Arbejdsgruppens kommissorium

Udviklingen i Hjemmestyrets udenrigsrelationer og debat i Danmark og Grønland har bragt spørgsmålet om Hjemmestyrets rolle i udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager, der vedrører Grønland, op ved flere lejligheder

Torsdag d. 9. september 1999
Annoraaq-udvalget
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Udviklingen i Hjemmestyrets udenrigsrelationer og debat i Danmark og Grønland har bragt spørgsmålet om Hjemmestyrets rolle i udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager, der vedrører Grønland, op ved flere lejligheder mellem regeringen og landsstyret. På baggrund af de politiske tilkendegivelser blev sagen taget op på rigsmødet i januar 1999, hvor det efter forslag fra Hjemmestyrets side blev besluttet at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, der skulle have til opgave at identificere de udenrigs- og sikkerhedspolitiske områder, hvor Grønland har interesser, samt udarbejde forslag til retningslinjer for inddragelsen af Grønlands Hjemmestyre i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål inden for rammerne af hjemmestyreloven.

Kommissoriet blev konkret formuleret som følger:
"Der er enighed mellem Danmark og Grønland om at afdække, på hvilke måder Grønland kan blive mere synlig i den fælles dansk/grønlandske udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Formål
Formålet med arbejdsgruppens arbejde er:

- At identificere de udenrigs- og sikkerhedspolitiske sagsområder, hvor Grønland har interesse.

- At udarbejde forslag til retningslinjer for inddragelsen af Grønlands hjemmestyre i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.


Grundlag
Grundlaget for arbejdsgruppens arbejde er hjemmestyrelovens
Tidsramme
Arbejdsgruppen udarbejder til det næstkommende Rigsmøde en rapport med indstillinger til Landsstyret og Regeringen."

Ændring af kommissorium
Efter landstingsvalget den 16. februar 1999 dannede Siumut og IA et nyt landstyre. I koalitionsaftalen indgår, at alle muligheder inden for hjemmestyreordningen skal undersøges, herunder udenrigs- og sikkerhedsområdet, med henblik på at sikre landsstyrets totale medvirken.

Landsstyrekoalitionen aftalte derfor at nedsætte en kommission, der i Grønland skal arbejde med den opgave at afdække Grønlands selvstændige placering inden for rigsfællesskabet, samt hvorledes Grønland placeres, såfremt Danmarks grundlov skulle ændres.

Grønlands Hjemmestyre anmodede derfor den 21. februar 1999 om, at arbejdet i arbejdsgruppen blev indstillet indtil videre.

På møde den 19. maj 1999 i den fælles dansk/grønlandske embedsmandsgruppe vedr. udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål blev det efter grønlandsk ønske aftalt, dels at arbejdet i arbejdsgruppen skulle genoptages, dels at arbejdsgruppen alene skulle udføre den del af kommissoriet, der består i at identificere de udenrigs- og sikkerhedspolitiske sagsområder, hvor Grønland har interesse og således ikke udarbejde forslag til retningslinjer.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at den faktuelle beskrivelse i forhold til punkt 1 bør baseres på den udvikling i praksis, der har fundet sted i løbet af de seneste 20 år inden for rammerne af hjemmestyreloven.

Rigsmødet vil blive orienteret om resultatet af arbejdsgruppens arbejde ved rigsmødet i august 1999.

I arbejdsgruppen har deltaget repræsentanter for Grønlands Hjemmestyre, Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet under Udenrigsministeriets formandskab. Sekretariatsfunktioner er varetaget i et samarbejde mellem Hjemmestyret og Udenrigsministeriet.