Indførelsen af telemedicin i Grønland

Evalueringen sker i samarbejde med National Center for Telemedicin i Tromsø, Norge, et af verdens førende telemedicincentre

Lørdag d. 20. maj 2000
Landsstyret
Emnekreds: Informationsteknologi, Sundhedsvæsenet, Telemedicin.

Indholdsfortegnelse:
Baggrund
Status
Ikke-planlagte udvidelser af funktionsområder
Justeret tidsplan - Etape 1 og Etape 2
Evaluering
Økonomi i 2001 og 2002


Baggrund
I 1994 påbegyndtes et pilotprojekt vedrørende teleradiologi af den adm. overlæge på Dronning Ingrids Hospital (DIH), og en repræsentant for Lægeklinikken i Nuuk. Pilotprojektet blev finansieret via intern rokering af midler i Direktoratet for Sundhed og Forskning.

Et nyt pilotprojekt, som blev påbegyndt i 1996, involverede DIH, Lægeklinikken, Qaqortoq Sygehus, sygeplejestationen i Fiskenæsset og Rigshospitalet. Det blev finansieret af Direktoratet for Sundhed og Forskning på særlig favorable vilkår med Tele Greenland. Udgifterne var på 1.149.777 kr.

På baggrund af erfaringerne af de to pilotprojekter blev der i 1998 afsat 660.000 kr. med 200.000 kr. de efterfølgende år på Finansloven til en fortsættelse af pilotprojektet fra 1996. Disse midler blev primært anvendt til indkøb af udstyr samt telemedicinske transmissioner til Rigshospitalet.

Direktoratet for Sundhed og Forskning nedsatte i 1998 en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde en handlingsplan for den videre indførelse af telemedicin i Grønland. Arbejdsgruppen bestod af en repræsentant fra Direktoratet for Sundhed og Forskning samt den nuværende Telemedicingruppe. Resultatet af deres arbejde blev "Handlingsplan for indførelse af Telemedicin i Grønland", som tog udgangspunkt i erfaringerne fra de forudgående projekter, og hvis anbefalinger er blevet fulgt i 1999 og 2000.

I 1999 fik Telemedicin-projektet midler fra Karen Elise Jensen Fonden på kr. 1.662.000. Disse er blevet anvendt til videreførelse af projektet.

Under EM99 blev der bevilget 3.878.000 kr. til Telemedicin-projektet på Finanslov 2000. Det blev i den forbindelse lovet, at der i løbet af foråret 2000 ville blive udarbejdet en foreløbig evaluering af opstarten, hvorefter der med Finanslov 2001 skal tages stilling til, hvorvidt Telemedicin-projektet ønskes videreført og i hvilken form.

Telemedicin-gruppen består i dag af fung. chefdistriktslæge for Lægeklinikken i Nuuk og leder af Telemedicin- projektet, distriktslæge for Lægeklinikken i Nuuk samt forstanderen for Lægeklinikken i Nuuk.

Status
Telemedicin-projektet kører som planlagt i henhold til den foreløbige "Handlingsplan for indførelse af Telemedicin i Grønland". Der er dog seks måneders forsinkelse grundet vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret personale. Projektet er delt op i to etaper, hvor Etape 1 på nuværende tidspunkt er under afvikling.

Formålene med etablering af telemedicin er at tilbyde specialiserede sundhedsydelser til patienter, der bor geografisk spredt og etablere support-mekanisme for det sundhedsfaglige personale i Grønland. Dette er opnået på de tjenestesteder, som deltager i projektets Etape 1.

Det telemedicinske udstyr i Ilulissat, februar 2000
Foruden Rigshospitalet, Lægeklinikken samt Fiskenæsset er der i de udvalgte distrikter opsat alt telemedicinudstyr. De øvrige udvalgte tjenestesteder i Etape 1 af projektet er:
  • Nanortalik,
  • Qaqortoq,
  • Paamiut,
  • Maniitsoq,
  • Kangaamiut,
  • Ittoqqortoormiit og
  • Ilulissat.
Der er blevet udarbejdet et undervisningsprogram samt en telemedicinmappe, som indeholder manualer, vejledninger og undervisningsmateriale. Sidstnævnte er placeret ved alle telemedicinske arbejdsstationer.

Personalet er blevet undervist, men undervisningen fortsætter, dels fordi nyt personale er kommet til, og dels fordi de anvendte programmer opdateres og tilpasses brugerønsker.

Transmissionen fra distrikt til Dronning Ingrids Hospital (DIH) og omvendt fungerer. Ligeledes med transmissionen til og fra Lægeklinikken. Tele Greenland har under hele projektet været meget samarbejdsvillig.

På DIH er alt telemedicinudstyr opstillet hos de involverede speciallæger. De valgte specialer er EKG, hudsygdomme og psykiatri. Speciallægerne er blevet undervist og behersker betjeningen af apparatur og programmer.

Hvidovre Hospital har overtaget røntgenfunktionen efter DIH, der på grund af manglende personaleressourcer har valgt ikke at deltage i projektet på nuværende tidspunkt.

Pr. 1. maj 2000 er Ilulissat, Maniitsoq, Paamiut og Ittoqqortoormiit gået ind i en egentlig driftsfase. På Fiskenæsset har man i en årrække været indtrådt i en driftsfase. Kangaamiut har brugt udstyret flittigt, men står overfor et personaleskift, som kan sætte udviklingen lidt tilbage.

Den telemedicinske tekniske enhed er foreløbig etableret på Lægeklinikken i Nuuk som planlagt. Grundet pladsmangel overvejes det at leje egnet lokale.

Telemedicinprojektet indgår i Arktisk Råd's telemedicinske samarbejde.

Nedenstående oversigt 1 viser antal transmissioner, konsultationer og videokonferencer, der er udført fra projektets start til 1. april 2000:
Specialer Antal
EKKO-kardiografi-transmissioner 100
Røntgen-transmissioner 143
Hudbillede-transmissioner 58
EKG-transmissioner 35
Psykiatri-konsultationer 8
Video-konferencer (overvejende undervisning) 209


Ikke-planlagte udvidelser af funktionsområder
Gennem de første måneders prøvesendinger opstod et behov fra flere kystsygehuse for at få røntgenbilleder vurderet af frem for alt ortopædkirurger og intern medicinere. Projektet blev derfor "udvidet", således at disse specialister, efter først at have arbejdet fra Lægeklinikken fra begyndelsen af april 2000, blev koblet på telemedicin- netværket.

Der er også i 1999 etableret en forsøgsvirksomhed med teleultralydsundersøgelse af hjertet baseret på pc'ere med Hjerteafdelingen på Hvidovre Hospital. Et ganske lovende projekt, som der for tiden søges fondsmidler til at fortsætte i et design, som indebærer en videnskabelig vurdering af resultaterne.

Udvidelserne er sket indenfor budgettet.

Justeret tidsplan - Etape 1 og Etape 2
Som ovennævnt vil projektet blive forsinket med ca. seks måneder, grundet især mangel på kvalificeret personale. Etape 1 vil derfor være færdig primo juni 2001, og ikke ultimo 2000, som anført i den foreløbige "Handlingsplan for indførelse af Telemedicin i Grønland".

I Etape 2 placeres telemedicinudstyr på resten af kystsygehusene. Der vil dog på dette tidspunkt blive taget stilling til, hvorvidt man vil inddrage de resterende sygehusdistrikter, det vil sige 10 distrikter, eller om man i stedet vil inddrage et mindre antal distrikter samt et antal bygder i de distrikter, hvor telemedicin fungerer godt. Afgørende for, hvad der bliver valgt, er blandt andet udviklingen i personalesituationen, ikke mindst på kystsygehusene, og tilstedeværelsen af entusiastiske og motiverede medarbejdere.

I Etape 2 vil der også blive foretaget en identifikation af hvilke nye specialer, der skal medinddrages på baggrund af en identificering af kystsygehusenes behov og en identificering af villige og entusiastiske samarbejdspartnere, både i og udenfor Grønland. Men der kan allerede nu peges på patologi, øre-næse-hals, øjne, neurologi og ultralydsundersøgelser som relevante specialer.

Samtidigt vil muligheden for integrering af fjernundervisning indenfor sundhedssektoren i projektet blive undersøgt. Center for Sundhedsuddannelser har allerede flere gange anvendt telemedicinudstyret til standpunktsbedømmelser i praktikken af sygeplejestuderende, ansættelsessamtaler samt eksamener for ansatte under uddannelse via fjernstudier. Udstyret har også været anvendt nogle gange af Direktoratet for Sundhed i personaleadministrativ sammenhæng. Endelig har udstyret været anvendt som et servicetilbud til indlagte på DIH, som ønsker kontakt med familie fra kysten.

Evaluering
Der er knyttet en omfattende evaluering af projektet til den foreløbige "Handlingsplan for indførelse af Telemedicin i Grønland", som skal sikre, at erfaringerne fra handlingsplanens første år indsamles og bearbejdes systematisk. Evalueringen sker i samarbejde med National Center for Telemedicin i Tromsø, Norge, et af verdens førende telemedicincentre. Evalueringen finansierers eksternt med fondsstøtte dels fra Nordiske midler, dels fra Danmarks Institut for Medicinsk Teknologivurdering.

De indsamlede data vil blive bearbejdet videnskabeligt, hvorved der sikres grundlag for, at den fortsatte udvikling af telemedicin i Grønland sker på baggrund af både erfaringer tilvejebragt af det internationale videnskabelige samfund og erfaringer indhøstede i Grønland.

Da evalueringen er i sin tidlige fase, er det endnu ikke muligt at udarbejde statistisk analysemateriale.

Økonomi i 2001 og 2002
Telemedicinprojektet vil på nuværende tidspunkt blive baseret på anbefalingerne fra den foreløbige "Handlingsplan for indførelse af Telemedicin i Grønland" med de tilretninger, som skønnes og er skønnet nødvendige i det påbegyndte reformarbejde i sundhedsvæsenet.

Tilretninger kan i øvrigt komme på tale i forbindelse med den usikre personalesituation samt den løbende evaluering af projektet.

Landsstyret vil i forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Finanslov 2001 lade den fremtidige finansiering af Telemedicinprojektet indgå i den samlede prioritering.