Royal Greenland fik et positivt resultat

Ifølge gældende lovgivning om aktieselskaber skal selskabets aktiver afhændes mod betaling på baggrund af en af en uvildig vurderingsmand foretaget vurdering over aktivernes værdi.

Torsdag d. 23. marts 2000
Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Erhverv.

Karl Therkelsen har i et læserindlæg kommenteret Royal Greenlands årsregnskab. Han konkluderer, at der altså måtte være underskud i koncernens regnskab, fordi selskabet har indtægtsført en fortjeneste ved salg af fast ejendom og produktionsudstyr på 53 millioner kroner, og fordi selskabet end ikke har hensat til tab.

Karl Therkelsen er så ærlig, at han oplyser, at hans kritik alene bygger på radioavisens første præsentation af regnskabet. På den baggrund ønsker jeg at kommentere indlægget.

Ifølge gældende lovgivning om aktieselskaber skal selskabets aktiver afhændes mod betaling på baggrund af en af en uvildig vurderingsmand foretaget vurdering over aktivernes værdi.

Salget af aktiver - fabriksbygninger og produktionsudstyr - til Nuka A/S fandt sted præcist efter denne forskrift! Og handelen blev afsluttet på et beløb, der ligger markant under den af vurderingsmanden foretagne vurdering.

Uanset på hvilke vilkår, Royal Greenland A/S i sin tid fik overdraget anlæggene, så er det imidlertid klart, at der er foretaget store investeringer i anlæggene fra selskabets side i den tid, aktiverne har været i Royal Greenlands regi.

Markedsværdien af de afhændede aktiver er ifølge vurderingsmanden på niveauet 130 millioner kroner. Salgsprisen blev 98 millioner kroner. Fortjenesten ved salget blev 53 millioner kroner.

Denne fortjeneste har koncernen brugt til at rense ud af en række ikke-profitable eller direkte underskudsgivende aktiviteter. Ved at gøre dette har vi fjernet en række usikkerheder eller direkte trusler i koncernens fremtid med et slag. Vi kunne have valgt at fordele tabet ved en langsommere afvikling af de nævnte aktiviteter over flere år - men valgte altså at gøre det på en gang.

Koncernen kunne have valgt at lade de 53 millioner kroner indgå direkte i opgørelsen af regnskabsresultatet. Havde vi gjort det, ville årsresultatet efter skat være et overskud på 63 millioner kroner - og ikke de ti, som blev årets resultat efter skat og hensættelser til tab!