Grønlands fremtidige flytrafikstruktur

Derudover kan det også vise sig fordelagtigt at etablere en landingsbane i Qaqortoq på 1199 meter, som kan overtage rollen som indfaldsport til Sydgrønland, på bekostning af Narsarsuaq.

Fredag d. 8. marts 2002
Jørgen Wæver Johansen
Emnekreds: Infrastruktur.

Det trafikpolitiske mål for Grønlands Hjemmestyre er en fortsat forbedring af flytrafiksystemet for de grønlandske brugere til de lavest mulige omkostninger for de rejsende og for Hjemmestyret. Landsstyret har et klart ønske om at forbedre og effektivisere flytrafiksystemet, som er en af livsnerverne i det grønlandske samfund.

Grønlands Hjemmestyre har derfor i 2001 gennemført en række undersøgelser vedrørende Grønlands fremtidige flytrafik struktur både med hensyn til atlant- og indenrigstrafik. Hovedresultaterne blev fremlagt under landstingssamlingen i efteråret 2001 i form af en Trafikredegørelse fra Landsstyreområdet for Boliger og Infrastruktur. En fortsat udbygning af den grønlandske infrastruktur for flytrafik skal imidlertid opdeles i to segmenter. Det ene omfattende de ruter, hvor der kan forventes bæredygtig kommerciel drift, og hvor investeringer er samfundsøkonomisk rentable. Under det andet segment, som fortrinsvis omfatter de ruter og destinationer, hvor der opereres med servicekontrakter, må det forventes, at investeringer i det væsentlige skal bæres af Landskassen, idet sådanne investeringer i hovedregelen ikke hviler på markedsmæssige hensyn, men etableres af politiske ønsker om et bestemt serviceniveau og for at bevare det spredte bosætningsmønster. Samtidig skal man være opmærksom på, at indsatsen indenfor begge segmenter vil berøre operatørernes investeringer og fremtidige rolle i det grønlandske flytrafiksystem. Det synes for eksempel meget nærliggende at investere i forlængelse af landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat; det synes også interessant at forfølge tanken om at beflyve visse landingsbaner med mindre fly og flere frekvenser end vi i dag er vant til; derudover kan det også vise sig fordelagtigt at etablere en landingsbane i Qaqortoq på 1199 meter, som kan overtage rollen som indfaldsport til Sydgrønland, på bekostning af Narsarsuaq, men Hjemmestyret finder det væsentligt, at den fortsatte udvikling sker i samarbejde med operatørerne i det grønlandske trafiksystem.

Direktoratet for Boliger og Infrastruktur har derfor inviteret en række interessenter til Nuuk onsdag den 6. marts 2002 for at drøfte Grønlands fremtidige flytrafikstruktur.

Arrangementet har først og fremmest haft det sigte at samle operatørerne i trafikken. Det er nemlig dem, der ud fra et forretningsmæssigt hensyn skal sætte en beflyvning op, som i alle henseender kan tilfredsstille det behov, der er for et effektivt trafiksystem, og som både lever op til kundernes ønsker og til de politiske målsætninger om at forbedre og effektivisere flytrafiksystemet.

Det er derfor vigtigt, at politiske beslutninger om investeringer i infrastrukturen træffes med trafikselskabernes opbakning. Ligeså vigtigt er det naturligvis, at trafikselskaberne melder klart ud om behov for infrastrukturelle investeringer, og at disse behov er velbegrundede. Vigtigst er det dog, at enhver investering bør og skal være en samfundsøkonomisk fornuftig løsning.

Jeg nærer et stort håb om, at dagen vil frembringe et godt beslutningsgrundlag for den fremtidige flytrafikstruktur for det grønlandske samfund. Debatten vil efter arrangementet dog ikke være slut, idet det hele tiden har været Landsstyrets overbevisning, at en debat om den fremtidige infrastruktur indenfor flytrafikken, ikke alene bør holdes indenfor Landstingets mure, men at debatten så sandelig også skal foregå bredt i samfundet - blandt folket. Derfor ser jeg med glæde frem til de reaktioner, der kommer oven på dette arrangement, som kan få stor betydning for det system vi i fremtiden skal serviceres af.