Hjemmestyrets udlån, 1997

Hjemmestyrets udlån har over årene været præget af store udsving. De seneste år har der været tale om en nettoindtægt, da afdragene har været større end udlånet

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Hjemmestyrets udlån har over årene været præget af store udsving. De seneste år har der været tale om en nettoindtægt, da afdragene har været større end udlånet.
Tabel D.1. Hjemmestyrets nettoudlån og aktieindskud
Mio. kr.
løbende priser
Regnskab
1995
Regnskab
1996
Regnskab
1997
Bevilling
1998
Boligområdet 13 21 - 8 6
Restancer på rejeafgifter - 2 - 2 - 1 0
Uddannelseslån 8 3 8 9
ESU-l (1) -50 - 59 - 33 16
Kondemneringslån - 8 - 17 - 1 - 1
Hjemmestyrets virksomheder og selskaber,
heraf:
Afdrag, Tele Greenland A/S
Afdrag KNI Detail A/S
Afdrag KNI Service A/S
KNI Holding A/S
KNR
Ekstraordinær, Great Greenland
Anlægsudlån, Nukissiorfiit
Afdrag, Nukissiorfiit
Anlægsudlån, Amutsiviit
Afdrag, Amutsiviit
Ekstraordinær, Amutsiviit
- 33

- 34
- 122
- 116
246
-
-
58
- 68
4
- 1
-
- 288

- 230
- 99
-
-
5
13
60
- 72
2
- 1
34
- 26

-
-
-
-
-
-
47
- 75
3
- 2
-
- 33

-
-
-
-
- 1
-
45
- 76
1
- 2
-
Udlån, kommuner - 26 - 17 - 4 - 1
Aktieindskud 92 21 25 21
Øvrige 0 - 4 - -
I alt - 6 - 294 - 42 16
(1) ESU står for Erhvervs-Støtte-Udvalget.
Anm.: I modsætning til tabel C.1. er her medtaget de ekstraordinære udlån til Great Greenland og Amutsiviit.
Kilde: Landskassens regnskaber 1995-1997 samt Landstingstillægsbevillingslov 2 for 1998.
Hjemmestyrets udlån var i 1995 kraftigt påvirket af rekonstruktionen af KNI-selskabernes kapitalgrundlag, jf. tabel D.1. I 1996 foretog KNI Detail A/S en førtidig indfrielse af sin resterende gæld til landskassen, der udgjorde knap 99 mio. kr. Det blev i 1996 besluttet at nedlægge KNI Holding A/S. I den forbindelse blev KNI Holding A/S' gæld til landskassen erstattet med aktier i KNI Detail A/S og KNI Service A/S, idet den opståede forskel på 188 mio. kr. blev nedskrevet over balancekontoen.

Tele Greenland A/S foretog ligeledes i 1996 en førtidig indfrielse af gæld til landskassen på 230 mio. kr. Selskabets har herefter endnu et lån i landskassen på 320 mio. kr., der henstår rente- og afdragsfrit indtil 31/12 1998.

På boligområdet var der i 1997 et netto-udlån på -8 mio. kr., som kan henføres til boligstøtteudlån. Indenfor ESU-området var afdragene i 1997 større end nyudlånene for så vidt angår de rentebærende lån.

Også kommunerne har i 1997 afdraget mere på deres gæld til landskassen, end der blev bevilget nyudlån. Nyudlånene var på 3 mio. kr., og der blev i alt afdraget 7 mio. kr.

Hjemmestyret foretog i 1997 yderligere aktieindskud i Platinova A/S og Nuna Oil A/S, begge med 10 mio. kr. Endvidere har det været nødvendigt for hjemmestyret at indskyde kapital i Atuakkiorfik A/S og Nunatta Naqiterivia A/S, med et samlet kapitalindskud på 4,5 mio. kr. I forbindelse med hjemmestyrets overtagelse af Atuakkiorfik A/S og Nunatta Naqiterivia A/S fra Mediefonden pr. 1/1 1997 var aktieindskuddet på 2 mio. kr. Efterfølgende blev der foretaget et aktieindskud på 2,5 mio. kr. i Atuakkiorfik A/S til en genoprettelse af selskabets aktiekapital.
Tabel D.2 Landskassens udlån primo 1996, 1997 og 1998
Mio. kr. Status pr.
1.1.1996
Status pr.
1.1.1997
Status pr.
1.1.1998
Boligområdet 1.171,5 1.105,7 1.091,7
Uddannelseslån 36,6 39,4 48,4
ESU-lån 179,9 120,9 87,5
Hjemmestyrets virksomheder og selskaber
KNI Detail A/S
KNI Holding A/S
Tele Greenland A/S
Great Greenland
Nukissiorfiit (Grønlands Energiforsyning
Amutsiviit (Grønlands Værfter)

98,7
1.146,3
550,5
4,0
1.009,6
8,6

-
-
320,0
17,1
997,6
44,0

-
-
320,0
-
969,6
11,6
Hjemmestyrets virksomheder i alt 2.817,7 1.378,7 1.301,2
Aktier 1.376,7 2.365,5 2.417,8
Øvrige udlån 164,5 126,7 172,3
UDLÅN OG AKTIER I ALT 5.757,0 5.139,1 5.118,9
Anm.: Ekskl. 1,5 mio. kr. til erhvervsfond i Uummannaq
Kilde: Landskassens regnskaber