Finansloven for 1999

De budgetterede driftsudgifter stiger fra 1998 til 1999 med 69 mio. kr. svarende til 1,8%, hvilket betyder at de samlede driftsudgifter i 1999 er på 3.853 mio. kr. Den største udgiftsstigning sker på uddannelse, kultur og kirke, hvor driftsudgifterne stiger med 59 mio. kr. i forhold til 1998

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Finansloven for 1999 udviser ligevægt på DAU-saldoen. Også i budgetoverslagsårene er der stort set balance, idet der i 2000 er et mindre underskud på 1,3 mio. kr. og i 2001 og 2002 udviser DAU-saldoen et nul resultat.
Tabel F.1. Landskassens indtægter og udgifter 1999 - 2002
Mio. kr. FL 1999 BO 2000 BO 2001 BO 2002
Indtægter 4.423 4.396 4.394 4.390
Driftsudgifter 3.853 3.836 3.834 3.840
Anlægsudgifter 627 592 581 570
Øvrige udlån, netto - 57 -31 - 21 - 20
DAU-resultat 0 - 1 0 0
De samlede indtægter er i 1999 budgetteret til 4.423 mio. kr., hvilket er en stigning på 98 mio. kr. svarende til 2,3 % i forhold til budgettet for 1998. Denne indtægtsstigning dækker over flere bevægelser, hvor den største stigning på en enkeltpost er pris- og lønfremskrivningen af statens bloktilskud samt regulering af bloktilskuddet i forbindelse med overtagelse af administrationen på råstofområdet, hvilket beløber sig til i alt 79 mio. kr.

Forrentning af investeret kapital budgetteres til en indtægtsstigning på 26 mio. kr. Dette skyldes dels, at Tele Greenland A/S påbegynder rentebetaling på et lån, der har henstået rente- og afdragsfrit til udgangen af 1998, og dels at der i 1999 budgetteres med udbyttebetaling fra hjemmestyrets virksomheder. Udbyttebetaling og selskabsskat fra hjemmestyrets virksomheder forventes sammenlagt at indbringe landskassen omkring 27 mio. kr. Ud over selskabsskatten fra hjemmestyrets virksomheder budgetteres der i 1999 med uændrede indkomstskatter i forhold til 1998.

Provenuet fra afgifter forventes derimod at stige med omkring 44 mio. kr. i alt i forhold til 1998, fordelt med godt 24 mio. kr. på indførselsafgifter og knap 20 mio. kr. på andre afgifter. Denne indtægtsstigning skyldes alene, at det på Landstingets efterårssamling blev besluttet at gennemføre en række afgiftsforhøjelser. Således er Kangerlussuaqs status som toldfrit område ophævet, og der er sket en forhøjelse af automatspilsafgifterne. Vedrørende indførselsafgifterne er der endvidere sket en forhøjelse af afgifterne på tobak, biler og snescootere.

Posten andre indtægter viser i 1999 en nedgang i de budgetterede indtægter på 63 mio. kr. i forhold til 1998. Dette skyldes hovedsageligt et fald i éngangsindtægter, såsom statslig og kommunal betaling til landingsbaner og salg af aktiver.

De budgetterede driftsudgifter stiger fra 1998 til 1999 med 69 mio. kr. svarende til 1,8%, hvilket betyder at de samlede driftsudgifter i 1999 er på 3.853 mio. kr. Den største udgiftsstigning sker på uddannelse, kultur og kirke, hvor driftsudgifterne stiger med 59 mio. kr. i forhold til 1998. Denne stigning skyldes dels en omlægning fra det kommunale bloktilskud, hvor udgifterne til vidtgående specialundervisning er overført til hjemmestyret og dels at tilskud fra Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste nu udbetales via landskassen.

Tilskud til kommunerne stiger fra 1998 til 1999 med 34 mio. kr. Desuden er der sket den ovenfor nævnte omlægning vedrørende vidtgående specialundervisning, hvor bloktilskuddet til skolevæsenet blev beskåret med 35 mio. kr., således at der reelt er sket en stigning på 69 mio. kr.

Anlægsudgifterne er i 1999 budgetteret til 628 mio. kr., hvilket er 70 mio. kr. mindre end i 1998. Udgifterne til landingsbanebyggerierne falder med 143 mio. kr. til omkring 100 mio. kr. i 1999. Samtidig er der blevet afsat en pulje til renoveringsformål, som i 1999 er på 65 mio. kr. I budgetoverslagsårene er renoveringspuljen hvert af årene på niveauet 81-85 mio. kr.

Nettoudlån budgetteres i 1999 til at give et provenu på 57 mio. kr., hvilket er en stigning på 52 mio. kr. i forhold til året før. Denne stigning skyldes, at Tele Greenland A/S i 1999 påbegynder afdrag af et lån til landskassen med 60 mio. kr.