Handicapkonti - Ordførerindlæg fra Atassut I

Hvis landsstyreformanden på det foreliggende grundlag ikke har fattet situationens alvor, så vil vi første omgang stille et mistillidsvotum til landsstyret med afsæt i denne sag. Vi er overbevist om at et stort flertal i salen vil støtte os.

Søndag d. 24. oktober 1999
Daniel Skifte
Emnekreds: Etik, Politik.

Det er pinligt og påfaldende at den meget alvorlige sag om landsstyremedlem Mikael Petersen kun får fem linier i landsstyremedlemmets svarnotat.

Og så går de fem linier kun ud på at fortælle, at "Landsstyret har taget skridt til at undersøge ..".

Det er ikke landsstyret der skal undersøge noget på dette fremskredne tidspunkt. Hvis Landsstyret havde haft lyst og vilje til at undersøge noget i sine egne rækker, så skulle det være sket i forlængelse af forårssamlingen, hvor finansudvalget bad revisionsudvalget indlede en nærmere undersøgelse af omstændighederne omkring Mikael Petersen og bevillingen til handicapforsorgen i Danmark

den undersøgelse - også betegnet som forvaltningsrevision - der anbefales af revisionsudvalget, er ikke nødvendig for at afdække yderligere om Mikael Petersens rolle i sagen. Den er tilstrækkeligt belyst i det fremlagte materiale. Forvaltningrevisionen skal belyse embedsværkets medvirken i sagen. At fremlægge misvisende oplysninger for Landstinget er alvorligt. Det er også alvorligt at medvirke til at fabrikere misvisende oplysninger.

Forvaltningsrevisionen skal iværksættes af revisionsudvalget i samarbejde med den eksterne revision.

Jeg finder at det er nødvendigt her fra talerstolen at beskrive handlingsforløbet i denne meget beklagelige sag:
  1. I slutningen af juli 1998 søgte Mikael Petersen finansudvalget om lov til at flytte knap 2 mio. kr. fra handicapforsorgen i Danmark til handicapforsorgen i Grønland.. I ansøgningen blev det skrevet, at der var et forventet mindreforbrug på Danmarkskontoen pga færre nedsendelser og at en analyse havde vist, at der var mindre udgifter pr person end først antaget.
Mikael Petersen har ikke dokumenteret sine begrundelser, og de er blevet afvist af den eksterne revision. Finansudvalget blev misinformeret.
  1. Finansudvalget bad som en betingelse for sin godkendelse af ansøgningen om en redegørelse for de forhold, der havde betydet en nedgang i antallet af nedsendelser til Danmark.
    Fra Danmarkskontoret fik Socialdirektoratet tilsendt en opgørelse, der viste et merforbrug på handicapkontoen i Danmark på 3,8 mio kr.
Mikael Petersen bringer ikke denne oplysning videre til Finansudvalget, men oplyser den 4. september 1998 at antallet af handicappede ganske vist er steget, men at det forventes at der kan ske en reduktion i antallet af nedsendelser til Danmark.

Ud fra disse oplysninger og uden at have fået at vide at bevillingen på kontoen for handicapforsorg i Danmark forventes at blive overskredet med 3,8 mio. kr. accepterer finansudvalget at er flyttes 1,792 mio kr fra handicapforsorg i Danmark til handicapforsorg i grønland. Finansudvalget blev misinformeret og forholdt væsentlige oplysninger.
  1. I forslag til finanslov for 1999 (udarbejdet i juli-august 1998) skrives det i socialdirektoratets budgetbidrag vedr. handicapforsorg i Danmark, at der er 125 personer med vidtgående handicap i Danmark og at antallet ikke forventes at ændres væsentligt i budgetperioden (1999-2002).
Der søges om 78.950 mio. kr. selv om beregninger har vist at forbruget i 1998 vil ende på 84.400 mio. kr.
  1. På forårssamlingen 1999 søger Mikael Petersen om 9 mio. kr. til handicapforsorgen i Danmark og begrunder ansøgningen med sent fremsendte regninger og uventet store prisstigninger fra Vestsjællands Amt, som Socialdirektoratet ikke har indflydelse på.
Disse begrundelser har ikke hold i virkeligheden. Den eksterne revision har analyseret aftalen med Vestsjællands Amt og arbejdsgangene. Priserne er kun steget med 161.000 kr. og såvel aftaler som arbejdsgange er rimelige og fornuftige. Landstinget blev misinformeret.
  1. I samråd med finansudvalget gentager Mikael Petersen sine udokumenterede påstande om forsinkede regninger og uventet store prisstigninger. Finansudvalget blev misinformeret.
  2. I senere samråd med revisionsudvalget gentager Mikael Petersen sine udokumenterede påstande om forsinkede regninger og uventet store prisstigninger. Revisionsudvalget blev misinformeret.
  3. Først da revisionsudvalget sætter den eksterne revision til at undersøge sagen - og først da den eksterne revision tropper op på Danmarkskontoret lykkes det at afdækkes sagens sammenhæng, som den er fremstillet i den revisionsrapport, der er vedlagt betænkningen fra revisionsudvalget.
Hvad er det i dette sagsforløb, som landsstyret og ikke mindst landsstyreformanden vil have nærmere undersøgt, før man tager den uundgåelige beslutning at fritage Mikael Petersen for hans hverv som medlem af landsstyret?

Behandlingen af Revisionsudvalgets betænkning blev udsat med en uge for at give Landsstyreformanden mulighed for at komme en pinlig debat her i salen i forkøbet ved at skifte Mikael Petersen ud. Det er ikke sket, og det skal vi stærkt beklage.

Hvis landsstyreformanden på det foreliggende grundlag ikke har fattet situationens alvor, så vil vi første omgang stille et mistillidsvotum til landsstyret med afsæt i denne sag. Vi er overbevist om at et stort flertal i salen vil støtte os. Skulle partidisciplin have så hårdt et greb i så mange medlemmer af landsstyrekolationens medlemmer, at de vil tilsidesætte almindelig anstændighed og hensynet til landstingets omdømme ved at stemme for fastholde Mikael Petersen i landsstyret, så ser vi frem til at forvaltningsrevisionen kan færdiggøres så betids at vi kan afslutte sagen inden samlingen slutter.

Alternativet er at Landstinget skal genindkaldes i midten af november, eller Socialdirektoratet skal køre uden politisk ledelse frem til næste samling. Vi anser det for helt udelukket, at Mikael Petersen kan fortsætte som medlem af landsstyret.