Udvalgets sammensætning og kommissorium

Udvalget har til opgave at følge den økonomiske udvikling i Grønland og afgive beretninger herom til statsministeren og Grønlands Hjemmestyre.

Søndag d. 17. marts 2002
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Økonomi.

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi blev nedsat af statsministeren i august 1988. Udvalget har til opgave at følge den økonomiske udvikling i Grønland og afgive beretninger herom til statsministeren og Grønlands Hjemmestyre. Statens myndigheder skal holde det rådgivende udvalg underrettet om alle foranstaltninger af betydning for de økonomiske forhold i Grønland, og udvalgets udtalelse skal indhentes, inden der foretages væsentlige ændringer i de retningslinier, som ligger til grund for ydelse af statstilskud, samt ved andre statslige dispositioner, der har en væsentlig betydning for Grønlands økonomi.

Udvalget kan efter anmodning fra de grønlandske myndigheder rådgive om tilrettelæggelsen af den generelle økonomiske politik i Grønland og om væsentlige økonomiske spørgsmål i øvrigt.

Det forudsættes, at udvalget etablerer et nært samarbejde med de grønlandske myndigheder omkring fremskaffelse af det fornødne økonomiske og statistiske dokumentationsmateriale.

Udvalget består af en formand og 6 medlemmer, hvoraf Statsministeriet udpeger formanden og 3 medlemmer. De øvrige medlemmer udpeges af Finansministeriet, Danmarks Statistik og Grønlands Hjemmestyre. Udvalget har følgende sammensætning:
Formand: Professor Christen Sørensen, Syddansk Universitet
Medlemmer: Direktør Peter Beck, Økonomidirektoratet, Grønlands Hjemmestyre
Kontorchef Søren Brodersen, Danmarks Statistik
Underdirektør Anders Møller Christensen, Danmarks Nationalbank
Kontorchef David Hellemann, Finansministeriet
Kontorchef Jens Pagter Kristensen, Økonomi- og Erhvervsministeriet
Kontorchef Vøgg Løwe Nielsen, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut
Sekretariat: Specialkonsulent Henrik Thomasen, Statsministeriet
Chefkonsulent Søren Lindemann Aagesen, Finansministeriet
Kontorfuldmægtig Elizabeth Lüchau, Statsministeriet
Udvalgets adresse: Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi
Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

Telefon: 45 33 92 33 00
Telefax: 45 33 11 16 65
Hjemmeside: www.stm.dk>