 0
DAU-resultat (minus angiver underskud) 319 49 502 89 - 173 0
Kilde: Landskassens regnskaber 1994-1997 samt Landstingstillægsbevillingslov 2 for 1998 og Landstingsfinanslov for 1999.
Anlægsudgifterne ligger i hele perioden på et nogenlunde stabilt niveau, men der er dog en mindre nedgang i aktiviteten i 1996. I 1997 ses igen stigende anlægsaktivitet.

Anlægsudgifterne er i 1997 stort set tilbage på samme niveau som i 1993 efter en periode med gradvis reduktion af anlægsbudgettet, hvorimod driftsudgifterne er steget med 325 mio. kr. i perioden 1993-1997. For samme periode er de løbende driftsindtægter steget med 250 mio. kr.

Hjemmestyrets nettoudlån (inkl. aktieindskud) svinger meget fra år til år. Således er tallet for 1995 påvirket af såvel rekonstruktionen af KNI-selskaberne som hjemmestyrets køb af J. Lauritzen A/S' aktier i Royal Arctic Line. Nettoudlånene var i 1996 kraftigt påvirket af, at KNI og Tele Greenland foretog førtidige låneindfrielser på 329 mio. kr.

Hjemmestyret havde i årene 1986 og 1987 store underskud. Der blev i den forbindelse optaget lån i udlandet, og den økonomiske politik blev herefter strammet betydeligt op. I perioden 1988 til 1997 har hjemmestyrets regnskaber således i alle årene udvist overskud. I 1997 er overskuddet opnået på trods af, at der blev budgetteret med et underskud på 152 mio. kr., idet der i forhold til budgettet har været merindtægter på 47 mio. kr. Der har været et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 188 mio. kr., og de samlede driftsudgifter har været omkring 7 mio. kr. lavere end forventet.

Landskassens likviditet og fondsbeholdninger var pr. ultimo 1997 opgjort til 1.372 mio. kr. mod 1.600 mio. kr. pr. ultimo 1996, hvilket svarer til et fald på 228 mio. kr. Likviditetsudviklingen kan illustreres således:
Likviditet primo 1997
DAU-resultat
Afdrag på langfristet gæld
Stigning i kortfristet gæld
Øget træk på trækningsrettigheder
Stigning i øvrige kortfristede tilgodehavender
bl.a. flere forudbetalinger og
øget kredittid på indførselsafgifter
·mio. kr.
89 mio. kr.
-186 mio. kr.
10 mio. kr.
26 mio. kr.


115 mio. kr.
Likviditet ultimo 1997 1.372 mio. kr.
Hjemmestyret indfriede i 1996 sin resterende realkreditgæld på ca. 21 mio. kr. Der blev i 1996 i alt afdraget 294 mio. kr. på hjemmestyrets gæld, hvoraf de 90 mio. kr. var førtidige indfrielser. Hjemmestyrets gæld består af fire udlandslån, som opgjort til kursværdi pr. 31/12 1996 udgjorde en gæld på 1.071 mio. kr. mod 1.391 mio. kr. pr. ultimo 1995. I 1997 er der planmæssigt afdraget 186 mio. kr. på den langfristede gæld, således at Landskassens langfristede gæld ultimo 1997 var på 881 mio. kr.

Hjemmestyrets gæld bliver i 1998 afdraget med 420 mio. kr., idet der er foretaget en førtidig indfrielse af en del af gælden. I 1999 planlægges afdrag på 151 mio. kr., mens der skal afdrages 133 mio. kr. i 2000, I både 2001 og i 2002 skal der afdrages 23 mio. kr. Hjemmestyrets likviditet forventes dermed at udvikle sig som vist i tabel A.2.
Tabel A.2. Udvikling i Landskassens likviditet 1998 - 2002
Mio. kr. 1998 1999 2000 2001 2002
Likviditet primo 1.372 779 628 495 472
Aktuelle overskudsmål - 173 0 0 0 0
Årets afdrag på gæld - 420 - 151 - 133 - 23 - 56
Likviditet ultimo 779 628 495 472 449
Kilde: Grønlands Hjemmestyre