Moderat venstresving

Men Grønlands Arbejdsgiverforening ser gerne, at det nye landsting og landsstyre vil gøre op med mange af de "gamle" forestillinger om at fiskeri og landbrug nødvendigvis skal drives med offentlige tilskud.

Tirsdag d. 2. marts 1999
Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Emnekreds: Erhverv, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Landsstyredannelse
Uro i Siumut
GA-udtalelse


Grønland har fået en ny centrum-venstre regering. Efter fire år med en midtsøgende politik, som blandt andet har bragt de landbaserede erhverv i politisk fokus, er Siumut rykket til venstre, har droppet Atassut og indgået ny landsstyrekoalition med IA.

Det nye landsstyre blev en kendsgerning i søndags efter flere dages intense forhandlinger mellem de to partier. I det nye landsstyre får Siumut formandsposten og yderligere fire pladser. IA får to pladser i landsstyret og besætter desuden posten som formand for Landstinget.

Landsstyredannelse
Vælgerne straffede den hidtidige koalition mellem Siumut og Atassut ved landstingsvalget den 16. februar. Begge partier gik tilbage og mistede mandater i Landstinget, men partierne kunne fortsat danne flertalskoalition. Hvis de altså ville, for sådan gik det ikke. Siumut mistede hurtigt interessen for et fortsat samarbejde med Atassut, og gik i forhandlinger med en af valgets sejrherrer - IA. Efter forhandlinger hen over weekenden den 20.-21. februar kunne den nye flertalskoalition præsenteres for vælgerne mandag den 22. februar.

Men til manges store overraskelse ville Jonathan Motzfeldt ikke sætte navn på sit partis landsstyremedlemmer. Vi blev alene præsenteret for ressortfordelingen i de nye landsstyreområder.

IA kunne til gengæld røbe navnene på sine landsstyremedlemmer og på landstingets formand.

Uro i Siumut
Næppe var pressemøde afsluttet og de første politiske kommentarer sendt i æteren, før landstingsmedlemmer fra Siumut underkendte landsstyresamarbejdet med IA.

Specielt er spørgsmålet om en ændring af skattesystemet blevet et stridspunkt. Flere Siumutter finder det direkte i strid med partiet valgløfter, såfremt en ændring af skattesystemet medfører til en forøget skattetryk for den enkelte borger. Josef (Tuusi) Motzfeldt fastholder derimod, at landsstyresamarbejdet blandt andet indebærer en ændret indkomstfordeling gennem en ændret beskatning.

Samarbejdet Siumut - IA har således fået en yderst turbulent start.

GA-udtalelse
Formanden for GA, Peter Pars, har efter landsstyredannelsen og præsentationen af det politiske grundlag for den nye koalition udsendt nedenstående pressemeddelelse:
"Grønlands Arbejdsgiverforening vil først og fremmest ønske alle nyvalgte tillykke med valget til Landstinget.

Vi har fået et nyt Landsting med mange nye ansigter, og vi er netop blevet præsenteret for den aftale mellem Siumut og IA, som skal danne rammen om de næste fire års arbejde i Landstinget.

Endnu kender vi ikke "holdet" som skal udgøre Landsstyret, men formandsposten kan vel næppe undgå at tilfalde Jonathan Motzfeldt (S). Josef Motzfeldt (IA) får økonomi og handel som ansvarsområde medens Alfred Jakobsen (IA) skal tage slæbet med at få Sundhedsvæsenet til at fungere bedre end, vi kender det i dag.

Uanset hvilke personer, der vil få ansvaret for de øvrige områder, er det Grønlands Arbejdsgiverforenings hensigt, at videreføre det konstruktive samarbejde med det kommende landsstyre. Arbejdet er langt fra afsluttet, og der venter efter vor opfattelse store udfordringer forude, for at løse såvel de akutte problemer i samfundet som f.eks. forbedring af uddannelserne, mindskelse af arbejdsløsheden og boligmanglen, som det langsigtede mål om udvikling af samfundet til større økonomisk og politisk selvstændighed.

Det offentliggjorte regeringsprogram indeholder indenfor nogle væsentlige områder politiske målsætninger, som er i overensstemmelse med Grønlands Arbejdsgiverforenings synspunkter.

Specielt finder vi det glædeligt, at landsstyrekoalitionen vil styrke kravene til uddannelse og samordne uddannelserne i attraktive uddannelsesmiljøer. Ligeledes er det glædeligt at forskningen omkring Grønland skal styrkes med henblik på at udvikle nye erhvervsmuligheder.

Grønlands Arbejdsgiverforening savner dog en mere klar holdning til folkeskolen og de nuværende problemer heri, men vi går ud fra, at det igangsatte arbejde om forbedring af folkeskolen vil fortsætte også under det nye landsstyre.

Ligeledes finder vi det meget tilfredsstillende, at landsstyret vil gennemføre renoveringsprojektet med maksimal udnyttelse af den lokale arbejdskraft, og at man vil etablere et center for udvikling af lokalt producerede bygningskomponenter. Grønlands Arbejdsgiverforening skal anbefale, at et sådant center etableres i tilknytning til den relevante uddannelsesinstitution.

At arbejdsmarkedsreformarbejdet skal fortsætte finder vi helt naturligt, og Grønlands Arbejdsgiverforening vil fortsat deltage aktivt og konstruktivt i arbejdet for at skabe de bedst mulige rammer for arbejdsmarkedet. Vi er klar over, at opkvalificering koster penge, og at landsstyrekoalitionen ønsker en større medfinansiering fra samtlige arbejdsgivere, offentlige som private, kan vi ikke indvende noget imod, såfremt der samtidig gennemføres sådanne tiltag, at eventuelt højere AEB-bidrag også reelt medfører bedre kvalitet i virksomhederne og blandt virksomhedernes medarbejdere.

På det økonomiske område hilser Grønlands Arbejdsgiverforening offentlige rationaliseringer og besparelser velkommen, ligesom vi er enige i hensigterne med en mere kostægte prisdannelse i samfundet. Vi er dog forbeholdne overfor etablering af en prisreguleringfond, ligesom vi er betænkelig ved det almindelige ønske om indkomstudjævning, da der nødvendigvis også skal være et økonomisk incitament til at uddanne sig.

Grønlands Arbejdsgiverforening finder det afgørende for en større økonomisk og politisk selvstændighed, at det kan betale sig både at få en uddannelse og at udføre et arbejde, ligesom det er nødvendigt for alle, uanset erhverv, indkomst eller bosted, at de vedkender sig et medansvar og en forpligtelse overfor samfundet. Det skal have konsekvenser, såfremt man selvforskyldt ikke lever op til samfundets krav.

Af samme årsag finder Grønlands Arbejdsgiverforening det betænkeligt, at forlænge tidshorisonten for tilbagebetalingen af udlandsgælden, da udlandsgælden forpligter samfundet i forhold til kreditorerne og derfor reducerer landets handlefrihed. Endelig vil Grønlands Arbejdsgiverforening gerne påpege, at vi finder det afgørende for landet, at der udmøntes en klar økonomisk politik, da dette er en væsentlig og måske afgørende forudsætning for investeringslysten og dermed udvikling af erhvervslivet.

Landsstyrekoalitionens aftale om erhvervslivet indeholder en klar vilje til at igangsætte nye erhvervsinitiativer og støtte eksisterende erhverv. Men Grønlands Arbejdsgiverforening ser gerne, at det nye landsting og landsstyre vil gøre op med mange af de "gamle" forestillinger om at fiskeri og landbrug nødvendigvis skal drives med offentlige tilskud.

Vi savner en ligeså klar udmeldning, som fra det tidligere landsstyremedlem for erhverv om, at basisforudsætningerne for en erhvervsvirksomhed er, at den i det mindste indenfor en overskuelig periode kan drives rentabelt uden offentlige subsidier. Ligeledes savner vi en klar politisk udmelding om de i dag offentligt ejede erhvervsvirksomheders fortsatte struktur og drift. Og vi er noget uforstående overfor den undersøgelse, der skal iværksættes omkring kommunernes adgang til at drive erhvervsvirksomhed. Hvis det er hensigten, at kommunerne skal have yderligere muligheder for at drive erhvervsvirksomhed, må vi fra Grønlands Arbejdsgiverforening klart sige fra. Dette synspunkt er i overensstemmelse med anbefalingerne fra det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi og utvivlsomt i overensstemmelse med OECD’s kommende landerapport.

Grønlands Arbejdsgiverforening ser som før nævnt frem til nogle spændende opgaver i det kommende år, hvor vi har tillid til, at det nære samarbejde mellem myndighederne og foreningen kan fortsætte og udbygges. Vi har ikke den opfattelse, at poli-tikkerne alene skal gøre arbejdet, vi både vil og kan være med i respekt for de nødvendige overordnede hensyn til alle dele af samfundet.

Endnu engang tillykke til de valgte politikere og lad os fortsætte udviklingen af samfundet i samarbejdets ånd".