Driftstøtteaftale mellem Inu:IT A/S og Grønlands Hjemmestyres EDB afdeling

Inu:IT er ikke forpligtet til at yde erstatning for indirekte tab, herunder avancetab, tab af data eller følgeskader hos Kunden eller tredjemand.

Torsdag d. 8. juli 1999
Atagu
Emnekreds: Informationsteknologi.

Indholdsfortegnelse:
1. Aftalens omfang
2. Teknisk indhold af driftstøtteaftalen
2.1 Strukturering af opgaver
2.2 Faste ugentlige besøg
2.3 Månedsrapporering
3. Forpligtelser
3.1 Vagtordning
3.2 Prisfastsættelse
Tilkald indenfor kategorier
3.3 Faktureringsprincip
3.4 Betalingsbetingelser
3.5 Ansvar
3.6 Misligholdelse
3.7 Tvister & lovvalg
4. Ikrafttrædelse og opsigelse


//////Driftstøtteaftale mellem Inu:IT A/S (herefter kaldet Inu:IT) og Grønlands Hjemmestyre, EDB afdelingen, (herefter kaldet Kunden)
 • 1. Aftalens omfang
 • 2. Teknisk indhold af driftstøtteaftalen
  • 2.1 Strukturering af opgaver
  • 2.2 Faste ugentlige besøg
  • 2.3 Månedsrapporering
 • 3. Forpligtelser
  • 3.1 Vagtordning
  • 3.2 Prisfastsættelse
   • 3.2.1 Normal arbejdstid
   • 3.2.2 Uden for normal arbejdstid
   • 3.2.3 Overskydende timer
   • 3.2.4 Rejseomkostninger
  • Tilkald indenfor kategorier
   • Kategori 1
   • Kategori 2
   • Kategori 3
  • 3.3 Faktureringsprincip
  • 3.4 Betalingsbetingelser
  • 3.5 Ansvar
  • 3.6 Misligholdelse
  • 3.7 Tvister & lovvalg
 • 4. Ikrafttrædelse og opsigelse


1. Aftalens omfang
Denne kontrakt afløser alle tidligere kontrakter mellem Inu:IT og Kunden.

Denne kontrakt har til formål at formalisere samarbejdet mellem Inu:IT og Kunden. Det er hensigten, at kontrakten skal fungere som en ledesnor for samarbejdet og ved tvivlsspørgsmål, skal disse kunne afklares ved nærværende kontrakt

Det primære formål med at indgå nærværende drifstøtteaftale, er at få løst en række opgaver, som gennemgang og strukturering af År 2000 risici områder af Hjemmestyrets EDB-system - software som hardwaremæssigt, dokumentation af eksisterende systemer, omlægning af netværk, implementering af Management og overvågning, udarbejdelse af brugerhåndbøger, recovery procedurer for Unix, Novell, GroupWise servere, samt andre relevante beredskabsplaner m.m. Der refereres til bilag 1 for en mere detaljeret et beskrivelse af opgaverne.

Derudover er det hensigten at Inu:IT, kan tilkaldes når Kunden har behov for enkeltstående. projekter.

2. Teknisk indhold af driftstøtteaftalen


2.1 Strukturering af opgaver
Vor erfaring med eksisterende driftstøtteaftaler har vist, at der skal være en fornuftig strukturering af opgaver via et postsystem.

Inu:IT har oprettet en mailadresse ved navn ordre hos inuit gl således at Kunden til enhver tid kan kommunikere med Inu:IT. Denne postkasse vil blive åbnet flere gange dagligt.

Der afholdes hver den l. onsdag i måneden kl. 10.00, statusmøde vedr. igangværende og kommende projekter. Ved møderne udarbejdes der af Kunden et mødereferat, som Inu:IT efterfølgende skal godkende. Såfremt Kunden eller Inu:IT ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinære møder med minimum en dags varsel.

Kunden skal til enhver tid have en prioriteret opgaveliste liggende, således at Inu:IT kan strukturere arbejdet hos Kunden.

2.2 Faste ugentlige besøg
Der aftales faste dage hvor konsulenter vil befinde sig hos kunden. Overskydende timer vil blive fordelt på tilkald eller projekter. Tidspunkterne for de faste besøg fastsættes ved hvert statusmøde, dog kan besøgstidspunktet, ved begge parters enighed, ændres løbende efter behov.

Mindre udskydelser af konsulentbesøget grundet sygdom eller andre uforudsete hændelser skal for begge parter meddelelse senest klokken 08.00 den pågældende dag.

Inu:IT har ret til, med minimum 3 timers varsel, at annullere et konsulent besøg, afbud skal afgives på post adressen inuit hos gh gl, samtidig helst også på systemvagtens telefon.

2.3 Månedsrapporering
Ved udgangen af en måned udskrives en månedsrapport over det totale timeforbrug for den forgangne måned. Månedsrapporten indeholder en angivelse af dato og klokkeslet, samt en kort beskrivelse af hvad hvert enkelt besøg har været brugt til, samt hvem der har udført arbejdet.

3. Forpligtelser
Begge parter forpligter sig til at indgå samarbejde ud fra denne kontrakt i overensstemmelse med god forretningsførelse og etik.

Ina:IT forpligter sig til:

At levere de serviceydelser, som er specificeret i drifstøtteaftalen mod den aftalte betaling.

At stille kvalificeret arbejdskraft til rådighed.

At varetage ubetinget tavshed om alt, hvad der hos kunden måtte komme Inu:IT til kendskab.

At stille en konsulent til rådighed for Kunden i 175 timer. Såfremt Kunden har behov for væsentligt mere end 175 timer over en længere periode, skal dette anmeldes med behørig varsel.

Kunden forpligtiger sig til:

At aftage minimum 175 timer pr. måned.

At give Inu:IT fri og ubegrænset adgang til alle systemer og udstyr der har indvirkning på drifstøtteaftalens succes, under hensyntagen til de generelle sikkerhedsbestemmelser i Grønlands Hjemmestyre.

At stille udstyr, personale, maskintid og telefon til rådighed i fornødent omfang.

At betale de i driftstøtteaftalen aftalte vederlag.

At oprette en driftshåndbog indeholdende nærværende aftale, referater af statusmøder, tidsplaner og projekteringer samt en ajourført ansvarsliste. Inu:IT skal af Kunden modtage kopi af alle dokumenter til denne mappe, således at Inu:IT kan opretholde dokumentation.

At såfremt Kunden erhverver sig installationer, der skal indgå i Inu:ITs kompetenceområde, skal Kunden, i samarbejde med Inu:IT fastsætte et uddannelsesforløb for Inu:IT's konsulent for Kundens regning, såfremt Inu:IT ikke vil kunne drage fordel af uddannelsen til anden side.

At prioritere og planlægge projekter i samarbejde med Inu:IT, således at Inu:IT modtager behørig varsel ved større projekter.

3.1 Vagtordning
Inu:IT er i besiddelse af en vagtordning, der sikrer at Kunden til en hver tid har mulighed for at få løst tekniske problemer. Vagttelefon bliver besvaret 24 timer i døgnet.

Vagtordningen inddeles i 3 kategorier:

Kategori 1

Inu:IT garanterer, at påbegynde fejlfinding indenfor 1 timer fra fejlmeldingstidspunktet, i tidsnunmet 08.00-16.00 på alle hverdage.

Kategori 2

Inu.:IT garanterer, at påbegynde fejlfinding indenfor 4 timer fra fejlmeldingstidspunktet, i tidsrummet 08.00-16.00 pk alle hverdage.

Kategori 3

Inu:IT garanterer, at påbegynde fejlfinding inden for 6 timer &a fejlmeldingstidspunktet, i tidsrummet efter kl. 16.00 på alle hverdage, i weekender og på helligdage.

3.2 Prisfastsættelse


3.2.1 Normal arbejdstid
Den normale timetakst på hverdage mellem 08.00- 16.00 er kr. 650,- / kr. 700,- efter 1. september 1999.

3.2.2 Uden for normal arbejdstid
Timer uden for normal arbejdstid, efter 16 på hverdage, i weekender og på helligdage faktureres til kr. 975,- / kr. 1.050,- efter 1. september 1999.

3.2.3 Overskydende timer
Såfremt der benyttes 40 % mere end de i nærværende kontrakt aftalte timer, vil disse inden for normal arbejdstid blive faktureret til kr. 780,- /kr. 875,- efter 1. september og uden for normal arbejdstid til kr 1170.-/kr. 1.312,5 efter 1. september 1999.

Såfremt Inu:IT accepterer specielt definerede projekter, der skal afvikles parallelt med nærværende kontrakt, indenfor en fast tidshorisont og på fast timeforbrug, faktureres disse i henhold til pkt. 3.2.1. og 3.2.2.

3.2.4 Rejseomkostninger
I forbindelse med opgaver udenfor Nuuk dækker Kunden alle omkostninger i forbindelse med rejser, hotelophold og dagpenge. En rejsedag afregnes normalt med 8 konsulenttimer jf. 3.2.1. Dagpenge faktureres efter hjemmestyrets gældende takster. Endvidere dækker Kunden rejseomkostninger i forbindelse med anden konsulentassistance fra udlandet.

Alle rejseaktiviteter aftales mellem parterne fra gang til gang. Omkostningerne afregnes direkte til Kunden.

Tilkald indenfor kategorier


Kategori 1
Ved kategori 1 tilkald afregnes der 2 timer p.t. á Dkr. 975,-. Efterfølgende timer afregnes i henhold til punkt 3.2.1. forudsat, at der arbejdes indenfor normal arbejdstid og indenfor de 175 timer.

Kategori 2
Afregnes i henhold til pkt. 3.2.1. under daglig servicering, forudsat at der arbejdes inden for normal arbejdstid og inden for de 175 timer.

Kategori 3
Tilkald afregnes i henhold til arbejde udenfor normal arbejdstid under pkt 3.2.2. forudsat der arbejdes inden for de 175 timer.

Inu:IT forbeholder sig ret til at forhøje priserne med op til 3 % hvert år til januar. En sådan stigning vil dog blive varslet med minimum 3 måneder.

3.3 Faktureringsprincip
Hver måned faktureres kunden for driftstøtteberedskabet, jf. ovenfor, med minimum 175 timer. Såfremt antallet af leverede konsulenttimer for en kalendermåned overstiger 175 timer, faktureres kunden tillige månedligt for disse yderligere konsulenttimer.

Betalte, men ubenyttede konsulenttimer, kan af Kunden benyttes i det til enhver tid løbende kvartal (defineret som løbende måned plus 2 måneder). Betalte men ubenyttede konsulenttimer skal således udnyttes af kunden inden udgangen af den 2. måned efter fakturamåneden i overensstemmelse med vilkårene i nærverende aftale (de ældste timer modregnes først).

Prisdifferencen i forbindelse med de overskydende timer over 40 % vil blive faktureret hvert kvartal, i henhold til timeforbrug i nyligt afsluttet 3 måneders periode.

3.4 Betalingsbetingelser
Alle betalinger skal ske til Grønlandsbanken konto: 6471-1515737.

Betalingsbetingelser for fakturering af det faste drifstøtteberedskab er 30 dage netto fra månedens start.

Ekstra drifstøttetimer faktureres 14 dage netto.

Faktura for ekstra driftstøttetimer over 40% ekstra er betalingsbetingelser er 14 dage netto ved udgangen af hvert kalender kvartal.

3.5 Ansvar
Inu:IT kan drages til ansvar for overskredne deadlines på opgaver, som Inu:IT har accepteret jf. bilag l, dog ikke i situationer, hvor der afventes oplæg eller løsninger fra Kunden eller tredjemands side.

Inu:IT har ret til at fraskrive sig et hvert ansvar for projekter, der kræver samarbejde med andre af Kundens leverandører, såfremt Inu:IT skønner at dette ikke er til Kundens bedste.

I forbindelse med varer og services, som Inu:IT leverer til Kunden kan Inu:IT kun drages til ansvar efter de af Kgl. Brand's gældende bestemmelser for "Erhvervs - & produktansvarsforsikring nr. 54-92" for Detail handel med kommunikationsudstyr.

Maksimal erstatning på 5 mill pr. tilfælde, dog maksimalt 1 gang pr. år.

Inu:IT er ikke forpligtet til at yde erstatning for indirekte tab, herunder avancetab, tab af data eller følgeskader hos Kunden eller tredjemand.

3.6 Misligholdelse
I det tilfælde, at en af kontraktens parterne væsentligt misligholder vilkårene i kontrakten, kan den forurettede part skriftligt gøre opmærksom på dette, samt fremsætte krav om at få misligholdelsen afhjulpet straks.

Hvis misligholdelsen ikke, uden ugrundet ophold, afhjælpes, kan den forurettede part ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning.

Under denne aftales forløb, må Kunden kke proaktivt tilbyde ansættelse til en hos Inu:IT ansat konsulent på en ikke opslået stilling, det samme gælder for Inu:IT.

3.7 Tvister & lovvalg
Tvister af enhver art i relation til denne kontrakt, skal til enhver tid søges løst mellem kontraktens parter. Såfremt dette ikke lader sig gøre, skal tvister løses ved Grønlands Landsret efter de til enhver tid gældende love og regler i Grønland.

4. Ikrafttrædelse og opsigelse
Drifhtøtteaftalen træder i kraft pr. 01.08.1999 og er minimum gældende til 01.04.2000.

Hvorefter kontrakten skrifligt kan opsiges med 3 måneders varsel, til ophør ved en måneds udgang. På tilsvarende måde, kan Inu:IT skriftligt opsige aftalen med 3 måneders varsel.

Denne kontrakt kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Inu:IT og Kunden, i form af skriftlige tillæg til aftalen, fortløbende nummererede.