Krigen i EDB-verden

Men det tætte bånd mellem Anders Nilsson og Kimik IT er det bemærkelsesværdigt, at Anders Nilsson så enøjet kaster sig over Inu:IT.

Fredag d. 16. juli 1999
Sermitsiaq
Emnekreds: Erhverv, Informationsteknologi.

Indholdsfortegnelse:
Revisionen efterlyste handlingsplan
Nødsituation
Licitation
Offentliggørelse af kontrakt
De to konkurrenter
Politianmeldelserne
Ingen ulovligheder
Mulig forklaring
Anders Nilsson meldt til politiet


Der er ballade i den lille edb-verden. De to selskaber Inu:IT og Kimik IT bruger alle mulige metoder på at bekrige hinanden. Markedet er ellers stort nok til, at der er plads til dem begge, og at de begge kan tjene rigtig mange penge, hvilket de også gør. I virkeligheden er der plads til endnu et edb-firma, som ville kunne sikre en ordentlig konkurrence.

Både Inu:IT og Kimik IT har efterhånden opbygget mere eller mindre monopollignende positioner i samfundet. De to selskaber er de eneste, som kan servicere de store brugere.

Baggrunden for den nuværende ballade er dels år 2000 problemet, dels at medarbejderne flygter fra hjemmestyrets edb-afdeling.

Det har tvunget hjemmestyret til at indgå en lukrativ aftale med det private Inu:IT.

Revisionen efterlyste handlingsplan
Det var revisionen af landskassens regnskab for 1998, der efterlyste en samlet handlingsplan for år 2000 problemet. I øvrigt et krav som alle virksomheder har fået fra deres respektive revisionsfirmaer.

Revisionen anbefalede, at edb afdelingen meget hurtigt informerer de enkelte direktorater om identificerede problemområder og tiltag, der agtes iværksat til afhjælpning heraf.

Revisionen anbefalede endvidere, at der i edb-afdelingen skal foreligge en samlet handlingsplan for år 2000 for hele hjemmestyret.

Efter Preben Trunshøjs afgang som chef for edb-afdelingen blandt andet på grund af år 2000-problemet har flere edb-medarbejdere forladt jobbet.

Nogle er søgt over i de private edb-firmaer.

Edb-afdelingen har ansvaret for driften af en række edb-systemer, der blandt andet er en forudsætning for, at samfundet kan fungere. Hvis ikke disse systemer virker, kan der opstå problemer inden for for eksempel sundhedsområdet.

Nødsituation
Edb-afdeling er som nævnt ramt af en stor afgang, hvoraf en del forlader afdelingen ved udgangen af juli.

Derfor var det nødvendigt, at indgå aftale med et privat edb-firma, der træder i kraft l. august og som løber til april næste år.
  • Vi har således handlet på den eneste forsvarlige måde, nemlig hurtigt, påpeger edb-afdelingens fungerende chef, Lene Gaaei.
  • Alle må være enige om, at der i sådan en situation er brug for handlekraft snarere end de omstændige papirgange, der nødvendigvis må ligge til grund for en licitation, påpeger hun.
  • Afdelingens ledelse har indgået en tidsbegrænset kontrakt, hvilket løser den akutte nødsituation. I aftale perioden skal Inu:IT blandt andet være med til at sikre edb-afdelingens planer omkring år 2000 problemet.


Licitation
Landstingsmedlem Anders Nilsson (Atassut) har kraftigt kritiseret, at opgaven ikke er sendt i licitation.

Kimik IT har henvendt sig, fordi de var interesseret i noget af opgaven. Men firmaet kunne først deltage i møde i uge 29, da Ian Wennerfeldt vendte tilbage fra ferie, og det var alt for sent.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at Kimik IT kommer på banen på nogle af de fagspecifikke systemer i hjemmestyret. Der er tale om så stor en opgave, at Inu:IT ikke kan klare det hele alene.

Offentliggørelse af kontrakt
Anders Nilsson har offentliggjort kontrakten mellem hjemmestyret og Inu:IT i sin internet-avis.

Det er højst usædvanligt, at en politiker offentliggør en forretningsaftale mellem hjemmestyret og et privat firma. Ganske vist oplyser Anders Nilsson, at han har fået den anonymt. Og siger dermed indirekte, at han ikke har fået den via sit arbejde som finansudvalgsmedlem.

Hjemmestyret købte i 1998 konsulentbistand i størrelsesorden 80 millioner kroner. Så vidt vides er der ikke en eneste af de konsulentaftaler, der har været ude i licitation, - endsige har været offentliggjort.

Pressen er selvfølgelig meget interesseret i at offentliggøre de forretningsaftaler, som hjemmestyret indgår, da det klart er i skatteborgernes interesse at vide, hvad pengene bruges til.

Men de private firmaer, som hjemmestyret nødvendigvis må samarbejde med, er ikke interesseret i en offentliggørelse af kontrakter.

Jævnfør for eksempel aftalen med de store danske bryggerier om opførelsen og driften af Nuuk Imeq.

Med den fremtidige udlicitering af offentlige opgaver giver det ikke hjemmestyret et videre godt renomé, at politikerne ensidigt kan finde på at offentliggøre kontrakter, de naturligvis får indblik i.

De to konkurrenter
En variation af denne sag er, at Anders Nilsson har meget tætte bånd til det ene af de to store edb-firmaer - nemlig Kimik IT, der er et privat selskab dannet af medarbejdere fra Kanukoka’s Informatik og som har fortsat serviceringen af kommunerne.

Iøvrigt en opgave som heller ikke har været ude i licitation, hvilket Anders Nilsson glemmer at gøre opmærksom på i sin kritik af hjemmestyrets aftale med Inu:IT.

Det var iøvrigt Kanukoka’s Informatik, som i 1995 hjalp Anders Nilsson igang med den første internet avis - den meget populære Atagu, som Anders Nilsson har stor succes med, og det er fortsat Kanukoka Informatik, som sponsorerer denne avis.

Men det tætte bånd mellem Anders Nilsson og Kimik IT er det bemærkelsesværdigt, at Anders Nilsson så enøjet kaster sig over Inu:IT.

Politianmeldelserne
En udløber af denne sag er Anders Nilssons påstand om, at nogle har brudt ind i hjemmestyrets netværk og misbrugt deres adgang.

I et brev til landstingets formandsskab samt i radioavisen mere end antyder han, at skurken er Inu:IT’s direktør Martin Gjødvad.

Anders Nilsson henviser til to ukendte bruger-konti, som har haft adgang til systemet i april 1999.

På den baggrund har landstingets formand Johan Lund Olsen bedt om en politiundersøgelse om de såkaldte "indbrud".

I oplysningen om indbrud i hjemmestyrets edb-systemer, angiver Anders Nilsson Martin Gjødvad som mulig ansvarlig, men oplyser samtidig, at indbruddet ikke kan være foretaget "udefra", men at nuværende eller tidligere ansatte i edb-afdelingen må have bistået.

"Da landstingets medlemmer i høj grad er beskyttelsesværdige personer i forhold til den omtalte krænkelse, skal jeg på Landstingsmedlemmernes vegne hermed anmelde forholdet til Politimesteren med anmodning om, at det indledes efterforskning og eventuel tiltalerejsning", skriver Johan Lund Olsen til politimesteren.

Ingen ulovligheder
Lene Gaaei fra edb-afdelingen oplyser, at der ikke foreligger dokumenterede ulovligheder.

Ved en rutinemæssig kontrol af systemet i slutningen af juni har edb-afdelingen konstateret, at der var oprettet en bruger, som ikke umiddelbart kunne identificeres.

Det kunne konstateres hvornår brugeren sidst havde været logget ind i edb-systemet, nemlig den 6. april kl. 00.35 (det vil sige natten efter anden påskedag), men ikke hvem der havde oprettet brugeren. Brugeren blev straks slettet.

Brugerkontoen har haft de rettigheder, systemvagten har, det vil sige begrænsede rettigheder.

Brugerkontoen er oprettet på initialer. Ingen i edb-afdelingen eller i Inu:IT har disse initialer. Derimod oplyses det, at der tidligere har været en ansat i edb-afdelingen med de omvendte initialer. Vedkommende er i dag ansat i et andet privat edb-firma - og altså ikke Inu:IT, som Anders Nilsson har påstået. Politiet efterforsker blandt andet dette.

- Jeg glæder mig meget til politiet har undersøgt disse forhold til bunds, siger Martin Gjødvad.

Mulig forklaring
Lene Gaaei oplyser, at Systemvagten som et led i sit arbejde med mellemrum opretter en test-bruger for at afprøve systemerne.
  • Der kan således være sket en menneskelig fejl, hvor en testbruger-ID ikke er slettet efter brug, men sagen undersøges nu til bunds og alle oplysninger stilles til rådighed for den politiundersøgelse, som Landstingets Bureau har bedt om, siger Lene Gaaei og oplyser, at Administrationsdirketoratet har sikret relevante back-up-bånd fra edb-afdelingen.
  • Båndene bliver gennemgået af uvildige eksperter for at finde ud af, hvornår og af hvem bruger-kontoen blev oprettet.
I Anders Nilssons brev refereres i øvrigt til en anden brugerkonto. Det drejer sig om en brugerkonto med administratorrettigheder, der helt legalt var oprettet i det daværende Q-Data.

- Edb-afdelingen var bekendt med denne konto og slettede den for halvandet år siden, da der ikke længere var brug for den, oplyser Lene Gaaei.

Martin Gjødvad har indrømmet, at han for fem år siden fik oprettet en bruger-konto hos hjemmestyrets edb-afdeling. Og den blev slettet for halvandet år siden.

- Inu:IT har derfor ikke i april 1999 haft en bruger på hjemmestyrets netværk, og har herudover på intet tidspunkt haft en bruger, som hjemmestyrets edb-afdeling ikke har været bekendt med, understreger Martin Gjødvad.

Anders Nilsson meldt til politiet
Han er imidlertid blevet så vred på Anders Nilsson for at have bragt Inu:IT’s navn i miskredit, at han har meldt ham til politiet for æresfornærmelse.

Martin Gjødvad henviser til middagsradioavisen den 9. juli, hvor Anders Nilsson beskylder Martin Gjødvad for uretmæssigt at have haft adgang til hjemmestyrets edb-system.

Desuden beder Martin Gjødvad politiet om at undersøge, om offentliggørelsen af aftalen mellem Inu:IT og hjemmestyret er lovlig.

Martin Gjødvad ser i øvrigt meget gerne, at hjemmestyrets og kommunernes aftaler omkring edb-service kommer ud i licitation.