Handicapkonti - Ordførerindlæg fra Atassut II

Jeg er derfor nødt til at påpege at Landsstyreformanden i sit svarnotat manipulerer med handlingsforløbet

Tirsdag d. 2. november 1999
Daniel Skifte
Emnekreds: Etik, Politik.

For en uge siden kunne vi her fra talerstolen sige, at den forvaltningsrevision, der anbefales af Revisionsudvalget, ikke er nødvendig for at afdække yderligere om Mikael Petersens rolle i sagen. Den var tilstrækkeligt belyst i det fremlagte materiale.

Nu er der gået en uge, og der foreligger en forvaltningsrevision. Og den rykker ikke ved konklusionerne i den første revisionsberetning og Revisionsudvalgets betænkning af 12. oktober. I den nu fremlagte tillægsbetænkning hedder det (og jeg citerer):
"Efter Revisionsudvalgets opfattelse underbygger undersøgelsen den kritik, som Revisionsudvalget gav udtryk for i Revisionsudvalgets betænkning EM99/42 af 12. oktober 1999. Endvidere viser undersøgelsen, at Landsstyremedlemmet ikke videregav faktuel viden, selvom han havde denne viden.

Efter Revisionsudvalgets opfattelse har Landsstyremedlemmet dermed fortiet oplysninger, der var af væsentlig betydning for Landstingets bedømmelse af behovet for bevillinger til handicappede i Danmark."(*)
Mere klart kan det ikke siges.

Behandlingen af Revisionsudvalgets betænkning blev udsat med en uge for at give Landsstyreformanden mulighed for at komme en pinlig debat her i salen i forkøbet ved at skifte Landsstyremedlemmet ud. Det skete ikke, og det skal vi endnu engang stærkt beklage.

Nu har behandlingen været udsat yderligere end uge, hvor der er foretaget en forvaltningsrevision, som underbygger de første konklusioner.

Alligevel fastholder landsstyreformanden i sit svarnotat, at Mikael Petersen som landsstyremedlem for sociale anliggender ikke har begået andet end et fejlskøn.

Jeg er derfor nødt til at påpege at Landsstyreformanden i sit svarnotat manipulerer med handlingsforløbet. Landsstyreformanden skriver at Finansudvalget gav tilladelse til at rokere ca. 1,8 mio. kr. fra handicapforsorgen i Danmark.Det passer ikke.

Finansudvalget gav et betinget tilsagn. Tilsagnet var betinget af at man fik en nærmere redegørelse for nedgang i antallet af nedsendelser til Danmark. Den redegørelse modtog finansudvalget en uge efter at direktoratet var blevet bekendt med et merbehov på 3.8 mio kr. til handicapforsorg i Danmark. Trods denne viden fastholdt Mikael Petersen i sin redegørelse til Finansudvalget af 4. september 1998, at
"Antallet af handicappede er stigende, dog stiger udbygningen af bo-tilbuddene og øvrige hjælpeforanstaltninger mere, så der kan ske en reduktion i antallet af nedsendelser til Danmark."(*)
Det var denne information til Finansudvalget, der åbnede for rokeringen af de 1,792 mio. kr., og den blev - som det rigeligt er dokumenteret - afgivet på trods af viden om et behov for en merbevilling på 3,8 mio. kr.

Hvis Landsstyreformanden heller ikke på dette forstærkede grundlag har fattet situationens alvor, så må vi endnu engang stille et mistillidsvotum til Landsstyremedlemmet med afsæt i denne sag.

Vi er ikke længere overbeviste om at et flertal i salen vil støtte os. Vi er bange for at partidisciplinen har så hårdt et greb i så mange af landsstyrekoalitionens medlemmer, at de vil tilsidesætte almindelig anstændighed og hensynet til landstingets omdømme ved at stemme for fastholde Mikael Petersen i landsstyret.

Vi frygter en tilbagevenden til det vi troede var et overstået kapitel i Hjemmestyrets historie: et landsstyre, der efter for-godt-befindende kan trække rundt med et bekvemt flertal i Landstinget.

Og vi håber meget at denne sag kan afsluttes i dag inden samlingen slutter, på en måde så vi kan fortsætte og forstærke de mange gode tendenser vi har set siden valget.

Vi har set et løft i Landstingets arbejde med mere overblik, bedre forarbejde og en målbevidst stræben efter mere langsigtede løsninger. Vi håber meget på at det vil fortsætte, at det vil blive udbygget, og at det skal være måde, vi skal arbejde på fremover.

Vi håber det bedste, og frygter det værste
Godkendelsen var betinget af at DSAO kunne bekræfte at der var et mindreforbrug på Handicapkontoen i Danmark. det blev bekræftet en 4. september, på trods af at man i direktoratet ultimo august havde modtaget oplysninger om et merbevillingsbehov på 3,8 mio kr.
(Anders Nilsson, medlem af finansudvalget).