Landstingslov om konkurrence

Loven har til formål at fremme konkurrencen og dermed styrke effektiviteten i produktion og omsætning af varer og tjenesteydelser m.v. samt forhindre misbrug af en dominerende stilling på et markedsområde

Mandag d. 8. november 1999
Landstinget
Emnekreds: Konkurrencenævnet, Love og konventioner.

Kapitel 1 Lovens formål og område
§ 1. Loven har til formål at fremme konkurrencen og dermed styrke effektiviteten i produktion og omsætning af varer og tjenesteydelser m.v. samt forhindre misbrug af en dominerende stilling på et markedsområde ved størst mulig gennemsigtighed vedrørende konkurrenceforhold og ved foranstaltninger imod skadelige virkninger af konkurrencebegrænsninger.

§ 2. Loven omfatter:
 1. Erhvervsvirksomheder og sammenslutninger af erhvervsdrivende.
  Kapitel 2 Konkurrencenævnet
  § 4. Loven administreres af Konkurrencenævnet, som selv træffer afgørelse om, hvilke sager, der skal behandles, uanset om der foreligger klager eller andre henvendelser vedrørende de af loven omfattede forhold.

  Stk. 2. Konkurrencenævnet består af en formand og 6 medlemmer. Formanden udpeges af Landsstyret. De øvrige medlemmer udpeges af Landsstyret for en periode af 4 år. Nævnet skal omfatte alsidigt kendskab til erhvervsforhold, herunder juridiske, økonomiske, finansielle og forbrugermæssige forhold. Formanden og 3 af nævnets medlemmer skal være uafhængige af erhvervsinteresser.

  Stk. 3. Til nævnet knyttes sekretariatsbistand.

  Stk. 4. Landsstyret fastsætter nærmere regler om nævnets virksomhed, herunder om vederlæggelse af nævnets medlemmer.

  Kapitel 3 Gennemsigtighed
  § 5. Aftaler og vedtagelser, hvorved der udøves eller vil kunne udøves dominerende indflydelse på et markedsområde, skal anmeldes til Konkurrencenævnet inden 14 dage efter, at den pågældende aftale eller vedtagelse er truffet.

  Stk. 2. Ændringer i forhold, hvorom anmeldelser er sket, skal ligeledes anmeldes inden 14 dage.

  Stk. 3. Aftaler og vedtagelser, der er omfattet af bestemmelsen i stk. 1, er ikke gyldige, medmindre de anmeldes inden for den foreskrevne frist.

  Stk. 4. Konkurrencenævnet fastsætter nærmere regler om anmeldelse.

  § 6. Konkurrencenævnet kan kræve alle oplysninger, herunder regnskaber, regnskabsmaterialer, udskrift af bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, som skønnes nødvendige for dets virksomhed eller til afgørelse af, om et forhold er omfattet af lovens bestemmelser.

  § 7. Hvor konkurrencen ikke er tilstrækkelig virksom, eller hvor der af andre særlige grunde er behov for at følge konkurrenceforholdene eller skabe gennemsigtighed i prisforhold, kan Konkurrencenævnet:
  1. for en periode af op til to år ad gangen pålægge en virksomhed eller sammenslutning m.v. inden for en nærmere fastsat frist løbende at indberette nærmere angivne arter af oplysninger om priser, avancer, rabatter, bonus, forretningsbetingelser, finansielle og organisatoriske forbindelse m.v.,
  2. fastsætte regler om fakturering og anden dokumentation for prisberegningen,
  3. fastsætte regler om mærkning eller skiltning med pris og mængde.
  § 8. Konkurrencenævnet kan foretage og offentliggøre undersøgelser, der er egnet til at fremme gennemsigtighed vedrørende konkurrenceforhold, jf. dog § 10. Konkurrencenævnet kan bemyndige de myndigheder, der i henhold til landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg kan undersøge pris- og avanceforhold, til på nævnets vegne at indhente oplysninger eller foretage undersøgelser, ligesom nævnet har adgang til alle oplysninger, der i øvrigt indhentes af de pågældende myndigheder.

  Stk. 2. Virksomheder eller sammenslutninger m.v. omfattet af en undersøgelse skal gøres bekendt med undersøgelsen før dens offentliggørelse.

  Stk. 3. Virksomhedens eller sammenslutningens m.v. eventuelle bemærkninger skal efter anmodning offentliggøres sammen med undersøgelsen, hvis bemærkningerne er fremsat til rådet senest 30 dage efter undersøgelsens modtagelse.

  § 9. Konkurrencenævnet kan, hvor dette skønnes egnet til at fremme konkurrencen og dermed styrke effektiviteten offentliggøre oplysninger om priser, rabatter og bonus m.v., jf. dog § 10.

  § 10. Konkurrencenævnets virksomhed er undergivet Lov om offentlighed i forvaltningen.

  Stk. 2. Der må ikke ske offentliggørelse af undersøgelser og videregivelse af oplysninger, der indeholder
  1. oplysning om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, eller
  2) oplysning om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at offentliggørelse eller videregivelse af oplysningen ikke finder sted.

  Kapitel 4 Foranstaltninger imod skadelige virkninger af konkurrencebegrænsninger
  § 11. Finder Konkurrencenævnet, at der på et markedsområde foreligger en konkurrencebegrænsning, der medfører eller vil kunne medføre skadelige virkninger for konkurrencen og dermed effektiviteten i produktion og omsætning af varer eller tjenesteydelser m.v. eller begrænsninger i erhvervsfriheden, jf. § 1, kan rådet søge de skadelige virkninger bragt til ophør ved forhandling.

  § 12. Kan de skadelige virkninger, der er nævnt i § 11, ikke bringes til ophør ved forhandling, udsteder nævnet påbud, som kan omfatte hel eller delvis ophævelse af aftaler, vedtagelser, bestemmelser og forretningsbetingelser.

  Stk. 2. Kan de skadelige virkninger ikke bringes til ophør ved påbud efter stk. 1, kan rådet udstede påbud til en eller flere af de pågældende virksomheder om at sælge til nærmere angivne købere på virksomhedens sædvanligt gældende vilkår for tilsvarende salg. Virksomheden kan dog altid kræve kontant betaling eller betryggende sikkerhed.

  § 13. En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på et markedsområde er forbudt. Misbrug kan især bestå i:
  1. direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser eller andre urimelige forretningsbetingelser,
  2. anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen.
  § 14. Finder Konkurrencenævnet, at en konkurrencebegrænsning som omtalt i § l1 eller § l3 medfører, at en pris eller avance klart overstiger, hvad der såvel med hensyn til størrelse som varighed ville kunne opnås på et marked med virksom konkurrence, og kan denne følge ikke bringes til ophør på anden måde, fastsætter nævnet for en periode på op til et år ad gangen for bestemte varer og tjenesteydelser m.v., virksomheder eller sammenslutninger m.v. bestemmelse om:
  1. at angivne priser eller avancer ikke må overskrides, eller
  2. at der ved beregningen af priser og avancer skal anvendes bestemte kalkulationsregler.
  Stk. 2. Bedømmelsen af en pris eller en avance skal foretages på grundlag af forholdene i virksomheder, der drives på en teknisk og kommercielt hensigtsmæssig måde. Ved fastsættelse af en pris for en vare eller tjenesteydelse m.v. skal virksomheden have dækning for nødvendige omkostninger samt en avance under hensyn til risikoen ved varens eller tjenesteydelsens m.v. fremstilling og salg.

  Stk. 3. Konkurrencenævnet kan ved fastsættelse af højestepriser eller -avancer, hvor vægtige hensyn, herunder til forsknings- og udviklingsintensive produktionsområder, taler derfor, fravige de principper, der følger af stk. 2.

  § 15. Virksomheder eller sammenslutninger m.v. må ikke aftale, vedtage, bestemme eller på anden måde betinge sig, at der ved videresalg i efterfølgende omsætningsled skal overholdes mindstepriser eller -avancer, medmindre Konkurrencenævnet har godkendt de pågældende aftaler m.v. Godkendelse kan gives, når vægtige grunde taler herfor.

  Stk. 2. Ved tilkendegivelse af vejledende videresalgspriser skal det fremgå, at prisen er vejledende.

  § 16. Om virksomhed, som efter § 2, nr. 1, 2. pkt., og nr. 2, ikke er omfattet af
  Kapitel 5 Klage
  § 17. Konkurrencenævnets afgørelser efter loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

  Stk. 2. Afgørelser truffet efter § 2, § 3, 1. pkt., § 5, stk. l og 2, § 7, § 10, § 11, bortset fra beslutning om at afvise at behandle en sag, § l2, § l3, § l4 og § 15 kan indbringes for domstolene af:
  1. den, afgørelsen retter sig til, og
  2. den, som i øvrigt har individuel, væsentlig interesse i sagen.
  Stk. 3. Sagen indbringes for Grønlands Landsret som l. instans.

  Stk. 4. Sagen skal indbringes for retten senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Når særlige grunde taler derfor, kan landsdommeren i Grønland se bort fra overskridelse af indbringelsesfristen.

  Stk. 5. Indbringelse af afgørelse truffet efter § 10 har opsættende virkning. Indbringelse af andre afgørelser kan af nævnet eller landsdommeren i Grønland tillægges opsættende virkning.

  Kapitel 6 Sanktionsbestemmelser, øvrige bestemmelser
  § 18. Undlader nogen rettidigt til Konkurrencenævnet at anmelde, give oplysninger eller indberette i henhold til
  § 19. Medmindre anden mere indgribende foranstaltning er forskyldt efter anden lovgivning, idømmes bøde til den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. overtræder § 5, stk. 1 og 2, § 13, og § 15,
  2. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, jf. § 5,stk. 1 og 2, § 6,og § 7, nr. 1,
  3. tilsidesætter en aftale, som er indgået efter forhandling mellem Konkurrencenævnet og vedkommende, jf. $ 11,
  4. undlader at efterkomme påbud udstedt efter § 12 eller ikke overholder bestemmelser fastsat efter § 14, stk. 1, eller
  5. fortier forhold af betydning for den pågældende sag.
  Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter § 7, nr. 2 og 3, kan der fastsættes bøde for forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

  Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskaber som sådant bødeansvar. Er overtrædelse begået af en offentlig instans, kan denne pålægges bødeansvar.

  §) 20. Repræsentanter for Konkurrencenævnet kan efter retskendelse mod behørig legitimation:
  1. på stedet gøre sig bekendt med og foretage afskrift af enhver oplysning, der har betydning for udøvelsen af tilsyn efter loven, herunder regnskaber, regnskabsmateriale, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, samt
  2. få adgang til en virksomheds eller sammenslutnings m.v. lokaler og transportmidler.
  Stk. 2. Politiet yder bistand hertil. Justitsministeren kan efter forhandling med Grønlands Landsstyre fastsætte nærmere regler herom.

  Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
  § 21. Loven træder i kraft den I. januar 1993.

  Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. l02 af 31. marts l955 med senere ændringer om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger.

  Stk. 3. Anmeldelser, der i overensstemmelse med § 6, stk. l, i monopolloven er foretaget før den 1. januar 1993, overføres til Konkurrencenævnet.
  Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992

  Lars Emil Johansen / Ove Rosing Olsen