Fragten bliver realistisk for nogle og billigere for andre

Dog har det været et klart politisk ønske at man skal tilgodese raten på stykgods for at bibeholde et fast forhold mellem prisen på stykgods og containere. Dette for at tage hensyn til små forretningsdrivende og kunderne i yderdistrikterne. Det er jo forudsætningen for at bevare det spredte bosætningsmønster i Grønland

Fredag d. 25. januar 2002
Jørgen Wæver Johansen
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik.

Royal Arctic Line A/S’ nye fragtsystem er baseret på omkostningsbestemte priser med henblik på helt at afskaffe ensfragtafgiften pr. 1. januar 2003, som skal realiseres i to tempi. Ensfragtafgiften skal reduceres til 9,82 procent i 2002 for søgods, der fragtes til Grønland, mens afgiften helt fjernes for gods der fragtes internt i landet eller fra landet. Denne manøvre vil koste landskassen 30 millioner kroner i 2002.

At fragte de enkelte godsgrupper ud fra omkostningsbestemte priser betyder, at nogle forsendelsestyper er blevet billigere, mens priserne på andre bliver mere realistiske. Dog har det været et klart politisk ønske at man skal tilgodese raten på stykgods for at bibeholde et fast forhold mellem prisen på stykgods og containere. Dette for at tage hensyn til små forretningsdrivende og kunderne i yderdistrikterne. Det er jo forudsætningen for at bevare det spredte bosætningsmønster i Grønland.

En forenkling af tariffen er indførsel af den såkaldte "boksrate" som et tilbud. Raten for en container er fast og uafhængig af hvor mange kubikmeter eller tons afskiberen stuver i en container. Det overordnede mål er at fremme containeriseringen. Det vil spare lagerplads og indchartring af ekstra tonnage. Kunder, som bliver mere effektive til at udnytte pladskapacitet i containeren vil opnå lavere fragtrater.

Det er overstørrelsesgods og temperaturreguleret stykgods, som er blevet dyrere på grund af den relativt højere omkostning for håndtering af disse to godsgrupper.

Den samlede fragtreduktion vil faktisk være på i alt 34 millioner kroner, idet Royal Arctic Line A/S ønsker at selskabets besparelser ved den nye reform kommer kunderne og samfundet tilgode.

Hjemmestyret ønsker at skabe mere gennemsigtige ordninger og et brud med ensfragtprincippet. Ligeledes er det et ønske, at fragtudgifterne til eksport fra Grønland ikke skal være stigende. Fragtreformen vil efter min mening medføre forbedringer til gavn for hele det grønlandske samfund. At nogle kunder oplever en forværring som følge af omlægningen kan næppe undgås, fordi bosætningsmønsteret er spredt.

Men når det så er sagt, skal det også siges, at vi er i gang med at gennemleve den første fase i den samlede fragtratereform. Udviklingen vil blive fulgt nøje, idet enhver reform skal justeres løbende i takt med de ændringer og forventninger, der er i samfundet. Landsstyret forventer klart at resultatet af reformen vil blive lavere fragtudgifter og bedre fragtmæssige vilkår for de eksporterende erhverv. Imidlertid er det vigtigt at understrege at landsstyret har søgt at sikre, at reformen hviler på et forretningsmæssigt fornuftigt grundlag, hvorfor forventningerne skal være økonomisk forsvarlige.