Landstinget burde have kendt de gyldne håndtryk

Landstinget blev således bibragt det indtryk, at et kapitalindskud var tvingende nødvendigt, og at et indskud på 200 millioner kroner var et absolut minimum ... På den baggrund forekommer det stærkt overraskende, at Royal Greenland har kunne finde midler til, at give de to fratrådte medarbejdere et gyldent håndtryk på tilsammen 14 millioner kroner

Fredag d. 22. februar 2002
Otto Steenholdt
Emnekreds: Politik, Royal Greenland i krise.

Man har i de seneste dage i dagspressen kunnet læse, at Royal Greenlands fratrådte koncernchef og ligeledes vicekoncernchef har modtaget en fratrædelsesgodtgørelse (et såkaldt "gyldent håndtryk") på tilsammen 14 millioner kroner. Dette beløbs størrelse står i skærende kontrast til Royal Greenlands regnskabsresultat, som med et underskud på 274 millioner kroner er det hidtil ringeste i koncernens historie.

Jeg skal på den baggrund anmode landsstyret om at besvare følgende spørgsmål:

1. Har landsstyret fastsat retningslinjer
for anvendelsen af fratrædelsesgodtgørelser i de hjemmestyreejede selskaber?

Den aktuelle sag godtgør et behov for fastsættelse af sådanne retningslinjer.

Det forekommer uholdbart, at tillade hjemmestyreejede virksomheder ubegrænset adgang til, at fastsætte fratrædelsesgodtgørelser. 14 millioner kroner er et ganske anseeligt beløb - ikke mindst for en underskudsgivende virksomhed.

Det kan ikke være rimeligt, at Hjemmestyrets - og dermed folkets værdier bortødes på fratrædelsesgodtgørelser af så uhørt en størrelse.

Beløbet svarer til ca. 400,- kroner per betalende skatteyder her i landet.

2. På hvilket tidspunkt indgik Royal Greenland
bindende aftale med henholdsvis Ole Ramlau-Hansen og Lars Emil Johansen vedrørende fratrædelsesgodtgørelsen?

Og på hvilket tidspunkt fik landsstyret kendskab til koncernens overvejelser vedrørende en fratrædelsesgodtgørelse?

Landsstyret fremsatte under efterårssamlingen 2001 forslag om, at Hjemmestyret indskød 200 millioner kroner i Royal Greenland.

Landsstyret oplyste i forbindelse med behandlingen af dette forslag, at beløbet skulle anvendes til nedbringelse af koncernens gæld.

Der var to væsentlige formål hermed. For det første at mindske koncernens betydelige rentebyrde. For det andet at undgå at svække kreditorernes sikkerhed i forbindelse med nedskrivning af en række fabriksanlægs regnskabsmæssige værdi.

Af de oplysninger, som landsstyret fremlagde for Landstingets fremgik det, at den af nedskrivningerne udsprungne svækkelse af koncernens soliditet ville være "driftøkonomisk uholdbar".

Landstinget blev således bibragt det indtryk, at et kapitalindskud var tvingende nødvendigt, og at et indskud på 200 millioner kroner var et absolut minimum.

På den baggrund forekommer det stærkt overraskende, at Royal Greenland har kunne finde midler til, at give de to fratrådte medarbejdere et gyldent håndtryk på tilsammen 14 millioner kroner.

Man kan spørge sig selv, hvorledes Landstinget ville have forholdt sig til landsstyrets forslag om kapitalindskud, hvis Landstinget havde haft kendskab til Royal Greenlands forgyldning af de to koncernchefer, som bærer et tungt medansvar for koncernens økonomiske vanskeligheder.

Jeg har svært ved at forestille mig, at et flertal i Landstinget ville have accepteret, at den grønlandske befolkning tvinges til - direkte eller indirekte - at betale regningen for en afskedsgave på 14 millioner kroner. Selv finder jeg det rystende uansvarligt og ville uden tøven have foreslået kapitalindskuddet nedsat med et beløb svarende til det gyldne håndtryk.

Uansvarlighed bør ikke belønnes - og slet ikke på befolkningens bekostning.

Landstinget fik imidlertid ikke på noget tidspunkt oplysninger om det gyldne håndtryk.

Det er derfor vigtigt at få klarhed over, hvornår fratrædelsesgodtgørelsen blev aftalt, og hvornår landsstyret fik kendskab hertil.

Først når disse oplysninger foreligger, kan det vurderes, hvorvidt landsstyret har givet Landstinget de oplysninger, som Landstinget har krav på, nemlig enhver oplysning af væsentlig betydning for Landstingets stillingtagen til det fremsatte forslag om aktieindskud.

3. Har landsstyret som repræsentant for koncernens ejer
- haft mulighed for overfor Royal Greenland at gøre indsigelser mod fratrædelsesgodtgørelsens størrelse?