Hjemmestyrets og de hjemmestyreejede selskabers nettogæld

Selskabernes samlede nettogæld steg med over 1,7 mia. kr., og landskassens nettogæld faldt med godt 1 mia. kr.

Mandag d. 11. januar 1999
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Ved udgangen af 1997 havde hjemmestyret og de hjemmestyreejede selskaber under ét en samlet nettogæld på 2.498 mio. kr. Det svarer til omkring 44.000 kr. pr. indbygger i Grønland, jf. tabel G.1

Isoleret set har landskassen ikke længere nogen nettogæld. Landskassens likviditetsbeholdning var, som vist i tabel A.2., ved årsskiftet 1997/98 på godt 1,3 mia. kr. Heri er dog inkluderet bloktilskuddet fra den danske stat for januar 1998, som er forudbetalt, på i alt 225 mio. kr. Landskassens gæld var på samme tid på ca. 0,9 mia. kr.

I modsætning til hvad der er tilfældet for landskassen, så er gælden for en del af de grønlandske aktieselskaber steget i de seneste år, hvilket kan ses ud af tabel G.1, hvor nettogælden er opstillet. Samlet steg nettogælden med 684 mio. kr. fra ultimo 1993 til ultimo 1997. Selskabernes samlede nettogæld steg med over 1,7 mia. kr., og landskassens nettogæld faldt med godt 1 mia. kr. til et nettotilgodehavende på 266 mio. kr. opgjort på denne måde. Der er i beregningen medtaget langfristet gæld. Der er ikke medtaget gæld til leverandører, periodiseringsposter m.v., ligesom aktivposter - bortset fra likvide midler - ikke er medtaget. I opgørelsen af landskassens nettogæld er dog korrigeret for visse større periodiseringsposter, herunder forudbetalinger.
Tabel G.1 Nettogælden i Landskassen og de 5 største selskaber, ultimo året
Mio. kr. 1993 1994 1995 1996 1997
Royal Greenland 982 1.012 1.546 1.883 2.069
KNI Pilersuisoq (Service) - 54 34 4 147 57
KNI Pisiffik (Detail) 21 40 45 135 142
Royal Arctic Line 96 437 531 473 469
Tele Greenland * * - 76 - 112 56 27
Selskaber i alt 1.045 1.447 2.014 2.694 2.764
Landskassen 1) 769 630 279 - 311 - 266
Selskaber og landskassen 1.814 2.077 2.293 2.383 2.498
Kilder:Selskabernes regnskaber samt oplysninger fra Royal Greenland A/S og Grønlands Hjemmestyre, Økonomidirektoratet.
Anm.: I tabellen er opgjort de største hjemmestyreejede selskabers og hjemmestyrets konsoliderede nettogæld. Der er medtaget hele restgælden på den (oprindelig) langfristet gæld dvs. inkl. den del af gælden, som forfalder på kort sigt; men der er ikke medtaget gæld til leverandører, periodiseringsposter m.v. Aktivposter - bortset fra likvide midler - er ikke medtaget.
(1) Opgørelsen af landskassens nettogæld er korrigeret for visse større periodiseringsposter, herunder forudbetaling.